Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn chính sách công

Được đăng lên bởi Dung Nguyễn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1696 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ CƯƠNG CHÍNH SÁCH CÔNG
Câu 2: hãy phân tích bản chất và chức năng của chính sách công? Cho ví dụ minh hoạ?
1. Bản chất của CSC:
- Chính sách là sự biểu đạt tập trung của lợi ích và ý chí giai cấp: Trong xã hội có giai cấp, để
giải quyết những vấn đề XH, họ bắt buộc phải xây dựng chính sách của mình. Sự hoạch định và
thực thi chính sách đó đều nhằm mục đich phục vụ cho lợi ích chính trị cũng như kinh tế của giai
cấp mình. Chính sách thể hiện ý chí và lợi ích của giai cấp. Các giai cấp khác nhau thống trị các
giai đoạn lịch sử khác nhau. Tương ứng với đó, bản chất của chính sách cũng có những khác biệt
rõ rệt nhưng đều là công cụ cơ bản để củng cố địa vị thống trị và quản lý về chính trị giai cấp.
- CS phục vụ phát triển KTXH: Bản chất này bắt nguồn từ chức năng song trùng của nhà nước,
Nhà nước vơi vai trò công cụ của giai cấp thống trị, có nhiệm vụ duy trì cả chức năng chính trị
lẫn chức năng kinh tế. NN thường căn cứ vào nhu cầu của giai cấp thống trị để tổ chức các hoạt
động KTXH, phát triển văn hóa khoa học, qua đó thể hiện chức năng quản lý văn hóa xã hội.
- Chính sách điều tiết các mối quan hệ lợi ích. Tất cả các chính sách sau cùng đều thể hiện ở việc
xử lý mối quan hệ lợi ích trong xã hội, vừa toàn diện vừa làm rõ trọng tâm trọng điểm. Các mối
quan hệ mà CS phải điều tiết chính là hình thức biểu hiện của các mqh giữa các giai cấp. Sự phân
phối lợi ích của chính sách là một quá trình động gồm 4 giai đoạn: lựa chọn lợi ích, tổng hợp lợi
ích, phân phối lợi ích và thực hiện lợi ích.
2. Chức năng của CSC: Chức năng định hướng; kiểm soát, kích thích; biểu tượng.
Câu 3: Quy trình chính sách gồm những giai đoạn nào? Nêu vai trò của các phân hệ (tư
vấn, thông tin, quyết định) trong quá trình vận hành hệ thống chính sách?
1. Quy trình chính sách gồm những giai đoạn:
Hoạch đinh → Thực thi → Đánh giá → Giám sát → Kết thúc
2. Các phân hệ của hệ thống chính sách: phân hệ thông tin, phân hệ tư vấn, phân hệ quyết định,
phân hệ thực thi, phân hệ giám sát.
- Phân hệ thông tin: gồm thu thập, xử lý, chuyển giao thông tin. Yêu cầu thông tin: đúng, đủ, kịp
thời, phù hợp.
- Phân hệ tư vấn:
+ phân tích vấn đề chính sách.
+ dự đoán tương lai chính sách.
+ thiết kế phương án chính sách và luận chứng chính sách.
+ tham gia đánh giá và phản hồi thông tin.
+ tư vấn các vấn đề liên quan khác về chính sách.
- Phân hệ quyết định: giữ vị trí hạt nhân và vai trò quyết định.
+ Đưa ra các đề án, đề tài chính sách: phân biệt mức độ cấp bách, ưu tiên của các vấn đề.
+ cân nhắc lựa chọ...
ĐỀ CƯƠNG CHÍNH SÁCH CÔNG
Câu 2: hãy phân tích bản chất và chức năng của chính sách công? Cho ví dụ minh hoạ?
1. Bản chất của CSC:
- Chính sách là sự biểu đạt tập trung của lợi ích và ý chí giai cấp: Trong xã hội có giai cấp, để
giải quyết những vấn đề XH, họ bắt buộc phải xây dựng chính sách của mình. Sự hoạch định và
thực thi chính sách đó đều nhằm mục đich phục vụ cho lợi ích chính trị cũng như kinh tế của giai
cấp mình. Chính sách thể hiện ý chí và lợi ích của giai cấp. Các giai cấp khác nhau thống trị các
giai đoạn lịch sử khác nhau. Tương ứng với đó, bản chất của chính sách cũng có những khác biệt
rõ rệt nhưng đều là công cụ cơ bản để củng cố địa vị thống trị và quản lý về chính trị giai cấp.
- CS phục vụ phát triển KTXH: Bản chất này bắt nguồn từ chức năng song trùng của nhà nước,
Nhà nước vơi vai trò công cụ của giai cấp thống trị, có nhiệm vụ duy trì cả chức năng chính trị
lẫn chức năng kinh tế. NN thường căn cứ vào nhu cầu của giai cấp thống trị để tổ chức các hoạt
động KTXH, phát triển văn hóa khoa học, qua đó thể hiện chức năng quản lý văn hóa xã hội.
- Chính sách điều tiết các mối quan hệ lợi ích. Tất cả các chính sách sau cùng đều thể hiện ở việc
xử lý mối quan hệ lợi ích trong xã hội, vừa toàn diện vừa làm rõ trọng tâm trọng điểm. Các mối
quan hệ mà CS phải điều tiết chính là hình thức biểu hiện của các mqh giữa các giai cấp. Sự phân
phối lợi ích của chính sách là một quá trình động gồm 4 giai đoạn: lựa chọn lợi ích, tổng hợp lợi
ích, phân phối lợi ích và thực hiện lợi ích.
2. Chức năng của CSC: Chức năng định hướng; kiểm soát, kích thích; biểu tượng.
Câu 3: Quy trình chính sách gồm những giai đoạn nào? Nêu vai trò của các phân hệ (tư
vấn, thông tin, quyết định) trong quá trình vận hành hệ thống chính sách?
1. Quy trình chính sách gồm những giai đoạn:
Hoạch đinh → Thực thi → Đánh giá → Giám sát → Kết thúc
2. Các phân hệ của hệ thống chính sách: phân hệ thông tin, phân hệ tư vấn, phân hệ quyết định,
phân hệ thực thi, phân hệ giám sát.
- Phân hệ thông tin: gồm thu thập, xử lý, chuyển giao thông tin. Yêu cầu thông tin: đúng, đủ, kịp
thời, phù hợp.
- Phân hệ tư vấn: + phân tích vấn đề chính sách.
+ dự đoán tương lai chính sách.
+ thiết kế phương án chính sách và luận chứng chính sách.
+ tham gia đánh giá và phản hồi thông tin.
+ tư vấn các vấn đề liên quan khác về chính sách.
- Phân hệ quyết định: giữ vị trí hạt nhân và vai trò quyết định.
+ Đưa ra các đề án, đề tài chính sách: phân biệt mức độ cấp bách, ưu tiên của các vấn đề.
+ cân nhắc lựa chọn mục tiêu chính sách.
1
Đề cương môn chính sách công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn chính sách công - Người đăng: Dung Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đề cương môn chính sách công 9 10 290