Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học nhà nước và pháp luật

Được đăng lên bởi tranvietha
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1089 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHAØ NÖÔÙC VAØ PHAÙP LUAÄT
Caâu 1: Ñoàng chí haõy tình baøi moät vaøi quan
ñieåm veà nguoàn goác nhaø nöôùc? nhaän xeùt
cuûa ñ/c veà quan ñieåm ñoù.
Trong lòch söû ñaõ coù nhieàu caùch giaûi
thích khaùc nhau veà nhaø nöôùc.
- Theo thuyeát thaàn hoïc:
Nhaø nöôùc laø do thöôïng ñeá saùng taïo ra
ñeå baûo veä traät töï chung. Do vaäy nhaø
nöôùc laø löïc löôïng sieâu nhieân vaø nhö vaäy
quyeàn löïc nhaø nöôùc laø vónh cöûu. Söï
phuïc tuøng quyeàn löïc laø caàn thieát vaø taát
yeáu.
- Thuyeát giaõ töôûng:
Nhaø nöôùc laø keát quaû quaû söï phaùt trieån
gia ñình, laø hình thöùc toå chöùc töï nhieân
cuûa cuoäc soáng coäng ñoàng. Vì vaäy nhaø
nöôùc coù trong xaõ hoäi. veà baûn chaát
quyeàn löïc nhaø nöôùc cuõng gioáng nhö
quyeàn gia tröôûng cuûa ngöôøi ñöùng ñaàu
gia ñình.
- Thuyeát kheá öôùc xaõ hoäi:
Nhaø nöôùc ra ñôøi laø saûn phaåm cuûa moät
kheá öôùc ñöôïc kyù keát tröôùc heát laø nhöõng
con ngöôøi soáng trong traïng thaùi töï nhieân
khoâng coù nhaø nöôùc. vì vaäy nhaø nöôùc
phaûn aùnh lôïi ích cuûa caùc thaønh vieân
trong xaõ hoäi vaø moãi thaønh vieân ñeàu coù
quyeàn yeâu caàu nhaø nöôùc phuïc vuï cho
hoï, baûo veä lôïi ích cuûa hoï. ñieàu naøy cuõng

coù nghiaõ laø chuû quyeàn nhaø nöôùc thuoäc
veà nhaân daân.
Nhaän xeùt : caùc hoïc thuyeát naøy coù haïn
cheá caên baûn vì giaûi thích nguoàn goác nhaø
nöôùc treân cô sôû chuû nghiaõ duy taâm, coi nhaø
nöôùc ñöôïc laäp ra do yù muoán, nguyeän voïng
chuû quan cuaû caùc beân tham gia kheá öôùc
khoâng giaûi thích ñöôïc coäi nguoän vaät chaát vaø
baûn chaát giai caáp cuûa nhaø nöôùc.
- Hoïc Thuyeát Maùc- Leâ Nin:
Treân cô sôû duy vaäy bieän chöùng vaø duy
vaät lòch söû ñaõ chöùng minh moät caùch
khoa hoïc raèng; nhaø nöôùc xuaát hieän khi
xaõ hoäi loaøi ngöôøi ñaõ phaùt trieån ñeán moät
möùc ñoä nhaát ñònh. Khi XH coù söï phaân
chia thaønh giai caáp, nhaø nöôùc luoân luoân
vaän ñoäng phaùt trieån vaø seõ tieâu vong khi
nhöõng ñieàu kieän khaùch quan cho söï toàn
taïi vaø phaùt trieån cuaû chuùng khoâng coøn
nöõa.
Ñeå coù cô sôû khoa hoïc xaùc ñònh nguoàn goác
vaø söï ra ñôøi cuûa nhaø nöôùc tröôùc heát caàn
nghieân cöùu nguoàn goác kinh teá vaø xaõ hoäi….
Caâu 2: Ñ/c haõy trình baøi baûn chaát vaø
nhöõng ñaëc tröng cô baûn cuûa nhaø nöôùc:
- Ñònh nghiaõ: Nhaø nöôùc laø moät toå
chöùc ñaëc bieät cuûa quyeàn löïc chính trò, moät
boä maùy chuyeân laøm nhieäm vuï cöôõng cheá vaø
thöïc hieän chöùc naêng quaûn lyù ñaëc bieät; nhaèm
duy trì traät töï XH, thöïc hieän muïc ñích vaø
1

baûo veä lôïi ích cuaû giai caáp thoán...
NHAØ NÖÔÙC VAØ PHAÙP LUAÄT
Caâu 1: Ñoàng chí haõy tình baøi moät vaøi quan
ñieåm veà nguoàn goác nhaø nöôùc? nhaän xeùt
cuûa ñ/c veà quan ñieåm ñoù.
Trong lòch söû ñ c nhieàu caùch giaûi
thích khaùc nhau veà nhaø nöôùc.
- Theo thuyeát thaàn hoïc :
Nhaø nöôùc l do thöôïng ñ saùng taïo ra
ñeå baûo v traät ï chung. Do vaäy nhaø
nöôùc laø löïc löôïng sieâu nhieân vaø nhö vaäy
quyeàn löïc nhaø nöôùc laø vónh cöûu. Söï
phuïc tuøng quyeàn löïc laø caàn thieát vaø taát
yeáu.
- Thuyeát giaõ töôûng :
Nhaø nöôùc laø keát quaû quaû söï phaùt trieån
gia ñình, laø hình thöùc toå chöùc ï nhieân
cuûa cuoäc soáng coäng ñoàng. Vì vaäy nhaø
nöôùc coù trong xaõ hoäi. veà baûn chaát
quyeàn löïc nhaø nöôùc cuõng gioáng nhö
quyeàn gia tröôûng cuûa ngöôøi ñöùng ñaàu
gia ñình.
- Thuyeát kheá öôùc xaõ hoäi :
Nhaø nöôùc ra ñôøi l saûn phaåm cuûa moät
kheá öôùc ñöôïc kyù keát tröôùc heát laø nhöõng
con ngöôøi soáng trong traïng thaùi töï nhieân
khoâng coù nh nöôùc. vì vaäy nhaø nöôùc
phaûn aùnh lôïi ích cuûa caùc thaønh vieân
trong xaõ hoäi vaø moãi thaønh vieân ñeàu coù
quyeàn yeâu caàu nhaø nöôùc phuïc vuï cho
hoï, baûo veä lôïi ích cuûa hoï. ñieàu naøy cuõng
coù nghiaõ laø chuû quyeàn nhaø nöôùc thuoäc
veà nhaân daân.
Nhaän xeùt : caùc hoïc thuyeát naøy coù haïn
cheá caên baûn giaûi thích nguoàn goác nhaø
nöôùc treân û chuû nghiaõ duy taâm, coi nhaø
nöôùc ñöôïc laäp ra do muoán, nguyeän voïng
chuû quan cuaû caùc beân tham gia kheá öôùc
khoâng giaûi thích ñöôïc coäi nguoän vaät chaát vaø
baûn chaát giai caáp cuûa nhaø nöôùc.
- Hoïc Thuyeát Maùc- Leâ Nin:
Treân sôû duy vaäy bieän chöùng vaø duy
vaät lòch söû ñaõ chöùng minh moät caùch
khoa hoïc raèng; nhaø ôùc xuaát hieän khi
xaõ hoäi loaøi ngöôøi ñaõ phaùt trieån ñeán moät
möùc ñoä nhaát ñònh. Khi XH coù söï phaân
chia thaønh giai caáp, nhaø nöôùc luoân luoân
vaän ñoäng phaùt trieån vaø seõ tieâu vong khi
nhöõng ñieàu kieän khaùch quan cho söï toàn
taïi vaø phaùt trieån cuaû chuùng khoâng coøn
nöõa.
Ñeå coù sôû khoa hoïc xaùc ñònh nguoàn goác
vaø söï ra ñôøi cuûa nhaø nöôùc tröôùc heát caàn
nghieân cöùu nguoàn goác kinh teá vaø xaõ hoäi….
Caâu 2: Ñ/c haõy trình baøi baûn chaát vaø
nhöõng ñaëc tröng cô baûn cuûa nhaø nöôùc:
- Ñònh nghiaõ: Nhaø nöôùc laø moät toå
chöùc ñaëc bieät cuûa quyeàn löïc chính trò, moät
boä maùy chuyeân laøm nhieäm vuï cöôõng cheá vaø
thöïc hieän chöùc naêng quaûn lyù ñaëc bieät; nhaèm
duy trì traät töï XH, thöïc hieän muïc ñích vaø
baûo veä lôïi ích cuaû giai caáp thoáng trò trong
XH.
- Baûn chaát cuûa nhaø nöôùc: Tính giai
caáp : Nhaø nöôùc laø moät boä maùy cöôõng cheá
ñaëc bieät naèm trong tay cuûa giai caáp caàm
quyeàn, laø coâng cuï ñeå duy trì söï thoáng trò
giai caáp vaø baûo veä lôïi ích cuûa giai caáp caàm
quyeàn.
Trong XH coù giai caáp, thoáng trò cuûa giai
caáp naøy ñoái vôùi giai caáp khaùc ñöôïc thöïc
hieän thoâng qua quyeàn löïc chính trò, quyeàn
löïc kính teá v quyeàn löïc trong lónh vöïc
töôûng. Trong ñoù, quyeàn löïc kinh teá giöõ vai
troø quyeát ñònh, l cô sôû ñ ñaûm baûo söï
thoáng trò giai caáp caàm quyeàn.
- Nhöõng ñaëc tröng baûn cuûa nhaø
nöôùc:
* Nhaø nöôùc thieát laäp quyeàn löïc coâng coäng
ñaëc bieät.
* Nhaø nöôùc quaûn lyù daân söï theo laõnh thoå
khoâng caên cöù vaøo chính kieán... huyeát
thoáng.. giôùi tính.
* Nhaø nöùôc coù chuû quyeàn quoác gia.
* Nhaø nöôùc ban haønh phaùp luaät vaø quaûn lyù
nhaø nöôùc baèng phaùp luaät.
Nhaø nöôùc ban haønh thueá vaø quy ñònh
thueá, thöïc hieän vieäc thu thueá theo
hình thöùc baát buoäc.
Caâu 3: Chöùc naêng nhaø nöôùc laø gì? Nhöõng
chöùc naêng nhaø nöôùc XHCN
1
Đề cương môn học nhà nước và pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn học nhà nước và pháp luật - Người đăng: tranvietha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đề cương môn học nhà nước và pháp luật 9 10 607