Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học quản lý khách sạn

Được đăng lên bởi tuyettrang0106
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 996 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Nguyễn Đức Công Song
Chức danh, học hàm, học vị: Trưởng bộ môn CNPM, Giảng viên, Thạc sỹ
Thời gian, địa điểm làm việc: Tháng 3 – 2009, Khoa CNTT, ĐH Nông Lâm Tp.HCM
Địa chỉ liên hệ: Khoa CNTT, ĐH Nông Lâm Tp.HCM
Điện thoại, email: songndc@hcmuaf.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật Data Warehouse, Công nghệ Pháp triển Phần mềm,
Lập trình Đồ họa 3D
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e-mail):
2. Thông tin chung về môn học
-

Tên môn học: Quản lý Dự án Phần mềm
Mã môn học: 214383
Số tín chỉ: 3
Môn học: Tự chọn
Các môn học tiên quyết:
Các môn học trước: Nhập môn Công nghệ Phần mềm
Các môn học kế tiếp:
Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 20 tiết
+ Làm bài tập trên lớp: 5 tiết
+ Thảo luận: 10 tiết
+ Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): 30 tiết
+ Hoạt động theo nhóm: 5 tiết
+ Tự học: 35 tiết
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn CNPM, Khoa CNTT, ĐH Nông Lâm
Tp.HCM
3. Mục tiêu của môn học
-

-

Kiến thức:
o Những kiến thức cơ bản trong qui trình kiểm thử và đánh giá chất lương phần mềm.
o Những kỹ thuật cơ bản trong qui trình kiểm thử phần mềm.
o Ngôn ngữ kiểm thử tự động
o Sử dụng được công cụ kiểm thử
Kỹ năng:
o Viết và trình bày các tài liệu

-

o Suy luận để đưa ra các tình huống kiểm thử.
Thái độ, chuyên cần:

4. Tóm tắt nội dung môn học (khoảng 150 từ)
Giải thích các khái niệm trong quản lý dự án công nghệ thông tin đặc biệt là dự án công nghệ phần
mềm. Môn học tập trung vào những việc trong quản lý dự án công nghệ phần mềm như cách lập kế
hoạch cho dự án, quan sát quá trình phát triển dự án,.. Đồng thời môn học giúp sinh viên hiểu rõ
việc lập kế hoạch cho dự án, vai trò của những người tham gia vào dự án,…
5. Nội dung chi tiết môn học (tên các chương, mục, tiểu mục)
Phần 1: Những khái niệm trong quản lý:
- Quản lý dự án là gì?
- Những mô hình quản lý cổ điển.
- Những vai trò trong quản lý dự án.
- Cấu trúc quản lý của một công ty, hoăc một tổ chức.
- Nhưng vần đề cần quản lý trong ngành phần mềm. ( yêu cầu, dự án, phát triển, bảo
trì, rủi ro,…)
Phần 2: Lập kế hoạch dự án.
- Đánh giá và lập kế hoạch dự án.
- Cấu trúc công việc ( Work breakdown)
- Lập lịch thực hiện các công việc.
- Ước lượng thời gian cho các công việc.
...
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Nguyễn Đức Công Song
Chức danh, học hàm, học vị: Trưởng bộ môn CNPM, Giảng viên, Thạc sỹ
Thời gian, địa điểm làm việc: Tháng 3 – 2009, Khoa CNTT, ĐH Nông Lâm Tp.HCM
Địa chỉ liên hệ: Khoa CNTT, ĐH Nông Lâm Tp.HCM
Điện thoại, email: songndc@hcmuaf.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật Data Warehouse, Công nghệ Pháp triển Phần mềm,
Lập trình Đồ họa 3D
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e-mail):
2. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: Quản lý Dự án Phần mềm
- Mã môn học: 214383
- Số tín chỉ: 3
- Môn học: Tự chọn
- Các môn học tiên quyết:
- Các môn học trước: Nhập môn Công nghệ Phần mềm
- Các môn học kế tiếp:
- Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 20 tiết
+ Làm bài tập trên lớp: 5 tiết
+ Thảo luận: 10 tiết
+ Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): 30 tiết
+ Hoạt động theo nhóm: 5 tiết
+ Tự học: 35 tiết
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn CNPM, Khoa CNTT, ĐH Nông Lâm
Tp.HCM
3. Mục tiêu của môn học
- Kiến thức:
o Những kiến thức cơ bản trong qui trình kiểm thử và đánh giá chất lương phần mềm.
o Những kỹ thuật cơ bản trong qui trình kiểm thử phần mềm.
o Ngôn ngữ kiểm thử tự động
o Sử dụng được công cụ kiểm thử
- Kỹ năng:
o Viết và trình bày các tài liệu
Đề cương môn học quản lý khách sạn - Trang 2
Đề cương môn học quản lý khách sạn - Người đăng: tuyettrang0106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương môn học quản lý khách sạn 9 10 573