Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học : Quản trị học

Được đăng lên bởi thangnc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HCM
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
------------------

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
QUẢN TRỊ HỌC
Môn học cung cấp cho người học những nguyên lý và kỹ thuật cần được thực hiện khi con người
kết hợp với nhau thành các tổ chức để hoàn thành những mục tiêu chung. Các nguyên lý và kỹ thuật
đó được trình bày trong bốn lĩnh vực hoạt động cơ bản: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra.
Số đơn vị học trình: 3
Hình thức giảng dạy chính của môn học: giảng lý thuyết trên lớp kết hợp hướng dẫn thảo luận
nhóm theo tình huống.
Giáo trình – Tài liệu:
1. Samuel C. Certo, Modern Management, 9th edition, Australia: Pearson Prentice Hall, 2003.
2. Gareth R. Jones and Jennifer M. George, Essentials of Contemporary Management, New
York: Mc Graw Hill, 2003.

NỘI DUNG MÔN HỌC:
PHẦN I: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ
CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ VÀ QUẢN TRỊ HỌC
1. Khái niệm quản trị.
1.1. Định nghĩa quản trị.
1.2. Các chức năng quản trị.
2. Ý nghĩa của hoạt động quản trị: Gia tăng hiệu quả.
3. Tính phổ biến của quản trị.
4. Quản trị học: Khoa học và Nghệ thuật quản trị.
Kiến thức cốt lõi cần nắm vững:
Định nghĩa quản trị, khái niệm hiệu quả, các chức năng quản trị, tính phổ biến của hoạt động
quản trị, khoa học và nghệ thuật quản trị.
CHƯƠNG 2: NHÀ QUẢN TRỊ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Định nghĩa Nhà quản trị.
Các cấp bậc của Nhà quản trị.
Vai trò của Nhà quản trị.
Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của các nhà quản trị.
Đặc điểm cá nhân của Nhà quản trị.
Sự khác nhau giữa Nhà quản trị và Doanh nhân.
Những thách đố trong thời đại hiện nay cho các Nhà quản trị.

Kiến thức cốt lõi cần nắm vững: Cấp bậc, vai trò, kiến thức và kỹ năng của các nhà quản trị.
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lý thuyết quản trị thuộc phong trào quản trị khoa học của Taylor.
Lý thuyết cổ điển về quản trị.
Lý thuyết Quản trị Khoa học.
Lý thuyết Quản trị Hành chánh.
Lý thuyết Tâm lý xã hội về Quản trị.
Lý thuyết Định lượng về Quản trị.
Những phát triển mới trong lý thuyết quản trị.

Kiến thức cốt lõi cần nắm vững: Những nội dung chính của các lý thuyết quản trị hiện đại.
PHẦN II: CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ
CHƯƠNG 4: HOẠCH ĐỊNH
1. Khái niệm.
2. Tiến trình Hoạch định.
3. Phân loại Kế hoạch.
4. Quản trị theo mục tiêu (MBO).
Kiến thức cốt lõi cần nắm vững: Ý nghĩa của hoạch định và các giải đoán của tiến trình hoạch
định.
CHƯƠNG 5: TỔ CHỨC
1. Khái niệm về chức năng tổ chức trong quản trị.
2. Những vấn đề cơ bản của tổ chức.
2.1. Tầm hạn quản trị.
2.2. Quyền...
ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HCM
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
------------------
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
QUẢN TRỊ HỌC
Môn học cung cấp cho người học những nguyên kỹ thuật cần được thực hiện khi con người
kết hợp với nhau thành các tổ chức để hoàn thành những mục tiêu chung. Các nguyên lý và kỹ thuật
đó được trình bày trong bốn lĩnh vực hoạt động cơ bản: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra.
Số đơn vị học trình: 3
Hình thức giảng dạy chính của môn học: giảng thuyết trên lớp kết hợp hướng dẫn thảo luận
nhóm theo tình huống.
Giáo trình – Tài liệu:
1. Samuel C. Certo, Modern Management, 9
th
edition, Australia: Pearson Prentice Hall, 2003.
2. Gareth R. Jones and Jennifer M. George, Essentials of Contemporary Management, New
York: Mc Graw Hill, 2003.
NỘI DUNG MÔN HỌC:
PHẦN I: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ
CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ VÀ QUẢN TRỊ HỌC
1. Khái niệm quản trị.
1.1. Định nghĩa quản trị.
1.2. Các chức năng quản trị.
2. Ý nghĩa của hoạt động quản trị: Gia tăng hiệu quả.
3. Tính phổ biến của quản trị.
4. Quản trị học: Khoa học và Nghệ thuật quản trị.
Kiến thức cốt lõi cần nắm vững:
Định nghĩa quản trị, khái niệm hiệu quả, các chức năng quản trị, tính phổ biến của hoạt động
quản trị, khoa học và nghệ thuật quản trị.
CHƯƠNG 2: NHÀ QUẢN TRỊ
1. Định nghĩa Nhà quản trị.
2. Các cấp bậc của Nhà quản trị.
3. Vai trò của Nhà quản trị.
4. Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của các nhà quản trị.
5. Đặc điểm cá nhân của Nhà quản trị.
6. Sự khác nhau giữa Nhà quản trị và Doanh nhân.
7. Những thách đố trong thời đại hiện nay cho các Nhà quản trị.
Kiến thức cốt lõi cần nắm vững: Cấp bậc, vai trò, kiến thức và kỹ năng của các nhà quản trị.
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI
Đề cương môn học : Quản trị học - Trang 2
Đề cương môn học : Quản trị học - Người đăng: thangnc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương môn học : Quản trị học 9 10 376