Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn kinh tế chính trị

Được đăng lên bởi quanghungthtb
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1018 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu hỏi 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN
Lịch sử cho thấy quá trình hình thành và phát triển môn kinh tế chính trị có những nhận
thức khác nhau về đối tượng nghiên cứu. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng, đối tượng
nghiên cứu của môn kinh tế chính trị là lĩnh vực lưu thông mà chủ yếu là ngoại thương. Chủ
nghĩa trọng nông chuyển đối tượng nghiên cứu từ lĩnh vực lưu thông sang lĩnh vực sản
xuất, nhưng lại chỉ giới hạn ở sản xuất nông nghiệp. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển xác định
kinh tế chính trị là khoa học khảo sát về bản chất và nguyên nhân của sự giàu có, có những
phát hiện nhất định về những quy luật kinh tế chi phối nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, nhưng
lại coi các quy luật của chủ nghĩa tư bản là quy luật của quá trình lao động nói chung của
loài người, phủ định tính chất lịch sử của chủ nghĩa tư bản. Một số nhà kinh tế học hiện đại
ở các nước tư bản chủ nghĩa lại tách chính trị khỏi kinh tế, biến kinh tế chính trị thành khoa
học kinh tế thuần tuý, che đậy quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa và mâu thuẫn giai cấp
trong chủ nghĩa tư bản.
Quan niệm của chủ nghĩa Mác về đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị được thể
hiện rõ trong tác phẩm Chống Đuyrinh của Ph.Ăngghen. Ph.Ăngghen đã nhấn mạnh: "Kinh
tế chính trị học, theo nghĩa rộng nhất, là khoa học về những quy luật chi phối sự sản xuất và
sự trao đổi những tư liệu sinh hoạt vật chất trong xã hội loài người... Những điều kiện trong
đó người ta sản xuất sản phẩm và trao đổi chúng, đều thay đổi tuỳ từng nước, và trong mỗi
nước, lại thay đổi tuỳ từng thế hệ. Bởi vậy không thể có cùng một môn kinh tế chính trị duy
nhất cho tất cả mọi nước và cho tất cả mọi thời đại lịch sử được... Vậy môn kinh tế chính trị,
về thực chất là một môn khoa học có tính chất lịch sử. Nó nghiên cứu tư liệu có tính chất lịch
sử, nghĩa là một tư liệu luôn luôn thay đổi; nó nghiên cứu trước hết là những quy luật đặc
thù của từng giai đoạn phát triển của sản xuất và của trao đổi, và chỉ sau khi nghiên cứu
như thế xong xuôi rồi nó mới có thể xác định ra một vài quy luật hoàn toàn có tính chất
chung, thích dụng, nói chung, cho sản xuất và trao đổi... Chẳng hạn như việc dùng tiền kim
loại đã làm cho một loạt quy luật phát huy tác dụng, những quy luật này có hiệu lực cho bất
cứ nước nào và bất cứ giai đoạn lịch sử nào mà tiền kim loại được dùng làm phương tiện
trao đổi"
. Phương thức phân phối sản phẩm cũng phụ thuộc vào phương thức sản xuất và trao đổi

của một xã hội nhất định trong lịch sử, và...
Câu hỏi 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN
Lịch scho thấy quá trình hình thành và phát triển môn kinh tế chính trị những nhận
thức khác nhau v đối tượng nghiên cứu. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng, đối tượng
nghiên cứu của môn kinh tế chính trị lĩnh vực lưu thông mà chủ yếu là ngoại thương. Chủ
nghĩa trọng nông chuyển đối tượng nghiên cứu từ lĩnh vực lưu tng sang nh vực sản
xuất, nhưng lại chỉ giới hạn ở sản xuất nông nghiệp. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển xác định
kinh tế chính trị là khoa học khảo sát về bản chấtnguyên nhân của sự giàu có, những
phát hiện nhất định về những quy luật kinh tế chi phối nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, nhưng
lại coi các quy luật của chủ nghĩa bản là quy luật của q trình lao động nói chung của
loài người, phủ định tính chất lịch sử của chủ nghĩa bản. Một số nhà kinh tế học hiện đại
các nước bản chủ nghĩa lại tách chính trị khỏi kinh tế, biến kinh tế chính trị thành khoa
học kinh tế thuần tuý, che đậy quan hệ sản xuất bản chủ nghĩa và mâu thuẫn giai cấp
trong chủ nghĩa tư bản.
Quan niệm của chủ nghĩa Mác v đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị được thể
hiện trong tác phẩm Chống Đuyrinh của Ph.Ăngghen. Ph.Ăngghen đã nhấn mạnh: "Kinh
tế chính trị học, theo nghĩa rộng nhất, là khoa học về những quy luật chi phối sự sản xuất và
sự trao đổi những liệu sinh hoạt vật chất trong hội loài người... Những điều kiện trong
đó người ta sản xuất sản phẩm trao đổi chúng, đều thay đổi tuỳ từng nước, trong mỗi
nước, lại thay đổi tuỳ từng thế hệ. Bởi vậy không thể cùng một môn kinh tế chính trị duy
nhất cho tất cả mọi nước và cho tất cả mọi thời đại lịch sử được... Vậy môn kinh tế chính trị,
về thực chất là một môn khoa học có tính chất lịch sử. Nó nghiên cứu tư liệu có tính chất lịch
sử, nghĩa là một tư liệu luôn luôn thay đổi; nghiên cứu trước hết những quy luật đặc
thù của từng giai đoạn phát triển của sản xuất của trao đổi, chỉ sau khi nghiên cứu
như thế xong xuôi rồi nó mới thể xác định ra một vài quy luật hoàn toàn có tính chất
chung, thích dụng, nói chung, cho sản xuất trao đổi... Chẳng hạn như việc dùng tiền kim
loại đã làm cho một loạt quy luật phát huy tác dụng, những quy luật này hiệu lực cho bất
cứ nước nào và bất cứ giai đoạn lịch sử nào tiền kim loại được dùng làm phương tiện
trao đổi"
. Phương thức phân phối sản phẩm cũng phụ thuộc vào phương thức sản xuất và trao đổi
của một xã hội nhất định trong lịch sử, vào những tiền đề lịch sử của xã hội đó. Tuy vậy,
phân phối không chỉ đơn thuần là một kết quả thụ động của sản xuất và trao đổi, nó cũng có
tác động trở lại đối với sản xuất và trao đổi.
Theo nghĩa hẹp, kinh tế chính trị nghiên cứu sự phát sinh, phát triển của một phương
thức sản xuất nhất định tính tất yếu của s thay thế phương thức sản xuất đó bằng một
phương thức sản xuất cao hơn. c phẩm bản của C. Mác một kiểu mẫu v kinh tế
chính trị theo nghĩa hẹp, trong đó phân tích sphát sinh, phát triển của phương thức sản
xuất tư bản chủ nghĩa, nêu lên những nhân tố phủ định của chủ nghĩa tư bản và sự chuẩn bị
những tiền đề cho sự ra đời của phương thức sản xuất mới. Trong lời tựa viết cho lần xuất
bản thứ nhất tác phẩm này, C. Mác đã xác định đối tượng nghiên cứuphương thức sản
1
Đề cương môn kinh tế chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn kinh tế chính trị - Người đăng: quanghungthtb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Đề cương môn kinh tế chính trị 9 10 504