Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn QHKTQT

Được đăng lên bởi Nguyễn Mỹ Hiệp
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1499 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ CƯƠNG
MÔN: QHKTQT

Nguyễn
Phương
Thảo
KT40C DAV

MỤC- LỤC

Câu 1: Tổng quan về quan hệ kinh tế quốc tế.
a. Kinh tế thế giới
- Nền kinh tế thế giới là tổng thể các nền kinh tế quốc gia trong mối liên hệ hữu cơ và
tác động lẫn nhau thông qua sự phát triển phân công lao động quốc tế và sự hình
thành các quan hệ kinh tế quốc tế.
Chỉ xuất hiện khi các nền kinh tế quốc gia đạt đến một sự phát triển nhất định, làm
chúng gắn với nhau trên cơ sở phân công lao động xã hội ở mỗi quốc gia vượt ra khỏi
biên giới để trở thành phân công lao động quốc tế và hình thành các quan hệ kinh tế
quốc tế. Theo cách hiểu trong khái niệm, nền kinh tế thế giới ngay từ khi sinh ra đã
mang tính chất của quan hệ trao đổi thị trường => là phạm trù lịch sử, mang tính chất
của nền kinh tế thị trường chừng nào nó còn tồn tại.
- Phân loại nền kinh tế thế giới:

Chỉ tồn tại trong thời kì Chiến tranh lạnh
(sau Thế chiến II đến cuối thập niên 1980)

-

Những điều kiện hình thành nền KTTG
 Điều kiện cần và đủ về kinh tế - xã hội:
 Phân công lao động quốc tế: Ban đầu phát triển dựa trên những lợi thế về địa lí
tự nhiên giữa các quốc gia riêng biệt. Dần dần, khoa học - kĩ thuật trở thành yếu
tố quyết định, cốt lõi vật chất quan trọng nhất, làm tiền đề tiên quyết cho việc
hình thành phân công lao động quốc tế. => Đk cần

Nguyễn- Phương- Thảo

Page 1

 Các quan hệ thị trường đi kèm: Nếu phân công lao động quốc tế hình thành một

cách tự nhiên chỉ dựa trên những khác biệt TNTN để các quốc gia phải trao đổi
sản phẩm này lấy sản phẩm khác trong nền kinh tế hiện vật thì nền kinh tế thế
giới chưa xuất hiện. Cần phải có các quan hệ thị trường, mua bán phát triển ở
trình độ cao, sử dụng tiền trong lưu thông thì nền kinh tế thị trường mới có thể
hình thành. => Đk đủ
 Tiền đề kinh tế - kĩ thuật:
KTTG chỉ có thể hình thành và phát triển khi GTVT và các phương tiện thông tin
đạt đến trình độ phát triển nhất định, tạo cơ sở vật chất - kĩ thuật cho phân công lao
động xã hội vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Sự phát triển của các đk vật chất - kĩ
thuật về GTVT, thông tin liên lạc đã làm cho các bộ phận của nền kinh tế xích lại
gần nhau và quan hệ giữa các quốc gia, khu vực và vùng lãnh thổ trên thế giới mở
rộng không ngừng.
b. Quan hệ kinh tế quốc tế
- Quan hệ kinh tế quốc tế là tổng hòa các quan hệ kinh tế hình thành giữa các chủ thể
kinh tế thế giới trong tiến trình di chuyển quốc tế các yếu tố và phương tiện của quá
trình tái sản xuất mở rộng.
 Hình thành trong và giữa tất cả các khâu của tiến trình ...
Nguyễn
Phương
Thảo
KT40C -
DAV
Đ CƯƠNG
MÔN: QHKTQT
Đề cương môn QHKTQT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn QHKTQT - Người đăng: Nguyễn Mỹ Hiệp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Đề cương môn QHKTQT 9 10 613