Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn quản lý hành chính nhà nước về đất đai

Được đăng lên bởi trieuphuong1d1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1908 lần   |   Lượt tải: 11 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
 Trình bày khái niệm, vai trò của công tác quản lý hành chính Nhà nước. Hãy nêu hệ
thống các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương.
 Nêu khái niệm, bản chất của công tác quản lý hành chính Nhà nước. Hệ thống các cơ
quan quản lý Nhà nước ở địa phương.
 Nêu chức năng, nhiệm vụ chính của Bộ máy quản lý Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh
(tỉnh– thành phố trực thuộc Trung ương). Vẽ sơ đồ Bộ máy quản lý Tài nguyên và Môi
trường cấp tỉnh và phân tích sơ đồ.
 Nêu chức năng, nhiệm vụ chính của Bộ máy quản lý Tài nguyên và Môi trường cấp
huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh). Vẽ sơ đồ Bộ máy quản lý Tài
nguyên và Môi trường cấp huyện và phân tích sơ đồ.
 Vẽ sơ đồ và nêu những chức năng nhiệm vụ chính của cán bộ địa chính cấp xã, phường,
thị trấn.
 Hãy nêu đặc điểm của công tác quản lý hành chính Nhà nước?
 Trình bày các chức năng của công tác quản lý hành chính Nhà nước.
 Trong công tác quản lý hành chính Nhà nước có những nguyên tắc gì? Hãy phân tích
một trong các nguyên tắc đó
 Trình bày nội dung xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành
chính trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai.
 Hãy trình bày công cụ và hình thức của quản lý hành chính Nhà nước.
 Theo quy định của Luật đất đai 2003, công tác quản lý Nhà nước về đất đai có bao
nhiêu nội dung? Theo quan điểm của anh (chị) những nội dung quản lý nhà nước về đất
đai có phù hợp với thực tế công tác quản lý và sử dụng đất đai ở địa phương.
 Trình bày nội dung Lập bản đồ hiện trạng và bản đồ quy hoạch sử dụng đất trong công
tác quản lý Nhà nước về đất đai. Hãy phân tích và lấy ví dụ chứng minh.
 Nêu các nguyên tắc quản lý Nhà nước về đất đai.
 Trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai thì có những đối tượng nào?
 Công tác quản lý Nhà nước về đất đai thường sử dụng những phương pháp gì? Phân
tích các phương pháp đó và lấy ví dụ chứng minh.

 Trình bày, phân tích và lấy ví dụ chứng minh các trường hợp và hình thức thu hồi đất.
 Trình bày những công cụ được sử dụng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai.
 Phân tích những nội dung đổi mới đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai của
Luật đất đai năm 2003 so với Luật đất đai năm 1993.
 Anh (chị) hiểu thế nào về Giao đất, Cho thuê đất, Chuyển mục đích sử dụng đất? Nêu
căn cứ và các hình thức giao đất.
 Anh (chị) hiểu thế nào về Cho thuê đất, Chuyển mục đích sử dụng đất? Nêu căn cứ và
các hình thức Cho thuê đất, Chuyển mục đích sử dụng đất.

...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
Trình bày khái niệm, vai trò của công tác quản nh chính Nhà nước. Hãy nêu hệ
thống các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương.
Nêu khái niệm, bản chất của công c quản hành chính Nhà ớc. Hệ thống các cơ
quan quản lý Nhà nước ở địa phương.
Nêu chức năng, nhiệm vụ chính của Bộ máy quản lý Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh
(tỉnh– thành phố trực thuộc Trung ương). Vẽ sơ đồ Bộ máy quản Tài nguyên và Môi
trường cấp tỉnh và phân tích sơ đồ.
Nêu chức năng, nhiệm vụ chính của Bộ máy quản Tài nguyên Môi trường cp
huyện (huyện, quận, thị xã, thành phtrực thuộc tỉnh). Vẽ sơ đồ Bộ máy quản Tài
nguyên và Môi trường cấp huyện và phân tích sơ đồ.
Vẽ sơ đồ và nêu những chức năng nhiệm vụ chính của cán bộ địa chính cấp xã, phường,
thị trấn.
Hãy nêu đặc điểm của công tác quản lý hành chính Nhà nước?
Trình bày các chức năng của công tác quản lý hành chính Nhà nước.
Trong công c quản lý nh chính Nhà nước những nguyên tc gì? Hãy phân tích
một trong các nguyên tắc đó
Trình bày nội dung xác định địa giới hành chính, lập quản hồ sơ địa gii hành
chính trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai.
Hãy trình bày công cụ và hình thức của quản lý hành chính Nhà nước.
Theo quy định của Luật đất đai 2003, công c quản Nhà nước về đất đai bao
nhiêu nội dung? Theo quan điểm của anh (chị) những nội dung quản lý nhà nước về đất
đai có phù hợp với thực tế công tác quản lý và sử dụng đất đai ở địa phương.
Trình bày nội dung Lp bản đồ hiện trạng và bản đồ quy hoạch sử dụng đất trong công
tác quản lý Nhà nước về đất đai. Hãy phân tích và lấy ví dụ chứng minh.
Nêu các nguyên tắc quản lý Nhà nước về đất đai.
Trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai thì có những đối tượng nào?
Công tác quản Nhà ớc về đất đai thường sử dụng những phương pháp gì? Phân
tích các phương pháp đó và lấy ví dụ chứng minh.
đề cương môn quản lý hành chính nhà nước về đất đai - Trang 2
đề cương môn quản lý hành chính nhà nước về đất đai - Người đăng: trieuphuong1d1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề cương môn quản lý hành chính nhà nước về đất đai 9 10 645