Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi Mùa Tuyết Rơi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1617 lần   |   Lượt tải: 20 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Câu 1: Phân tích những tính chất cơ bản của nền hành chính nhà nước cộng
hòa xã hội chủ nghĩa VN ?
TL: - Tính lệ thuộc vào chính trị và hệ thống chính trị
+ Nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ định hướng cho sự phát triển xã hội, đưa ra đường lối,
chính sách. Chính trị biểu hiện ý chí nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền.
+ Nhiệm vụ hành chính là việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.
- Tính pháp luật:
+ Hành chính nhà nước mang tính cưỡng chế, yêu cầu mọi tổ chức xã hội, cơ quan nhà
nước và công dân phải tuân thủ các mệnh lệnh hành chính, đảm bảo và giữ vững kỷ
cương, trật tự xã hội.
+ Tính pháp luật đòi hỏi các cơ quan hành chính và công chức phải đảm bảo tính quyền
uy, nghĩa là phải nắm vững quyền lực, sử dụng đúng quyền lực, đồng thời phải tạo dựng
uy tín về chính trị, về phẩm chất đạo đức và năng lực trí tuệ.
- Tính thường xuyên, ổn định và thích nghi:
+ Hoạt động hành chính nhà nước không được làm theo lối phong trào”, “chiến dịch”.
Đội ngũ công chức phải có phẩm chất đạo đức ngang tầm nhiệm vụ trong mọi thời kì
phát triển của đất nước.
+ Nhà nước là một sản phẩm của xã hội, đời sống xã hội biến chuyển không ngừng, do
đó nền hành chính nhà nước cung phải thích nghi với hoàn cảnh thực tế xã hội.
- Tính chuyên môn hóa nghiệp vụ cao:
+ Đối với các công chức nhà nước, kiến thức chuyên môn và kĩ năng quản lý điều hành
thực tiễn là tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ. Tính chuyên môn hóa nghề nghiệp ở trình
độ cao là cơ sở để đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược, hoạch định chính sách và
chương trình dài hạn.
- Tính hệ thống thứ bậc chặt chẽ:
+ Tính thứ bậc chặt chẽ đòi hỏi cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục
tùng trung ương, cả nước phục tùng chỉnh phủ trong việc thực hiện quyết định, chỉ thị
và chịu sự kiểm tra thường xuyên của cấp trên, của thủ trưởng.
- Tính không vụ lợi: Hành chính nhà nước chỉ có nhiệm vụ phục vụ lợi ích công và lợi ích
công dân, không theo đuổi mục tiêu danh lợi.
- Tính nhân đạo: Bản chất nhà nước ta là dân chủ, do dân, của dân và vì dân. Dân chủ
xã hội chủ nghĩa được thể hiện trong luật pháp, cụ thể là trong pháp luật hành chính,
những thể chế, quy tắc, thủ tục hành chính phải xuất phát từ lợi ích của dân, từ tấm
lòng thật sự thương dân, phải đơn giản, trong sáng, tôn trọng con người và đem lại sự
thuận lợi cho dân.
Câu 2: Phân tích nguyên tắc: Tập trung dân chủ trong quản lý nhà nước về
kinh tế ?
TL: - Khái niệm: Nguyên tắc tập trung dân chủ là sự kết hợp chặt chẽ, h...
ĐỀ CƯƠNG MÔN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Câu 1: Phân tích những tính chất cơ bản của nền hành chính nhà nước cộng
hòa xã hội chủ nghĩa VN ?
TL: - Tính lệ thuộc vào chính trị và hệ thống chính trị
+ Nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ định hướng cho sự phát triển xã hội, đưa ra đường lối,
chính sách. Chính trị biểu hiện ý chí nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền.
+ Nhiệm vụ hành chính là việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.
- Tính pháp luật:
+ Hành chính nhà nước mang tính cưỡng chế, yêu cầu mọi tổ chức xã hội, cơ quan nhà
nước và công dân phải tuân thủ các mệnh lệnh hành chính, đảm bảo và giữ vững kỷ
cương, trật tự xã hội.
+ Tính pháp luật đòi hỏi các cơ quan hành chính và công chức phải đảm bảo tính quyền
uy, nghĩa là phải nắm vững quyền lực, sử dụng đúng quyền lực, đồng thời phải tạo dựng
uy tín về chính trị, về phẩm chất đạo đức và năng lực trí tuệ.
- Tính thường xuyên, ổn định và thích nghi:
+ Hoạt động hành chính nhà nước không được làm theo lối phong trào”, “chiến dịch”.
Đội ngũ công chức phải có phẩm chất đạo đức ngang tầm nhiệm vụ trong mọi thời kì
phát triển của đất nước.
+ Nhà nước là một sản phẩm của xã hội, đời sống xã hội biến chuyển không ngừng, do
đó nền hành chính nhà nước cung phải thích nghi với hoàn cảnh thực tế xã hội.
- Tính chuyên môn hóa nghiệp vụ cao:
+ Đối với các công chức nhà nước, kiến thức chuyên môn và kĩ năng quản lý điều hành
thực tiễn là tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ. Tính chuyên môn hóa nghề nghiệp ở trình
độ cao là cơ sở để đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược, hoạch định chính sách và
chương trình dài hạn.
- Tính hệ thống thứ bậc chặt chẽ:
+ Tính thứ bậc chặt chẽ đòi hỏi cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục
tùng trung ương, cả nước phục tùng chỉnh phủ trong việc thực hiện quyết định, chỉ thị
và chịu sự kiểm tra thường xuyên của cấp trên, của thủ trưởng.
- Tính không vụ lợi: Hành chính nhà nước chỉ có nhiệm vụ phục vụ lợi ích công và lợi ích
công dân, không theo đuổi mục tiêu danh lợi.
- Tính nhân đạo: Bản chất nhà nước ta là dân chủ, do dân, của dân và vì dân. Dân chủ
xã hội chủ nghĩa được thể hiện trong luật pháp, cụ thể là trong pháp luật hành chính,
những thể chế, quy tắc, thủ tục hành chính phải xuất phát từ lợi ích của dân, từ tấm
lòng thật sự thương dân, phải đơn giản, trong sáng, tôn trọng con người và đem lại sự
thuận lợi cho dân.
Câu 2: Phân tích nguyên tắc: Tập trung dân chủ trong quản lý nhà nước về
kinh tế ?
TL: - Khái niệm: Nguyên tắc tập trung dân chủ là sự kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa hai
mặt “tập trung” và “dân chủ” trong mối quan hệ hữ cơ biện chứng chứ không phải chỉ là
dân chủ. “Dân chủ” là điều kiện, là tiền của tập trung; cũng như “tập trung” là cái đảm
bảo cho dân chủ được thực hiện.
ĐỀ CƯƠNG MÔN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG MÔN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Người đăng: Mùa Tuyết Rơi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 9 10 211