Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn thông tin trong quản lý hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi Ngoc Lan
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1001 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN THÔNG TIN TRONG QLNN
1.Trình bày hiểu biết của anh (chị) về quy trình khai thác, xử lý thông tin
quản lý. Mối quan hệ giữa quy trình quản lý và quy trình xử lý thông tin.
Theo anh/chị để khai thác và xử lý thông tin hiệu quả cần phải chú trọng
những công việc gì? Liên hệ thực tế.
* quy trình khai thác, xử lý thông tin quản lý
1. Xác định nhu cầu thông tin.
- Là khâu đầu tiên của quá trình thông tin, có thông tin chính xác, được tổ chức
hợp lý và có thể phục vụ nhanh chóng, kịp thời là yếu tố cần thiết để thực hiện một
mệnh lệnh, một công việc hay đơn giản là một nhiệm vụ sắp tới.
- Tuy nhiên, để xác định chính xác thông tin gì là cần thiết, cần phải xem xét đến
các mối quan hệ mật thiết của việc tạo ra hay tìm kiếm được một lượng thông tin
mới với cả hai phương diện là quản lý chiến lược lẫn quản lý điều hành.
- TT chỉ nên được thu thập một lần, và được chia sẻ càng thường xuyên càng tốt.
2. Kiểm tra tính sẵn có của thông tin cần thiết:
- Xác định tính sẵn có của TT, nguồn và phương pháp thu thập các thông tin đó.
3. Thu thập, tìm kiếm thông tin:
- Là khâu rất quan trọng trong quá trình thông tin, TT thu thập phải phản ánh toàn
diện và chính xác về đối tuợng quản lý.
- Cần xác định các vấn đề liên quan đến thông tin, gồm: tính rõ ràng, trách nhiệm
pháp lý, phương tiện thu thập, chi phí và lợi ích..
4. Khai thác, sắp xếp những nội dung thông tin từ các hồ sơ mà bạn đã phân loại:
- Thường xuyên xem xét lại các TT đã thu thập được đối với yêu cầu, chức năng
nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức.
5. Lưu trữ thông tin:
- Là việc lưu trữ kết quả của quá trình thông tin để sử dụng lâu dài, tuân theo các
quy định của cơ quan có thẩm quyền.
6. Xây dựng báo cáo và truyền đạt thông tin:
- Là khâu cuối cùng của quá trình thông tin, báo cáo cần ngắn gọn nhưng phải rành
mạch và chính xác, có trích dẫn nguồn tin.
- Kết quả xử lý TT được truyền đạt đến các tổ chức có nhu cầu sử dụng thông tin
* Mối quan hệ giữa quy trình xử lý thông tin với quy trình quản lý
Sơ đồ: Thông tin chỉ đạo <=>Thông tin phản hồi
Hoạt động quản lý là hoạt động ra quyết định quản lý, các nhà quản lý luôn mong
muốn tìm một phương pháp tối ưu cho bài toán quản lý.Do đó thông tin là yếu tố
không tách rời trong hoa...

1.Trình bày hiểu biết của anh (chị) về quy trình khai thác, xử lý thông tin
quản lý. Mối quan hệ giữa quy trình quản lý và quy trình xử lý thông tin.
Theo anh/chị để khai thác và xử lý thông tin hiệu quả cần phải chú trọng
những công việc gì? Liên hệ thực tế.
* quy trình khai thác, xử lý thông tin quản lý
 !
"#$%!&'()*+ !,- !./,0123
14567#-84979(- ,$4:!5#;<=!<8>!?@A
@?5?,@A 7!?(;B !C5#@A!?@79DE4F!
";!&,8/./ ! +5#!<,4C!/G@/H<
@=!)(?@I!<'(7!?JK*((;+@$!<@01@A501  !
@F!7F!C(!40B L!?5#)C56!<5015M)C56!N#
"O&01I4@A5,7#01!(DP# 0: /;&# =
QR!8@*(.DS-'( !!<T
".DS-'(, U7#40B 44I4 !-
VI4,+@$!<@ !T
"#$%*W)(*X *K )*+ !,I44C!4CK#
L!?7#./7N=!1 )C56
"/7WN5!&)(< !, U@T.*Y*# ,*!?@
4456,40B !?I4,!4.7#51!.
ZR(!,DE4/<4[ A!L  !\UDB@#]J^4%5KJ!T
"0: /;&/G@/H5J!^I401=!7F!;&,3_ 
!?@79'(B)(,23
`0*[ !T
"#7!?50*[$<)C'()*+ !8DaL9 5%L#!,%GK
);'(B)(-b@);N
c%;L> ]KK7#*;NJ !T
"#$%=!d '()*+ !,]KK E X0 4C!*#
@J7#./,-*.LM U!
"R<)C/a5601*;NJ<23-DaL9  !
* Mối quan hệ giữa quy trình xử lý thông tin với quy trình quản lý
eBUT !OJKfgh !4CU!
KJA )C565#KJA *();<)C56,#)C565@K 
@=+@@A40B 44=!0K]#!K)C56iK- !5#;<=
$ *:!*K KJA )C567#!X014L9 7#K*K KJ
A )C56;*+/a56 !7#);*+)C56-@=!)(?@I
Đề cương môn thông tin trong quản lý hành chính nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn thông tin trong quản lý hành chính nhà nước - Người đăng: Ngoc Lan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đề cương môn thông tin trong quản lý hành chính nhà nước 9 10 19