Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương nghiên cứu khoa học mẫu 1

Được đăng lên bởi lopnvspk9
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 851 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
ẢNH HƯỞNG CỦA DÒNG TIỀN ĐẾN ĐẦU TƯ CỦA CÁC CÔNG TY
NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM
I- Lý do nghiên cứu:
Lý do nghiên cứu đề tài này:
Lý thuyết Modigliani-Miller từ lâu đã chỉ ra rằng trong điều kiện thị trường vốn hoàn
hảo, việc huy động vốn từ bên ngoài hay bên trong công ty thì không có liên quan đến
các quyết định đầu tư của công ty đó. Rất nhiều nghiên cứu sau đó đã nghi ngờ tính
thay thế hoàn hảo giữa nguồn vốn huy động từ bên ngoài và bên trong công ty, dựa
trên sự thật là không tồn tại một thị trường vốn hoàn hảo như vậy. Các nghiên cứu của
Fazzari, Hubbard, và Petersen (sau đây gọi tắt là FHP) (1988), Himmelberg và
Petersen (1994) đã phát hiện ra rằng dòng tiền (cash flow) có ảnh hưởng quan trọng
đối với việc quyết định đầu tư của công ty.
Trong khi các nghiên cứu về mối quan hệ giữa dòng tiền và đầu tư đã trở nên phổ
biến giữa các nhà nghiên cứu ở các nước phát triển, thì nghiên cứu về các nước đang
phát triển hoặc bị thiếu, hoặc bị bỏ qua trước đây. Tại Việt Nam, khi thị trường chứng
khoán vẫn còn khá bấp bênh và các kênh thu hút vốn khác vẫn còn chưa phát triển, các
công ty Việt Nam không dễ dàng gì để có thể tiếp cận nguồn vốn bên ngoài để tài trợ
các cơ hội đầu tư của họ. Có hay không vì khó khăn ấy mà đầu tư của các công ty Việt
Nam bị phụ thuộc vào dòng tiền (cash flow) của chính công ty, là đề tài nghiên cứu mà
tác giả đặt ra ở đây.
Lý do cá nhân trong việc nghiên cứu đề tài:
II- Câu hỏi nghiên cứu:
Câu hỏi nghiên cứu tác giả đặt ra là: Đầu tư của các công ty ở Việt Nam có bị ảnh
hưởng bởi dòng tiền hay không? Hay nói cách khác: có phải là các quyết định đầu tư
của công ty thì hoàn toàn độc lập với biến động của dòng tiền trong công ty hay
không? Không dừng lại ở đó, tác giả cũng đặt ra một câu hỏi là, nếu dòng tiền tác động
đáng kể đối với đầu tư (kết quả kỳ vọng ở câu hỏi số một) thì điều đó có đúng cho tất

	  

1	  

cả các công ty lớn và nhỏ hay không? Đây cũng chính là câu hỏi nghiên cứu số 2 của
đề tài đặt ra ở đây.
III-Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu nghiên cứu được xác định như sau:
-

Nhận dạng các yếu tố tác động đến đầu tư và so sánh mức độ ảnh hưởng của dòng
tiền đến đầu tư của các công ty niêm yết có quy mô khác nhau tại Việt Nam.

-

Đề xuất một số kiến nghị có liên quan đến các nhà làm chính sách khi nhắm đến
việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp; đề xuất phương hướng
nhằm để tăng đầu tư của các nhà quản lý doanh nghiệp, bên cạnh đó cũng làm rõ
hơn nhận định của các nhà đầu tư về tiềm năng phát tri...
!
1!
ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CU
I- Lý do nghiên cu:
Lý do nghiên cu đề tài này:
Lý thuyết Modigliani-Miller t lâu đã ch ra rng trong điu kin th trường vn hoàn
ho, vic huy động vn t bên ngoài hay bên trong công ty thì không có liên quan đến
các quyết định đầu tư ca công ty đó. Rt nhiu nghiên cu sau đó đã nghi ng tính
thay thế hoàn ho gia ngun vn huy động t bên ngoài bên trong công ty, da
trên s tht không tn ti mt th trường vn hoàn ho như vy. Các nghiên cu ca
Fazzari, Hubbard, Petersen (sau đây gi tt FHP) (1988), Himmelberg
Petersen (1994) đã phát hin ra rng dòng tin (cash flow) nh hưởng quan trng
đối vi vic quyết định đầu tư ca công ty.
Trong khi các nghiên cu v mi quan h gia dòng tin đầu tư đã tr nên ph
biến gia các nhà nghiên cu các nước phát trin, thì nghiên cu v các nước đang
phát trin hoc b thiếu, hoc b b qua trước đây. Ti Vit Nam, khi th trường chng
khoán vn còn khá bp bênh và các kênh thu hút vn khác vn còn chưa phát trin, các
công ty Vit Nam không d dàng để th tiếp cn ngun vn bên ngoài để tài tr
các cơ hi đầu tư ca h. Có hay không vì khó khăn y đầu tư ca các công ty Vit
Nam b ph thuc vào dòng tin (cash flow) ca chính công ty, là đề tài nghiên cu mà
tác gi đặt ra đây.
Lý do cá nhân trong vic nghiên cu đề tài:
II- Câu hi nghiên cu:
Câu hi nghiên cu tác gi đặt ra là: Đầu tư ca các công ty Vit Nam b nh
hưởng bi dòng tin hay không? Hay nói cách khác: phi các quyết định đầu tư
ca công ty thì hoàn toàn độc lp vi biến động ca dòng tin trong công ty hay
không? Không dng li đó, tác gi cũng đặt ra mt câu hi là, nếu dòng tin tác động
đáng k đối vi đầu tư (kết qu k vng câu hi s mt) thì điu đó đúng cho tt
NH HƯNG CA DÒNG TIN ĐN ĐẦU TƯ CA CÁC CÔNG TY
NIÊM YT TI VIT NAM
Đề cương nghiên cứu khoa học mẫu 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương nghiên cứu khoa học mẫu 1 - Người đăng: lopnvspk9
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề cương nghiên cứu khoa học mẫu 1 9 10 866