Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN DÂN SỐ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC

Được đăng lên bởi Trang Coi
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 3066 lần   |   Lượt tải: 34 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN
QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC XÃ HỘI

PHẦN DÂN SỐ

Câu 1: Trình bày khái niệm cơ cấu dân số? Ý nghĩa thực
tiễn nghiên cứu.
Tlời:
Cơ cấu dân số là sự phân chia dân số thành các bộ phận theo
những tiêu chí nhất định, độ tuổi, nghề nghiệp, giới tính, trình
độ, nghiên cứu sinh học.
Cơ cấu dân số là tổng số dân được phân loại theo giới tính, độ
tuổi, dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn
nhân và các đặc trưng khác (Khoản 3 điều 3 PLDS)
Theo cách xác định trên, cơ cấu dân số nhằm phản ánh các đặc
trưng của mỗi người dân và của toàn bộ dân số. Các đặc trưng
về giới tính, độ tuổi phản ánh về nhân khẩu học, các đặc trưng
về dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn
phản ánh về mặt kinh tế. Ngoài ra các đặc trưng khác về giai
cấp, thành phần xã hội nhằm phân loại tập hợp người theo các
khía cạnh của đời sống xã hội.
Trong thực tế, khi phân loại dân số theo các đặc trưng khác
nhau với các mục đích nghiên cứu khác nhau, chúng ta thường
gặp khái niệm về cơ cấu dân số xã hội như cơ cấu giai cấp bao
gồm địa chủ, phú nông, bần cố nông, tư sản, tiểu tư sản, dân
sinh nghèothành thị, công nhân hoặc cơ cấu lực lượng sản xuất
bao gồm nông dân, thợ thủ công, công nhân, cán bộ, công
chức.
Cơ cấu dân số phản ánh xu hướng nhân khẩu và phan ránh sự
tiến bộ xã hội, đồng thời cơ cấu dân số có ảnh hưởng nhất định
tới sự phát triển và duy trì ổn định xã hội. Cơ cấu dấn số hợp lý
góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển duy trì sự ổn định xã hội.
Ngược lại, mất cân đối về cơ cấu dân số thì sẽ tác động tiêu cực

tơớiquaátrình phát triển kinh tế và gây mất ổn định trong xã
hội.
Cơ cấu dân số theo nam, nữ nhìn chung chênh lệch không
nhiều. Nam giới chiếm tỉ lệ lớn hơn nữ giới ở độ tuổi dưới 15; từ
65 tuổi trở lên nữ giới có tỷ lệ cao hơn hẳn nam giới. Cơ cấu dân
số theo độ tuổi ở các nước đang phát triển nhìn chung là trẻ. tại
các nước này tỉ lệ dân số dưới 15 tuổi đạt mức kỷ lục vào thời
kỳ 1975 – 1990, số lượng vị thành niên chiếm 45% dân số, hiện
nay khoảng 43%; các nước phát triển 19%. Năm 1998 còn
khoảng 71 quốc gia có trên 40% dân số dưới 15 tuổi.
Tình trạng dân số trẻ ở các nước chậm phát triển là hệ quả
cvủa mức sinh cao trong những năm trước đây. Năm 1998 thế
giới có khoảng 1,05 tỷ người từ 15 đến 24. Ở các nước thuộc
khu vực đang phát triển, số dân trong độ tuổi này đạt tỉ lệ cao
nhất vào năm 1985 với 20,6% (769 triệu người), đến năm 1995
với 19,1% (863 triệu người), dự báo đến năm 2050 giảm xuống
mức 14,1% (1,16 tỷ người). Ở các nước phá...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN
QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC XÃ HỘI
PHẦN DÂN SỐ
Câu 1: Trình bày khái niệm cơ cấu dân số? Ý nghĩa thực
tiễn nghiên cứu.
Tlời:
Cơ cấu dân số là sự phân chia dân số thành các bộ phận theo
những tiêu chí nhất định, độ tuổi, nghề nghiệp, giới tính, trình
độ, nghiên cứu sinh học.
Cơ cấu dân số là tổng số dân được phân loại theo giới tính, độ
tuổi, dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn
nhân và các đặc trưng khác (Khoản 3 điều 3 PLDS)
Theo cách xác định trên, cơ cấu dân số nhằm phản ánh các đặc
trưng của mỗi người dân và của toàn bộ dân số. Các đặc trưng
về giới tính, độ tuổi phản ánh về nhân khẩu học, các đặc trưng
về dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn
phản ánh về mặt kinh tế. Ngoài ra các đặc trưng khác về giai
cấp, thành phần xã hội nhằm phân loại tập hợp người theo các
khía cạnh của đời sống xã hội.
Trong thực tế, khi phân loại dân số theo các đặc trưng khác
nhau với các mục đích nghiên cứu khác nhau, chúng ta thường
gặp khái niệm về cơ cấu dân số xã hội như cơ cấu giai cấp bao
gồm địa chủ, phú nông, bần cố nông, tư sản, tiểu tư sản, dân
sinh nghèothành thị, công nhân hoặc cơ cấu lực lượng sản xuất
bao gồm nông dân, thợ thủ công, công nhân, cán bộ, công
chức.
Cơ cấu dân số phản ánh xu hướng nhân khẩu và phan ránh sự
tiến bộ xã hội, đồng thời cơ cấu dân số có ảnh hưởng nhất định
tới sự phát triển và duy trì ổn định xã hội. Cơ cấu dấn số hợp lý
góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển duy trì sự ổn định xã hội.
Ngược lại, mất cân đối về cơ cấu dân số thì sẽ tác động tiêu cực
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN DÂN SỐ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN DÂN SỐ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC - Người đăng: Trang Coi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN DÂN SỐ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC 9 10 274