Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn nguồn nhân lực xã hội

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2485 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng I
C©u 14,16,18. Nªu néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ c«ng t¸c d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸
gia ®×nh cña níc ta.
1.X©y dùng chiÕn lîc quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, ch¬ng tr×nh dù ¸n vÒ d©n sè- tr×nh
chÝnh phñ phª duyÖt vµ tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn ch¬ng tr×nh dù ¸n ®ã trong
ph¹m vi c¶ níc.
2.Phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan x©y dùng c¸c dù ¸n luËt, ph¸p lÖnh v¨n b¶n
d©n sè luËt chÝnh s¸ch vÒ d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ®Ó tr×nh chÝnh phñ, ban
hµnh theo thÈm quyÒn quy ®Þnh, th«ng t, ®Ó híng dÉn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c
quyÕt ®Þnh cña nhµ níc, quy chÕ qu¶n lý cña c¸c ch¬ng tr×nh dù ¸n d©n sè kÕ
ho¹ch ho¸ gia ®×nh. Tham gia x©y dùng c¸c c«ng t¸c cã liªn quan ®Õn d©n sè kÕ
ho¹ch ho¸ gia ®×nh.
3.Tæ chøc phèi hîp gi÷a c¸c Bé c¬ quan thuéc chÝnh phñ, ®oµn thÓ nh©n d©n vµ tæ
chøc x· héi thùc hiÖn viÖc cung cÊp th«ng tin vµ dÞch vô kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh
®Õn tËn ngêi d©n x©y dùng c¸c quy chÕ thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n sè kÕ ho¹ch ho¸
gia ®×nh cña nhµ níc ®èi víi c¸c c¬ quan ®¬n vÞ c¸ nh©n thuéc c¸c Bé c¬ quan
ngang bé c¬ quan thuéc chÝnh phñ, ®oµn thÓ nh©n d©n vµ tæ chøc x· héi.
4.Phèi hîp víi Bé Tµi ChÝnh, Uû ban kÕ ho¹ch nhµ níc x©y dùng vµ tr×nh chÝnh
phñ kÕ ho¹ch tµi chÝnh ®¶m b¶o cho ch¬ng tr×nh d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh.
5.Híng dÉn kiÓm tra c¸c ngµnh, ®Þa ph¬ng tæ chøc c«ng d©n trong viÖc thùc hiÖn
ph¸p luËt cña nhµ níc c¸c v¨n b¶n vÒ d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh do UB ban
hµnh.
6.Tr×nh chÝnh phñ viÖc tham gia c¸c tæ chøc quèc tÕ, viÖc ký kÕt tham gia c¸c
®iÒu íc quèc tÕ vÒ d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, chØ ®¹o vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch
hîp t¸c quèc tÕ ®iÒu íc quèc tÕ theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ.
7.Qu¶n lý tæ chøc viªn chøc ®µo t¹o, ®µo t¹o kü thuËt nghiÖp vô trong ngµnh theo
quy ®Þnh cña chÝnh phñ quyÕt ®Þnh viÖc truyÒn dÉn sö dông khen thëng kû luËt
nghØ hu vµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é kh¸c cña nhµ níc ®èi víi viªn chøc do UB trùc
tiÕp qu¶n lý.
8.Tæ chøc vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch nghiªn cøu øng dông tiÕn bé khoa häc
kü thuËt trong c«ng t¸c d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh.
9.Tæ chøc viÖc thu thËp xö lý lu tr÷ vµ phæ biÕn th«ng tin d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia
®×nh, ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý ®iÒu phèi vµ thùc hiÖn c«ng t¸c d©n sè kÕ ho¹ch
ho¸ gia ®×nh.
10.Phèi hîp víi c¸c c¬ quan thÈm tra c¸c ®iÒu kiÖn cho phÐp s¶n xuÊt, nhËp khÈu,
xuÊt khÈu c¸c ph¬ng tiÖn thiÕt bÞ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh.
Ch¬ng III

1

C©u7. Ph©n tÝch nh÷ng yªu cÇu ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®¸p øng sù nghiÖp c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi VN hiÖn nay? Liªn hÖ
thùc tiÔn chÊt lîng nguån n...
Ch ¬ng I
C©u 14,16,18. Nªu néi dung qu¶n nhµ níc c«ng t¸c d©n ho¹ch ho¸
gia ®×nh cña níc ta.
1.X©y dùng chiÕn lîc quy ho¹ch, ho¹ch, ch¬ng tr×nh ¸n d©n sè- tr×nh
chÝnh phñ phª duyÖt chøc chØ ®¹o thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ¸n ®ã trong
ph¹m vi c¶ níc.
2.Phèi hîp víi c¸c quan liªn quan x©y dùng c¸c ¸n luËt, ph¸p lÖnh v¨n b¶n
d©n sè luËt chÝnh s¸ch d©n kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ®Ó tr×nh chÝnh phñ, ban
hµnh theo thÈm quyÒn quy ®Þnh, th«ng t, ®Ó híng dÉn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c
quyÕt ®Þnh cña nhµ níc, quy chÕ qu¶n cña c¸c ch¬ng tr×nh ¸n d©n
ho¹ch ho¸ gia ®×nh. Tham gia x©y dùng c¸c c«ng t¸c liªn quan ®Õn d©n
ho¹ch ho¸ gia ®×nh.
3.Tæ chøc phèi hîp gi÷a c¸c Bé c¬ quan thuéc chÝnh phñ, ®oµn thÓ nh©n d©n vµ tæ
chøc héi thùc hiÖn viÖc cung cÊp th«ng tin dÞch ho¹ch ho¸ gia ®×nh
®Õn tËn ngêi d©n x©y dùng c¸c quy chÕ thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©nho¹ch ho¸
gia ®×nh cña nhµ níc ®èi víi c¸c quan ®¬n nh©n thuéc c¸c quan
ngang bé c¬ quan thuéc chÝnh phñ, ®oµn thÓ nh©n d©n vµ tæ chøc x· héi.
4.Phèi hîp víi Tµi ChÝnh, ban ho¹ch nhµ níc x©y dùng tr×nh chÝnh
phñ kÕ ho¹ch tµi chÝnh ®¶m b¶o cho ch¬ng tr×nh d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh.
5.Híng dÉn kiÓm tra c¸c ngµnh, ®Þa ph¬ng chøc c«ng d©n trong viÖc thùc hiÖn
ph¸p luËt cña nhµ níc c¸c v¨n b¶n d©n ho¹ch ho¸ gia ®×nh do UB ban
hµnh.
6.Tr×nh chÝnh phñ viÖc tham gia c¸c chøc quèc tÕ, viÖc kÕt tham gia c¸c
®iÒu íc quèc d©n kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, chØ ®¹o thùc hiÖn ho¹ch
hîp t¸c quèc tÕ ®iÒu íc quèc tÕ theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ.
7.Qu¶n lý tæ chøc viªn chøc ®µo t¹o, ®µo t¹o kü thuËt nghiÖp trong ngµnh theo
quy ®Þnh cña chÝnh phñ quyÕt ®Þnh viÖc truyÒn dÉn dông khen thëng luËt
nghØ hu thùc hiÖn c¸c chÕ ®é kh¸c cña nhµ níc ®èi víi viªn chøc do UB trùc
tiÕp qu¶n lý.
8.Tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn ho¹ch nghiªn cøu øng dông tiÕn khoa häc
kü thuËt trong c«ng t¸c d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh.
9.Tæ chøc viÖc thu thËp xö lý lu tr÷ vµ phæ biÕn th«ng tin d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia
®×nh, ®¸p øng yªu cÇu qu¶n ®iÒu phèi thùc hiÖn c«ng t¸c d©n kÕ ho¹ch
ho¸ gia ®×nh.
10.Phèi hîp víi c¸c c¬ quan thÈm tra c¸c ®iÒu kiÖn cho phÐp s¶n xuÊt, nhËp khÈu,
xuÊt khÈu c¸c ph¬ng tiÖn thiÕt bÞ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh.
Ch¬ng III
1
Đề cương ôn tập môn nguồn nhân lực xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập môn nguồn nhân lực xã hội - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn nguồn nhân lực xã hội 9 10 882