Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn Quản lý Hành chính nhà nước - Quản lý nền giáo dục đào tạo

Được đăng lên bởi Không Biêt
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 30154 lần   |   Lượt tải: 71 lần
1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN QLHCNN – QLNGDĐT
1. CÁC KHÁI NIỆM
* Quản lí: là sự tác động có chủ định, có hướng đích của chủ thể quản lí tới
đối tượng được quản lí nhằm đạt mục tiêu đặt ra.
* Quản lí nhà nước: là sự chỉ huy điều hành xã hội để thực thi điều hành nhà
nước, là tổng thể các thể chế về tổ chức và cán bộ của bộ máy nhà nước, có trách nhiệm
quản lí công việc hành ngày của nhà nước, có tư cách pháp nhân tiến hành bằng những
văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn mà nhà
nước đã giao cho trong việc tổ chức và điều chỉnh các mối quan hệ xã hội và hành vi của
công dân.
Phân biệt hai khái niệm “ quản lí nhà nước” và “ nhà nước quản lí”:
+ Quản lí nhà nước là dạng quản lí xã hội thực thi quyền lực nhà nước,
được thể hiện trong các cơ quan hành chính nhà nước. Điều 12, hiến pháp 1992 đã ghi: “
Nhà nước quản lí xã hội theo pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ
nghĩa”.
+ Nhà nước quản lí là nói đến các chủ thể quản lí, đó là hệ thống tổ chức
các cơ quan nhà nước, trong đó có các cơ quan hành chính nhà nước.
* Hành chính nhà nước: là hoạt động quản lí nhà nước trong đó cơ quan nhà
quyền lực nhà nước tác động đến đối tượng quản lí (cơ quan, tổ chức, cá nhân), trong
lĩnh vực hành pháp nhằm thực hiện chức năng đối nội, đối ngoại.
* Quản lí hành chính nhà nước: là việc tổ chức thực thi quyền hành pháp để
quản lí điều hành các lĩnh vực đời sống xã hội bằng pháp luật và theo pháp luật.
2. CÔNG VỤ
2.1 K/N công vụ
Công vụ là một loại lao động mang tính quyền lức và pháp lí, được thực thi
bởi đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện các chức năng của nhà nước trong quá trình
quản lí mọi mặt của đời sống xã hội.
2.2 Nội dung công vụ
- Quản lí nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, XH
nhằm đáp ứng nhu cầu của XH.
- Thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống, đảm bảo kỉ cương, thực hiện
quyền lợi nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật.
- Quản lí tài sản ngân sách trên cơ sở nền tài chính vững mạnh.
2.3 Đặc thù của công vụ
Hoạt động công vụ có những đặc thù riêng, khác với những hoạt động khác, thể
hiện ở 4 điểm sau:
Nhà nước sử dụng quyền lực để thực hiện nhiệm vụ quản lí nhà nước.
Hoạt động có tổ chức tuân thủ những quy chế bắt buộc theo trật tự có tính
chất thứ bậc chặt chẽ chính quy và liên tục.
Người công chức là người đại diện cho nhà nước, có quyền và nghĩa vụ
được quy định theo pháp luật. Tuy nhiên thẩm quyền công chức suy cho cùng chính là
nghĩa vụ được nhà nước giao chứ không phải là quy...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN QLHCNN – QLNGDĐT
1. CÁC KHÁI NIỆM
* Quản lí: sự tác động chủ định, hướng đích của chủ thể quản tới
đối tượng được quản lí nhằm đạt mục tiêu đặt ra.
* Quản nhà nước: sự chỉ huy điều hành hội để thực thi điều hành nhà
nước, là tổng thể các thể chế về tổ chức và cán bộ của bộ máy nhà nước, có trách nhiệm
quản công việc hành ngày của nnước, cách pháp nhân tiến hành bằng những
văn bản quy phạm pháp luật đ thực hiện chức năng, nhiệm v quyền hạn nhà
nước đã giao cho trong việc tổ chức và điều chỉnh các mối quan hệ xã hội và hành vi của
công dân.
Phân biệt hai khái niệm “ quản lí nhà nước” và “ nhà nước quản lí”:
+ Quản nhà nước dạng quản hội thực thi quyền lực nhà nước,
được thể hiện trong các cơ quan hành chính nhà nước. Điều 12, hiến pháp 1992 đã ghi: “
Nhà nước quản hội theo pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế hội chủ
nghĩa”.
+ Nhà nước quản nói đến các chủ thể quản lí, đó hệ thống tổ chức
các cơ quan nhà nước, trong đó có các cơ quan hành chính nhà nước.
* Hành chính nhà nước: hoạt động quản nhà nước trong đó quan nhà
quyền lực nhà nước tác động đến đối tượng quản (cơ quan, tổ chức, nhân), trong
lĩnh vực hành pháp nhằm thực hiện chức năng đối nội, đối ngoại.
* Quản hành chính n nước: việc tổ chức thực thi quyền hành pháp để
quản lí điều hành các lĩnh vực đời sống xã hội bằng pháp luật và theo pháp luật.
2. CÔNG VỤ
2.1 K/N công vụ
Công vụ một loại lao động mang tính quyền lức pháp lí, được thực thi
bởi đội n cán bộ, công chức thực hiện các chức năng của nhà ớc trong quá trình
quản lí mọi mặt của đời sống xã hội.
2.2 Nội dung công vụ
- Quản n nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, XH
nhằm đáp ứng nhu cầu của XH.
- Thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống, đảm bảo kỉ cương, thực hiện
quyền lợi nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật.
- Quản lí tài sản ngân sách trên cơ sở nền tài chính vững mạnh.
2.3 Đặc thù của công vụ
Hoạt động công vụ những đặc thù riêng, khác với những hoạt động khác, thể
hiện ở 4 điểm sau:
Nhà nước sử dụng quyền lực để thực hiện nhiệm vụ quản lí nhà nước.
Hoạt động tổ chức tuân thủ những quy chế bắt buộc theo trật tự tính
chất thứ bậc chặt chẽ chính quy và liên tục.
Người công chức là người đại diện cho nhà nước, quyền nghĩa vụ
được quy định theo pháp luật. Tuy nhiên thẩm quyền công chức suy cho cùng chính
nghĩa vụ được nhà nước giao chứ không phải là quyền riêng của mỗi cá nhân.
1
Đề cương ôn tập môn Quản lý Hành chính nhà nước - Quản lý nền giáo dục đào tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập môn Quản lý Hành chính nhà nước - Quản lý nền giáo dục đào tạo - Người đăng: Không Biêt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn Quản lý Hành chính nhà nước - Quản lý nền giáo dục đào tạo 9 10 907