Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn quản trị học

Được đăng lên bởi Cop Con
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
Môn thi Cơ sở: qu¶n trÞ häc
(Ban hành kèm theo Quyết định số………/SĐH, ngày ……tháng …năm 200 của
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà nội)

Chương 1: Tổng quan về quản trị học
1.1. Quản trị là gì
1.1.1. Khái niệm quản trị
1.1.2. Đặc điểm của quản trị
1.1.3. Các chức năng quản trị
1.2. Nhà quản trị
1.2.1. Khái niệm nhà quản trị
1.2.2. Vai trò của nhà quản trị
1.2.3. Kỹ năng của nhà quản trị
1.3. Khoa học quản trị
1.3.1. Quản trị vừa là khoa học vừa là nghệ thuật
1.3.2. Khoa học quản trị
Chương 2: Lịch sử phát triển của các lý thuyết quản trị
2.1. Lý thuyết quản trị theo khoa học
2.2. Lý thuyết quản trị theo mối quan hệ của con người
Chương 3: Hoạch định
2.1. Khái niệm vai trò của hoạch định
2.1.1. Khái niệm hoạch định
2.1.2 Vai trò của hoạch định
2.1.3. Các loại hoạch định
2.2. Các bước của quá trình hoạch định
2.3 Mục tiêu
2.3.1. Khái niệm vai trò của mục tiêu
1

2.3.2. Các yêu cầu khi xác định mục tiêu
2.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xác định mục tiêu
2.3.4. Phương thức quản lý theo mục tiêu (MBO)
2.4. Hoạch định chiến lược
2.4.1. Khái niệm vai trò của hoạch định chiến lược
2.4.2. Các cấp quản trị chiến lược
2.4.3. Các bước của quá trình hoạch định chiến lược
Chương 4: Cơ cấu tổ chức
3.1. Khái niệm, vai trò của cơ cấu tổ chức
3.1.1. Khái niệm
3.1.2. Vai trò
3.2. Tầm quản trị
3.2.1. Khái niệm tầm quản trị
3.2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến tầm quản trị có hiệu quả
3.3. Các cách phân chia bộ phận trong cơ cấu tổ chức
3.4. Quyền lực trong tổ chức
3.4.1. Khái niệm về quyền lực
3.4.2. Các loại quyền lực trong tổ chức
3.4.3. Phân chia quyền hạn
3.5. Các loại hình cơ cấu tổ chức
3.5.1. Những yêu cầu có tính nguyên tắc khi thiết lập cơ cấu tổ chức
3.5.2. Các loại hình cơ cấu tổ chức
Chương 5: Quản trị nhân sự
4.1. Các nguyên tắc quản trị nhân sự
4.1.1. Khái niệm quản trị nhân sự
4.1.2. Các nguyên tắc quản trị nhân sự
4.2. Tuyển dụng nhân sự
2

4..2.1. Lập kế hoạch tuyển dụng
4.2.2. Phân tích công việc và tiêu chuẩn của người lao động
4.2.3. Phương pháp tuyển dụng
4.3. Đánh giá cán bộ
4.4. Đào tạo và phát triển cán bộ
Chương 6 : Lãnh đạo
5.1. Lãnh đạo là gì
5.1.1. Khái niệm
5.1.2. Kỹ năng của người lãnh đạo
5.2. Yếu tố con người trong tổ chức
5.2.1. Vai trò, cá tính và nhân cách con người
5.2.2. Các mô hình về con người
5.3. Động cơ thúc đẩy
5.3.1. Khái niệm động cơ thúc đẩy
5.3.2. Các lý thuyết về động cơ thúc đẩy
5.4. Những cách tiếp cận khác nhau về lãnh đạo
5.4.1. Tiếp cận theo năng lực
5.4.2. Tiếp cận theo th...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
Môn thi Cơ sở: qu¶n trÞ häc
(Ban hành kèm theo Quyết định số………/SĐH, ngày ……tháng …năm 200 của
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà nội)
Chương 1: Tổng quan về quản trị học
1.1. Quản trị là gì
1.1.1. Khái niệm quản trị
1.1.2. Đặc điểm của quản trị
1.1.3. Các chức năng quản trị
1.2. Nhà quản trị
1.2.1. Khái niệm nhà quản trị
1.2.2. Vai trò của nhà quản trị
1.2.3. Kỹ năng của nhà quản trị
1.3. Khoa học quản trị
1.3.1. Quản trị vừa là khoa học vừa là nghệ thuật
1.3.2. Khoa học quản trị
Chương 2: Lịch sử phát triển của các lý thuyết quản trị
2.1. Lý thuyết quản trị theo khoa học
2.2. Lý thuyết quản trị theo mối quan hệ của con người
Chương 3: Hoạch định
2.1. Khái niệm vai trò của hoạch định
2.1.1. Khái niệm hoạch định
2.1.2 Vai trò của hoạch định
2.1.3. Các loại hoạch định
2.2. Các bước của quá trình hoạch định
2.3 Mục tiêu
2.3.1. Khái niệm vai trò của mục tiêu
1
Đề cương ôn tập môn quản trị học - Trang 2
Đề cương ôn tập môn quản trị học - Người đăng: Cop Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn quản trị học 9 10 338