Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Được đăng lên bởi Lê Vũ Buh
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1753 lần   |   Lượt tải: 9 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Câu 4: Trình bày ưu, nhược điểm của các cấu trúc (mô hình bộ máy) tổ chức.(nhóm 1)
* Mô hình cơ cấu giản đơn:
- Ưu điểm: nhanh chóng, linh hoạt và ít tốn kém.
- Nhược điểm:
+ Chỉ có thể áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ. Khi doanh nghiệp phát triển lớn hơn, sự tập trung vào nhà quản trị sẽ gây ra sự tắc nghẽn do quá tải và
doanh nghiệp sẽ không hoạt động được.
+ Có tính mạo hiểm cao vì nếu nhà quản trị bị một biến cố và không còn làm việc được thì cả doanh nghiệp sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng.
* Mô hình cơ cấu chức năng:
- Ưu điểm: xuất phát từ sự chuyên môn hóa, đó là:
+ Sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.
+ Phát huy tài năng chuyên môn của nhân viên.
+ Đơn giản hóa việc đào tạo chuyên gia, quản lý.
+ Dễ dàng giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên.
- Nhược điểm:
+ Thường dẫn đến sự mâu thuẫn giữa các đơn vị chức năng, thiếu sự phối hợp giữa các bộ phận do chuyên môn hóa quá mức. =>theo đuổi mục tiêu
chức năng mà quên đi mục tiêu chung của tổ chức.
+ Khi mở rộng phạm vi về sản phẩm dịch vụ, phụ trách các đơn vị chức năng sẽ gặp khó khăn trong việc truyền thông và phối hợp lẫn nhau trong khi họ
chịu trách nhiệm cho vài loại sản phẩm dịch vụ khác nhau, đặc biệt là khi tổ chức phát triển ở cả thị trường nội địa và quốc tế.
+ Hạn chế sự phát triển của đội ngũ cán bộ quản lý vì mô hình không tạo điều kiện cho họ có cái nhìn tổng hợp về toàn bộ tổ chức.
* Mô hình cơ cấu phân ngành theo sản phẩm:
- Ưu điểm:
+ Quy định trách nhiệm về lợi nhuận, doanh số cho các phân ngành tương đối rõ ràng.
+ Việc phối hợp hoạt động giữa các phòng ban chức năng hiệu quả hơn, tạo khả năng tốt cho việc phát triển đội ngũ cán bộ quản trị chung.
+ Các biện pháp được thông qua và chấp thuận có chú ý nhiều hơn đến khả năng và thị trường của mình.
- Nhược điểm:
+ Dẫn đến sự tranh giành nguồn lực giữa các phân ngành khác nhau.
+ Ít phát triển được cán bộ quản trị chuyên trách.
+ Một số chiến lược và nhiệm vụ chung của công ty có thể bị xem nhẹ hay tùy thuộc vào năng lực của cán bộ lãnh đạo bộ phận.
* Mô hình cơ cấu phân ngành theokhu vực địa lý:
- Ưu điểm:
+ Có thể đề ra các chiến lược và chương trình công tác theo đặc điểm, nhu cầu của các thị trường cụ thể
+ Phối hợp hành động của các bộ phận chức năng tốt hơn.
+ Tạo điều kiện thuận lợi để đào tạo cán bộ quản lý chung.
+ Giảm bớt nghiệp vụ tại địa phương.
- Nhược điểm:
+ Khó duy trì hoạt động trên diện rộng một cách nhất quán.
+ Đòi hỏi phải có nhiều cán bộ quản trị hơn.
+ Công việc dễ ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Câu 4: Trình bày ưu, nhược điểm của các cấu trúc (mô hình bộ máy) tổ chức.(nhóm 1)
* Mô hình cơ cấu giản đơn:
- Ưu điểm: nhanh chóng, linh hoạt và ít tốn kém.
- Nhược điểm:
+ Chỉ có thể áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ. Khi doanh nghiệp phát triển lớn hơn, sự tập trung vào nhà quản trị sẽ gây ra sự tắc nghẽn do quá tải
doanh nghiệp sẽ không hoạt động được.
+ Có tính mạo hiểm cao vì nếu nhà quản trị bị một biến cố và không còn làm việc được thì cả doanh nghiệp sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng.
* Mô hình cơ cấu chức năng:
- Ưu điểm: xuất phát từ sự chuyên môn hóa, đó là:
+ Sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.
+ Phát huy tài năng chuyên môn của nhân viên.
+ Đơn giản hóa việc đào tạo chuyên gia, quản lý.
+ Dễ dàng giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên.
- Nhược điểm:
+ Thường dẫn đến sự mâu thuẫn giữa các đơn vị chức năng, thiếu sự phối hợp giữa các bộ phận do chuyên môn hóa quá mức. =>theo đuổi mục tiêu
chức năng mà quên đi mục tiêu chung của tổ chức.
+ Khi mở rộng phạm vi về sản phẩm dịch vụ, phụ trách các đơn vị chức năng sẽ gặp khó khăn trong việc truyền thông và phối hợp lẫn nhau trong khi họ
chịu trách nhiệm cho vài loại sản phẩm dịch vụ khác nhau, đặc biệt là khi tổ chức phát triển ở cả thị trường nội địa và quốc tế.
+ Hạn chế sự phát triển của đội ngũ cán bộ quản lý vì mô hình không tạo điều kiện cho họ có cái nhìn tổng hợp về toàn bộ tổ chức.
* Mô hình cơ cấu phân ngành theo sản phẩm:
- Ưu điểm:
+ Quy định trách nhiệm về lợi nhuận, doanh số cho các phân ngành tương đối rõ ràng.
+ Việc phối hợp hoạt động giữa các phòng ban chức năng hiệu quả hơn, tạo khả năng tốt cho việc phát triển đội ngũ cán bộ quản trị chung.
+ Các biện pháp được thông qua và chấp thuận có chú ý nhiều hơn đến khả năng và thị trường của mình.
- Nhược điểm:
+ Dẫn đến sự tranh giành nguồn lực giữa các phân ngành khác nhau.
+ Ít phát triển được cán bộ quản trị chuyên trách.
+ Một số chiến lược và nhiệm vụ chung của công ty có thể bị xem nhẹ hay tùy thuộc vào năng lực của cán bộ lãnh đạo bộ phận.
* Mô hình cơ cấu phân ngành theokhu vực địa lý:
- Ưu điểm:
+ Có thể đề ra các chiến lược và chương trình công tác theo đặc điểm, nhu cầu của các thị trường cụ thể
+ Phối hợp hành động của các bộ phận chức năng tốt hơn.
+ Tạo điều kiện thuận lợi để đào tạo cán bộ quản lý chung.
+ Giảm bớt nghiệp vụ tại địa phương.
- Nhược điểm:
+ Khó duy trì hoạt động trên diện rộng một cách nhất quán.
+ Đòi hỏi phải có nhiều cán bộ quản trị hơn.
+ Công việc dễ bị trùng lắp.
+ Khó duy trì việc đề ra quyết định và kiểm tra một cách tập trung.
* Mô hình cơ cấu phân ngành theo đối tượng khách hàng:
- Ưu điểm: tạo sự hiểu biết khách hàng tốt hơn, tạo ra hiệu năng lớn hơn trong việc định hướng các nỗ lực về bán hàng.
- Nhược điểm: tranh giành nguồn lực một cách phản hiệu quả, thiếu sự chuyên môn hóa, ,không thích hợp với các lĩnh vực hoạt động khác ngoài
Marketing và tiêu thụ hàng hóa.
* Mô hình cơ cấu theo đơn vị kinh doanh chiến lược:
- Ưu điểm: tương tự như ưu điểm của mô hình tổ chức theo sản phẩm.
- Nhược điểm: tính phức tạp và công việc dễ trùng lắp.
* Mô hình tổ chức hỗn hợp:
- Ưu điểm: giúp xử lý các tình huống phức tạp một các dễ dàng hơn, cho phép chuyên môn hóa một số cơ cấu tổ chức.
- Nhược điểm: cơ cấu tổ chức phức tạp, dễ dẫn đến việc hình thành các doanh nghiệp quá nhỏ.
CÂU 6: Ma trận SWOT của bản thân sinh viên tham gia vào thị trường lao động(nhóm 3)
S
- S1: kiến thức cơ bản, chuyên
môn tốt
- S2: Chăm chỉ, cần cù
- Ham học hỏi
W
- W1: Thiếu kỹ năng giao tiếp,
làm việc nhóm
- W2: Thiếu kiến thức xã hội
- W3: Thụ động, thích nghi
chậm
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC - Người đăng: Lê Vũ Buh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 9 10 687