Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập thị trường tài chính

Được đăng lên bởi Binh Binh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 558 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Cáu 1; Hãy trình bày các loại hình thị trường chứng khoán theo các tiêu thức phân loại? Liên hệ
ở Việt Nam hiện nay có những loại thị trường chứng khoán nào? Giải thích?
Xét về phương diện pháp lý: thị trường chứng khoán được chia thành thị trường tập trung và thị
trường phi tập trung.
- Thị trường chứng khoán tập trung: là thị trường hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật, là
nơi mua bán các loại chứng khoán đã được đăng biểu hay đặc biệt được biệt lệ.
- Thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC): Là thị trường mua bán chứng khoán nằm ngoài sở giao
dịch, không có địa điểm tập trung những nhà môi giới, những người kinh doanh chứng khoán như tại
sở giao dịch. Các giao dịch ở đây chủ yếu là dựa vào sự thỏa thuận giữa người mua và người bán,
không có sự kiểm soát từ Hội đồng Chứng khoán.
Các loại chứng khoán mua bán ở đây thường là những chứng khoán không được đăng biểu, ít người
biết đến hoặc ít được mua bán.
Xét về quá trình luân chuyển chứng khoán thì thị trường chứng khoán được chia làm thị trường sơ
cấp và thị trường thứ cấp.
- Thị trường sơ cấp: Còn gọi là thị trường cấp một hay thị trường phát hành, hàm ý chỉ nơi diễn ra các
hoạt động mua bán chứng khoán mới phát hành lần đầu. Thị trường sơ cấp là thị trường tạo vốn cho
đơn vị phát hành.
- Thị trường thứ cấp: còn gọi là thị trường cấp hai hay thị trường lưu thông, là nói đến nơi diễn ra các
giao dịch mua bán chứng khoán sau khi đã phát hành lần đầu. Nói cách khác, thị trường thứ cấp là thị
trường mua đi bán lại các loại chứng khoán đã phát hành qua thị trường sơ cấp.
Xét về phương thức giao dịch thì thị trường chứng khoán được chia làm thị trường giao ngay và thị
trường giao sau.
- Thị trường giao ngay: là thị trường mua bán chứng khoán theo giá tại thời điểm giao dịch nhưng việc
thực hiện thanh toán và giao hàng có thể diễn ra sau dó một vài ngày theo thỏa thuận.

- Thị trường giao sau: Là thị trường mua bán chứng khoán theo một loại hợp đồng định sẵn, giá cả
được thỏa thuận trong ngày giao dịch, nhưng việc thanh toán và giao hàng xảy ra trong một thời hạn ở
tương lai.
Ngoài ra, nếu căn cứ vào đặc điểm hàng hóa lưu hành thì thị trường chứng khoán còn chia thành thị
trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường các công cụ phái sinh.
ở Việt Nam hiện nay có những loại thị trường chứng khoán :
Thị trường tập trung
Thị trường phi tập trung (OTC);
Thị trường chợ đen.
Giải thích:
Câu 2: Hãy trình bày khái niệm và đặc điểm cổ phiếu ưu đãi? Điểm giống và khác...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Cáu 1; Hãy trình bày các loại hình thị trường chứng khoán theo các tiêu thức phân loại? Liên hệ
ở Việt Nam hiện nay có những loại thị trường chứng khoán nào? Giải thích?
Xét về phương diện pháp lý: 

Thị trường chứng khoán tập trung:!"
#$%&'%( )%*%**
Thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC):+$%,$-.
/"01($2$03"2/
-./4/.5 ! 6/7-782$%"
01-7($-9:;4
4$%.5 20'%("<
%66)<$%
Xét về quá trình luân chuyển chứng khoán=$-#
>>
Thị trường sơ cấp:4?@>$ "$AB#/C
$%$3DDE-#>F
#
Thị trường thứ cấp:?@> 0"16#/C
/$%-&DDG1">
$%&-#>
Xét về phương thức giao dịch=$
-
Thị trường giao ngay:$%($/*
7*1(/C-/1$ 8
Đề cương ôn tập thị trường tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập thị trường tài chính - Người đăng: Binh Binh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề cương ôn tập thị trường tài chính 9 10 700