Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn thi môn chính sách kinh tế

Được đăng lên bởi hiendinh-apa
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1593 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CHÍNH SÁCH KINH TẾ

Contents

1. phát triển kinh tế và phát triển kinh tế bền vững là gì? Những nhân tố quyết định
tới sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
Phát triển kinht ế được hiểu là quá trình tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế. Phát
triển kinht ế được xem như là quá trình biến đổi cả về lượng và về chất; nó là sự kết hợp
một cách chặt chẽ quá trình hoàn thiện của 2 vấn đề kinh tế và xã hôi ở mỗi quốc gia.
Nội dung của phát triển kinht ế được khái quát theo 3 tiêu thức là: tăng trưởng kinh tế,
sự hcuyeenr dịch cơ cấu kinh tế, tiến bộ xã hội.
Theo Hôi nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển bền vững tổ chức ở Johannesbug
(cộng hòa nam phi) năm 2002 đã xác định: phát triển kinht ế bền vững là quá trình phát
triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa 3 mặt của sự phát triển, gồm: tăng
trưởng kinh tế, cải thiện các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. Tiêu chí để đánh giá sự
bền vũng là sự tăng trưởng kinh tế ổn định, thực hiện tốt tiến bộ và công bằng xã hội,
khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và nâng cao
chất lượng môi trường sống.
Những nhân tố quyết định tới sự phát triển bền vững của nền kinh tế là:
* Các nhân tố kinh tế
– Các nhân tố tác động đến tổng cung bao gồm 4 yếu tố nguồn lực chủ yếu là vốn
(K), lao động (L), tài nguyên môi trường (R), công nghệ kỹ thuật (T).
– Các nhân tố tác động đến tổng cầu gồm có: chi cho tiêu dùng cá nhân (C), chi tiêu
của chính phủ (G), chi cho đầu tư (I), chi tiêu qua hoạt động xuất nhập khẩu
(NX=X-M).
* Các nhân tố phi kinh tế.
– Đặc điểm văn hóa xã hội:
Trình độ văn hóa của mỗi dân tộc là nhân tố cơ bản để tạo ra các yếu tố về chất lượng
lao động, của kỹ thuật, của trình độ quản lý kinh tế xã hội. Xét trên khía cạnh kinh tế
hiện đại thì nó là nhân tố cơ bản của mọi nhân tố dẫn tới quá trình phát triển. Do đó, để
tạo dựng quá trình tăng trưởng và phát triển bền vững thì đầu tư cho sự nghiệp phát triển
giáo dục phải được coi là những đầu tư cần thiết nhất và đi trước một bước so với đầu tư
sản xuất.
– Thể chế chính trị kinh tế xã hội

Các thể chế chính trị kinh tế xã hội được thừa nhận tác động đến quá trình phát triển đất
nước theo khía cạnh tạo dựng hành lang pháp lý và môi trường xã hội cho nhà đầu tư.
Một thể chế chính trị xã hội ổn định và mềm dẻo sẽ tạo điều kiện để đổi mới liên tục cơ
cấu và công nghệ sản xuất phù hợp với những điều kiện thực tế tạo ra tốc độ tăng trưởng
và phát triển nhanh chóng. Ngược lại, một thể chế không phù hợp sẽ gâ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CHÍNH SÁCH KINH TẾ
Contents
1. phát triển kinh tế và phát triển kinh tế bền vững là gì? Những nhân tố quyết định
tới sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
Phát triển kinht ế được hiểu là quá trình tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế. Phát
triển kinht ế được xem như là quá trình biến đổi cả về lượng và về chất; nó là sự kết hợp
một cách chặt chẽ quá trình hoàn thiện của 2 vấn đề kinh tế và xã hôi ở mỗi quốc gia.
Nội dung của phát triển kinht ế được khái quát theo 3 tiêu thức là: tăng trưởng kinh tế,
sự hcuyeenr dịch cơ cấu kinh tế, tiến bộ xã hội.
Theo Hôi nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển bền vững tổ chức ở Johannesbug
(cộng hòa nam phi) năm 2002 đã xác định: phát triển kinht ế bền vững là quá trình phát
triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa 3 mặt của sự phát triển, gồm: tăng
trưởng kinh tế, cải thiện các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. Tiêu chí để đánh giá sự
bền vũng là sự tăng trưởng kinh tế ổn định, thực hiện tốt tiến bộ và công bằng xã hội,
khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và nâng cao
chất lượng môi trường sống.
Những nhân tố quyết định tới sự phát triển bền vững của nền kinh tế là:
* Các nhân tố kinh tế
Các nhân tố tác động đến tổng cung bao gồm 4 yếu tố nguồn lực chủ yếu là vốn
(K), lao động (L), tài nguyên môi trường (R), công nghệ kỹ thuật (T).
Các nhân tố tác động đến tổng cầu gồm có: chi cho tiêu dùng cá nhân (C), chi tiêu
của chính phủ (G), chi cho đầu tư (I), chi tiêu qua hoạt động xuất nhập khẩu
(NX=X-M).
* Các nhân tố phi kinh tế.
Đặc điểm văn hóa xã hội:
Trình độ văn hóa của mỗi dân tộc là nhân tố cơ bản để tạo ra các yếu tố về chất lượng
lao động, của kỹ thuật, của trình độ quản lý kinh tế xã hội. Xét trên khía cạnh kinh tế
hiện đại thì nó là nhân tố cơ bản của mọi nhân tố dẫn tới quá trình phát triển. Do đó, để
tạo dựng quá trình tăng trưởng và phát triển bền vững thì đầu tư cho sự nghiệp phát triển
giáo dục phải được coi là những đầu tư cần thiết nhất và đi trước một bước so với đầu tư
sản xuất.
Thể chế chính trị kinh tế xã hội
đề cương ôn thi môn chính sách kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương ôn thi môn chính sách kinh tế - Người đăng: hiendinh-apa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
đề cương ôn thi môn chính sách kinh tế 9 10 919