Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn thi môn kinh tế học

Được đăng lên bởi sutu-bithuong
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – KHOA KINH TẾ – BỘ MÔN KINH TẾ HỌC
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
KINH TẾ HỌC
Dành cho ôn thi cao học kinh tế
1. Thời gian: 60 tiêt (4 tín chỉ )
2. Mục tiêu của ôn tập
Hệ thống cho học viên những nguyên tắc cơ bản của kinh tế học mà nó cần thiết cho học
viên suy nghĩ một cách hệ thống về những vấn đề kinh tế. Đồng thời cũng trang bị một vài
kỹ năng và ứng dụng lý thuyết trong phân tích chính sách làm cơ sở cho việc học các môn
học khác ở bậc cao học.
3. Tài liệu học tập:
+ Tài liệu Ôn tập Kinh tế học của Bộ môn Kinh tế học (dành cho tuyển sinh cao
học), Khoa kinh tế
+ Kinh tế học tập 1 và 2 của David Begg, Stanley Fischer và Rudiger Dornbusch. Tái
bản lần thứ tám của Nhà xuất bản Mc Graw Hill, bản dịch tiếng Việt của Nhà xuất bản
Thống kê, năm 2009.
+ Kinh tế học tập 1 và 2 của N. Gregory Mankiw, bản dịch tiếng Việt của Nhà xuất bản
Thống kê, năm 2003.
+ Kinh tế học tập 1 và 2 của Paul A Samuelson và William D. Nordhalls, tái bản lần
thứ nhất, bản dịch của nhà xuất bản Thống kê, năm 2002.
+ Kinh tế học vi mô của Robert S. Pindyck và Daniel L.Rubinfeld, bản dịch của nhà
xuất bản Thống kê Hà nội 1999.
+ Đề cương bài giảng của giảng viên
4. Nội dung ôn tập: gồm 2 phần Kinh tế vi mô (7 chương) và kinh tế vĩ mô (7 chương)
PHẦN 1: KINH TẾ VI MÔ
Chương 1 Nhập môn về kinh tế học
Mục tiêu chính của chương này là nhằm giới thiệu cho sinh viên hiểu khái niệm về Kinh tế
học, phân biệt giữa kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô. Và thông qua mô hình đơn giản của mối
liên hệ giữa người tiêu dùng và các doanh nghiệp, giới thiệu tổng quan nội dung của môn
học.
1.1 Khái niệm về Kinh tế học
1.2 Ba vấn đề cơ bản của tổ chức kinh tế và các mô hình kinh tế .

1.3 Đường giới hạn khả năng sản xuất.
1.4 Sơ đồ chu chuyển của hoạt động kinh tế.
Chương 2 Cầu, cung và Cân bằng thị trường
Mục tiêu chính của chương này là nhằm giới thiệu cho sinh viên hiểu cặn kẻ khái niệm
cung, cầu; phân biệt được sự khác nhau giữa thay đổi lượng cầu, lượng cung và thay đổi
cầu, thay đổi cung. Thông qua mô hình cung cầu lý giải sự hình thành và vận động của giá
cả trong cơ chế thị trường tự do cạnh tranh. Ngoài ra, độ co giãn của cầu và độ co giãn của
cung – những chỉ tiêu đo lường mức độ phản ứng của người tiêu dùng và của nhà sản xuất
trước sự thay đổi của của các biến số kinh tế – cũng sẽ được giải thích cùng với sự vận
dụng. Khái niệm thặng dư của người tiêu dùng và thặng dư của nhà sản xuất là một nội
dung quan trọng của chương này sẽ được giải thích. Đây là những công cụ căn bản quan
trọng để...



 !"#$ %&#"'
()*#+#$,-./0"12345
6)7/089$!":;
<"=+ %>#0?++8@0"ABCD9$&#"'%EFG"#'" %
>#0H8@+IEJ"K<"=+>L?+>MNL&#"')O+"*#P+"Q$+CREJ">#
&ST+>U+V7+WX"8@'""Q +;Y3ZHKWEBH[ >#<%KE!
%&K[C:$ %)
\)#W#<8%":;,
]#W#<8":;#"'%9$JE!#"'%1V "8@^H#$
%5_ $&#"'
]#"'%":;(>69$$>#V`++_a"$W`@b#H`Q>8V#+`Q QC8H)K#
CDWG"U"KE9$c8M"CDQ$d#WW_CDVR/'+e#<"9$c8M"CD
=+&0_TE6..f)
]#"'%":;(>69$)Q`+ Q@$&#d_CDVR/'+e#<"9$c8M"CD
=+&0_TE6..\)
]#"'%":;(>69$$8Wa$E8`WH >g#WW#$E) QV$WWH_"K#CDWG
"UM"_CDVR9$c8M"CD=+&0_TE6..6)
]#"'%>#E!9$ C`Q"a)#V@&>$#`Wh)8C#i`WV_CDVR9$
c8M"CD=+&0J#(fff)
]LjB+C#+#D+9$+#D+>#0
2)J#V8+!":;,+OE6;G#"'>#E!1kjB+5>&#"'>IE!1kjB+5
l(,e
jB+(:;E!>L&#"'%
7/08Z9$jB+@WmE+#n#"#<8 H#>#0#^8&K##<E>L#"'
%_;YC#<"+#?$&#"'>#E!>&#"'>IE!)e"!+o8$E!pNB+#D9$E=#
W#0<+#?$+j*#/08Vq+>KV $+#<;_+#n#"#<8"r+o8$J#V8+9$E!
%)
()(K##<E>L#"'%
()6$>MNLBCD9$"rU&#"'>KE!p&#"')
Đề cương ôn thi môn kinh tế học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn thi môn kinh tế học - Người đăng: sutu-bithuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề cương ôn thi môn kinh tế học 9 10 745