Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương quan hệ kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi nguyenhuongct39h
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương Quan hệ kinh tế quốc tế:
1. Tổng quan về Quan hệ Kinh tế Quốc tế
- Khái niệm, điều kiện hình thành nền KTTG
- Khái niệm, các loại chủ thể QH KTQT
- Khái niệm QHKTQT, phân biệt quan hệ KTQT với KT Đối ngoại,
nội dung và đặc điểm của QHKTQT
2. Thương mại quốc tế (TMQT)
1. Khái niệm, nguyên nhân dẫn đến TMQT, tầm quan trọng của
TMQT
2. Trình bày học thuyết lợi thế tuyệt đối? Cho VD
3. Trình bày học thuyết lợi thế so sánh devid Kicardo. Cho ví
dụ minh họa
4. Trình bày học thuyết HOS (điều tiết...). Cho ví dụ
5. Trình bày lý thuyết trọng thương
3. Chính sách TMQT
- Phân biệt chính sách thương mại tự do và chính sách thương
mại Bảo hộ. Nêu lập luận ủng hộ va fphản đối của từng chính
sách này
- Các nguyên tắc cơ bản trong Thương mại quốc tế (4)
- Trình bày về thuế quan: Khái niệm, tác động, các chính
sách đánh thuế)
- Trình bày các biện pháp phi thuế quan
4. Đầu tư nước ngoài
- Khái niệm, nguyên nhân hình thành đầu tư quốc tế
- Phân biệt đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư gián tiếp
nước ngoài
- Các hình thức và FDI, tác động của FDI tới nước đầu tư và
nước nhận đầu tư
5. Viện hộ nước ngoài
- Khái niệm ODA, các loại hình ODA
- Tác động của ODA đối với nước cung cấp và nước nhận ODA
6. Nợ nước ngoài, nợ công
- Khái niệm, phân loại nợ nước ngoài, phân biệt nợ nước ngoài
và nợ công
- Những ưu điểm, nhược điểm của chính phủ đi vay nợ nước
ngoài
- Phân tích một số nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng nợ công
Châu Âu và các tác động của nó đối với kinh tế quốc tế.
(Nguyên nhân và tác động – Chọn ra 3 nguyên nhân, tác động
lớn nhất để phân tích)
7. Tài chính quốc tế
- Khái niệm, đặc điểm thị trường ngoại hối
- Khái niệm tỉ giá hối đoái, phân biệt niêm yết tỉ giá trực
tiếp, gián tiếp. Cho ví dụ.
- Phân biệt chế độ tỉ giá thả nổi hoàn toàn, cố định, thả nổi
có điều tiết
- Phân tích 1 số nguyên nhân, tác động của khủng hoảng kinh
tế 2008 tới kinh tế quốc tế
Đề bài:

Giả sử Anh sản xuất 1 đơn vị lúa mì cần 50 giờ lao động, sản xuất 1
đơn vị rượu vang cần 70 giờ lao động. Bồ Đào Anh sản xuất 1 đơn vị
lúa mì cần 45 giờ lao động, 1 đơn vị rượu vang cần 15 giờ lao động.
1. Quốc gia nào có lợi thế tuyệt đối về sản xuất lùa mì, quốc
gia nào có lợi thế tuyệt đối về sản xuất rượu vang?
2. Quốc gia nào có lợi thế so sánh về từng mặt hàng này?
3. Tính tổng sản lượng từng quốc gia và của cả thế giới sau khi
hai nước chuyên môn hóa chỉ sản xuất mặt hàng có lợi thế so
sánh
4. Tìm giới hạn của tỉ lệ trao đổi quốc tế giữa lúa mì và rượu
vang
5. Anh và Bồ Đào Nha có lợi hay không có...
Đ cương Quan h kinh tế quc tế:
1. Tng quan v Quan h Kinh tế Quc tế
- Khái niệm, điu kin hình thành nn KTTG
- Khái niệm, các loi ch th QH KTQT
- Khái niệm QHKTQT, phân bit quan h KTQT vi KT Đi ngoại,
ni dung và đc đim của QHKTQT
2. Thương mại quc tế (TMQT)
1. Khái niệm, nguyên nhân dẫn đến TMQT, tầm quan trng ca
TMQT
2. Trình y hc thuyết lợi thế tuyt đi? Cho VD
3. Trình y hc thuyết lợi thế so sánh devid Kicardo. Cho ví
d minh ha
4. Trình y hc thuyết HOS (điu tiết...). Cho ví d
5. Trình y lý thuyết trọng thương
3. Chính ch TMQT
- Phân biệt chính sách tơng mi t do chính sách thương
mi Bo h. Nêu lp luận ng h va fphản đi ca tng chính
sách này
- Các nguyên tc cơ bn trong Thương mi quc tế (4)
- Trình y v thuế quan: Khái nim, tác động, các chính
sách đánh thuế)
- Trình y các bin pháp phi thuế quan
4. Đu tư c ngoài
- Khái niệm, nguyên nhân nh thành đu quc tế
- Phân biệt đu tư trc tiếp nưc ngoài đu tư gián tiếp
nưc ngoài
- Các hình thc và FDI, c đng ca FDI tới nưc đu tư
nưc nhận đu tư
5. Vin h nưc ngoài
- Khái niệm ODA, các loi hình ODA
- Tác đng ca ODA đi với nưc cung cp nưc nhn ODA
6. N nưc ngoài, n công
- Khái niệm, phân loi n nưc ngoài, phân bit n nưc ngoài
và n ng
- Nhng ưu đim, nhưc điểm ca chính ph đi vay n nưc
ngoài
- Phân tích mt s nguyên nhân dn ti khủng hong n công
Châu Âu và các tác đng ca nó đi vi kinh tế quc tế.
(Nguyên nhân và tác đng Chn ra 3 nguyên nhân, tác động
ln nhất đ phân tích)
7. Tài chính quc tế
- Khái niệm, đc đim th trưng ngoi hối
- Khái niệm t giá hi đi, phân bit nm yết t giá trực
tiếp, gián tiếp. Cho ví d.
- Phân biệt chế đ t giá th ni hoàn tn, c đnh, th ni
có điu tiết
- Phân tích 1 s nguyên nhân, tác đng của khng hong kinh
tế 2008 ti kinh tế quốc tế
Đ bài:
Đề cương quan hệ kinh tế quốc tế - Trang 2
Đề cương quan hệ kinh tế quốc tế - Người đăng: nguyenhuongct39h
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương quan hệ kinh tế quốc tế 9 10 768