Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương quản lý nguồn nhân lực xã hội

Được đăng lên bởi xinhnguyenhr
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1623 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Câu hỏi thi tốt nghiệp Quản lý nguồn nhân lực xã hội
––––––––––––
Câu 1: Phân tích các đặc điểm cơ bản về qui mô và cơ cấu theo tuổi của dân số Việt Nam. Các
đặc điểm đó đã và sẽ tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển KT-XH ở nước ta?
Câu 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức sinh, nhân tố nào tác động làm mức sinh đột
biến ở nước ta ở giai đoạn 2000 – 2005.
Câu 3: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức chết của trẻ sơ sinh. Tại sao nói mức chết của
trẻ sơ sinh có ảnh hưởng rất lớn đến gia tăng dân số và phát triển kinh tế xã hội.
Câu 4: Trình bày thực trạng dân số Việt Nam hiện nay. Phân tích ảnh hưởng của thực trạng đó
đến qui mô, chất lượng nguồn nhân lực xã hội và giải pháp việc làm ở nước ta hiện nay.
Câu 5: Phân tích và làm rõ mối quan hệ giữa dân số với nguồn nhân lực xã hội và việc làm ở
nước ta hiện nay. Đề xuất các giải pháp góp phần đảm bảo hợp lý mối quan hệ trên.
Câu 6: Phân tích và làm rõ nhận định: “Các yếu tố dân số kết hợp với sự nghèo đói và thiếu hụt
nguồn nhân lực ở một số khu vực cộng với sự tiêu dùng quá mức và mô hình sản xuất lãng phí ở các
khu vực khá đã gây ra suy thoái moi trường, cạn kiệt tài nguyên và ảnh hưởng đến phát triển bền
vững”.
Câu 7: Phân tích và làm rõ tình hình dân số hiện nay. Trình bày mục tiêu của chiến lược dân số
VN 2001 – 2010.
Câu 8: Trình bày mục tiêu và biện pháp thực hiện mục tiêu chính sách dân số Việt Nam hiện
hành. Tại sao nói biện pháp thông tin giáo dục, tuyên truyền là cơ bản trong thực hiện mục tiêu chíh
sách dân số Việt Nam ở nước ta (Lưu ý: 4 biện pháp)
- Thông tin giáo dục tuyên truyền.
- Hành chính pháp luật.
- Dùng đòn bẩy kinh tế - xã hội.
- Y tế - đặt vòng tránh thai.
Câu 9: Phân tích quan điểm của Đảng về chính sách dân số Việt Nam. Tại sao nói đầu tư cho
công tác dân số kế hoạch hóa gia đình là đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế trực tiếp rất cao.
Câu 10: Phân tích và liên hệ việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về dân số kế hoạch
hóa gia đình ở nước ta hiện nay.
Câu 11: Phân tích và liên hệ việc thực hiện phương thức quản lý nhà nước về dân số kế hoạch
hóa gia đình ở việt nam hoặc địa phương anh (chị) sinh sống hoặc công tác. Cần phải làm gì để làm tốt
hơn trong thời gian tới.
Câu 12: Phân tích đặc điểm chủ yếu của nguồn nhân lực. Những đặc điểm đó ảnh hưởng như
thế nào đến sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và tiến trình hội nhập ở nước ta.
Câu 13: Phân tích và làm rõ nhận định: trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, dân số - nguồn
nhân lực có vai t...
Câu hỏi thi tốt nghiệp Quản lý nguồn nhân lực xã hội
––––––––––––
Câu 1: Phân tích các đặc điểm bản về qui cấu theo tuổi của dân số Việt Nam. Các
đặc điểm đó đã và sẽ tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển KT-XH ở nước ta?
Câu 2: Phân tích các nhân tố ảnh ởng đến mức sinh, nhân tố o tác động làm mức sinh đột
biến ở nước ta ở giai đoạn 2000 – 2005.
Câu 3: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức chết của trẻ sinh. Tại sao nói mức chết của
trẻ sơ sinh có ảnh hưởng rất lớn đến gia tăng dân số và phát triển kinh tế xã hội.
Câu 4: Trình bày thực trạng dân số Việt Nam hiện nay. Phân tích nh hưởng của thực trạng đó
đến qui mô, chất lượng nguồn nhân lực xã hội và giải pháp việc làm ở nước ta hiện nay.
Câu 5: Phân tích làm mối quan h giữa dân số với nguồn nhân lực hội việc làm
nước ta hiện nay. Đề xuất các giải pháp góp phần đảm bảo hợp lý mối quan hệ trên.
Câu 6: Phân tích và làm rõ nhận định: “Các yếu tố dân số kết hợp với sự nghèo đói thiếu hụt
nguồn nhân lực một số khu vực cộng với sự tiêu dùng quá mức hình sản xuất lãng phí các
khu vực khá đã gây ra suy thoái moi trường, cạn kiệt tài nguyên ảnh hưởng đến phát triển bền
vững”.
Câu 7: Phân tích làm tình hình dân số hiện nay. Trình bày mục tiêu của chiến lược dân số
VN 2001 – 2010.
Câu 8: Trình bày mục tiêu biện pháp thực hiện mục tiêu chính sách dân số Việt Nam hiện
hành. Tại sao nói biện pháp thông tin giáo dục, tuyên truyền bản trong thực hiện mục tiêu chíh
sách dân số Việt Nam ở nước ta (Lưu ý: 4 biện pháp)
- Thông tin giáo dục tuyên truyền.
- Hành chính pháp luật.
- Dùng đòn bẩy kinh tế - xã hội.
- Y tế - đặt vòng tránh thai.
Câu 9: Phân tích quan điểm của Đảng về chính sách dân số Việt Nam. Tại sao nói đầu cho
công tác dân số kế hoạch hóa gia đình là đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế trực tiếp rất cao.
Câu 10: Phân tích liên hviệc thực hiện các nội dung quản n nước về dân số kế hoạch
hóa gia đình ở nước ta hiện nay.
Câu 11: Phân tích liên h việc thực hiện phương thức quản nhà ớc về dân số kế hoạch
hóa gia đình ở việt nam hoặc địa phương anh (chị) sinh sống hoặc công tác. Cần phải làm gì để làm tốt
hơn trong thời gian tới.
Câu 12: Phân tích đặc điểm chủ yếu của nguồn nhân lực. Những đặc điểm đó ảnh hưởng như
thế nào đến sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và tiến trình hội nhập ở nước ta.
Câu 13: Phân tích và làm rõ nhận định: trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, dân số - nguồn
nhân lực vai trò quan trọng vừa mục tiêu vừa động lực vừa nhân tố quyết định cho sự phát
triển.
Câu 14: Tại sao nói nguồn nhân lực con người Việt Nam lợi thế nguồn lực quan
trọng nhất trong sự phát triển kinh tế xã hội.
Câu 15: Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân
lực hội n thế nào? Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất ợng nguồn nhân lực hội đáp
ứng đòi hỏi của tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
Câu 16: Phân tích vai trò của giáo dục, đào tạo trong phát triển nguồn nhân lực nói chung,
nguồn nhân lực hội nói riêng, cần đổi mới chính ch giáo dục đào tạo để nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực Việt Nam như thế nào?
Câu 17: Các hình thức phát triển nguồn nhân lực hội trong hệ thống các trường dạy nghề?
Liên hệ thực tiễn Việt Nam? Cần đổi mới các hình thức đó để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công
nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước như thế nào?
1
Đề cương quản lý nguồn nhân lực xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương quản lý nguồn nhân lực xã hội - Người đăng: xinhnguyenhr
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Đề cương quản lý nguồn nhân lực xã hội 9 10 506