Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương quản trị học

Được đăng lên bởi thuquynhkt95
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 722 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Caâu 1: Khaùi nieäm Quaûn trò? Vì sao noùi quaûn tvöøa mang tính khoa hoïc vöøa mang tính ngheä
thuaät. Laáy moät ví duï thöïc tieãn ñeå laøm roõ.
Caùch 1:
A/ Khaùi nieäm: Quaûn trò laø quaù trình laøm vieäc vôùi con ngöôøi vaø thoâng qua con ngöôøi nhaèm ñaït ñöôïc
muïc tieâu cuûa toå chöùc trong moät moâi tröôøng luoân luoân thay ñoåi, troïng taâm cuûa quaù trình naøy laø söû
duïng coù hieäu quaû nguoàn löïc coù giôùi haïn.
Giaûi thích: Khi caù nhaân töï mình hoaït ñoäng thì khoâng caàn phaûi laøm nhöõng coâng vieäc quaûn trò. Traùi
laïi, coâng vieäc quaûn trò laïi caàn thieát khi coù caùc toå chöùc. Bôûi neáu khoâng ckeá hoaïch, khoâng coù toå
chöùc, khoâng coù söï kích thích ñoäng vieân nhau, cuõng nhö khoâng coù moät söï kieåm tra chu ñaùo coâng vieäc
cuûa moãi ngöôøi, thì moãi ngöôøi, moãi boä phaän trong cuøng moät toå chöùc seõ khoâng bieát phaûi laøm gì, vmuïc
tieâu chung seõ khoâng bao giôø ñaït ñöôïc. Toå chöùc naøo cuõng caàn laøm nhöõng hoaït ñoäng quaûn trò, duø toå
chöùc ñoù laø moät coâng ty lieân doanh, hoaëc laø moät xí nghieäp cô khí.
B/ Vì sao noùi Quaûn trò vöøa mang tính khoa hoïc vöøa mang tính ngheä thuaät?
1. Quaûn trò mang tính khoa hoïc: Quaûn trò laø moät khoa hoïc noù coù ñoái töôïng nghieân cöùu cuï theå,
coù phöông phaùp phaân tích vaø coù lyù thuyeát xuaát phaùt töø caùc nghieân cöùu. Quaûn trò hoïc laø moät khoa
hoïc lieân ngaønh noù söû duïng nhieàu trí thöùc cuûa nhieàu ngaønh hoïc khaùc nhö kinh teá hoïc, taâm l
hoïc, xaõ hoäi hoïc…
2. Quaûn trò laø moät ngheä thuaät: Ngöôøi ta xem quaûn trò laø moät ngheä thuaät coøn ngöôøi quaûn trò laø
ngöôûi ngheä só taøi naêng chính vì xuaát phaùt töø nhöõng cô sôû sau:
- Quaûn trò laø quaù trình laøm vieäc vôùi con ngöôøi vaø thoâng qua con ngöôøi.
- Quaûn trò ñöôïc hoïc thoâng qua kinh nghieäm thöïc tieãn, maø kinh nghieäm thöïc tieãn laïi ñöôïc hoaøn
thieän bôûi nhöõng con ngöôøi coù taøi naêng töông öùng.
C/ Laáy moät ví duï thöïc tieãn ñeå laøm roõ:
Caùch 2:
A/ Khaùi nieäm: nhö treân
B/ Vì sao noùi Quaûn trò vöøa mang tính khoa hoïc vöøa mang tính ngheä thuaät?
1. Quaûn trò laø moät khoa hoïc: Tính khoa hoïc cuûa quaûn trò theå hieän caùc ñoøi hoûi sau
Phaûi döïa treân söï hieåu bieát saâu saéc caùc quy luaät khaùch quan chung vaø rieâng (töï nhieân, kyõ thuaät vaø xaõ
hoäi). Ñaëc bieät caàn tuaân thuû caùc quy luaät cuûa quan heä coâng ngheä, quan heä kinh teá, chính trò; cuûa
quan heä xaõ hoäi vaø tinh thaàn. vaäy, quaûn trò phaûi döïa treân sôû lyù luaän cuûa ngaønh khoa hoïc töï
nhieân, khoa hoïc kyõ thuaät nhö toaùn hoïc, ñieàu khieån hoïc, tin hoïc, coâng ngheä hoïc, v.v... cuõng nhö öùng
duïng nhieàu luaän ñieåm vaø thaønh töïu cuûa caùc moân xaõ hoäi hoïc, taâm lyù hoïc, luaät hoïc, giaùo duïc hoïc, vaên
hoaù öùng xöû ...
Đề cương quản trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương quản trị học - Người đăng: thuquynhkt95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Đề cương quản trị học 9 10 224