Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương quản trị học

Được đăng lên bởi leha201157
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ C ƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
QUẢN TRỊ HỌC
1. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
1.1. Mục tiêu nhận thức
Về kiến thức
Có một kiến thức tổng quát về quản trị - nền tảng căn bản cho các môn quản trị sau này.
Cụ thể :
o
Hiểu được quản trị là gì? Nhà quản trị là ai?Các nhà quản trị làm gì? Các nhà quản
trị giữ vai trò như thế nào trong kết quả thực hiện mục tiêu của tổ chức.
o
Nắm được môi trường ảnh hưởng thế nào đến doanh nghiệp.
o
Nắm được văn hóa ảnh hưởng thế nào đến doanh nghiệp.
o
Hiểu và nhận diện được những quyết định quản trị khi ban hành, xác định được
những cách thức ra và triển khai quyết định.
o
Nắm được các chức năng của quản trị bao gồm: hoạch định, tổ chức, điều khiển,
kiểm tra.
Về kỹ năng.
o
Hình thành và phát triển (một bước) năng lực thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp,
hệ thống hóa các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể; kỹ năng phân tích, bình luận, đánh
giá các vấn đề quản trị trong tồ chức.
o
Phát triển kỹ năng lập luận, thuyết trình trước công chúng.
1.2. Các mục tiêu khác
Qua việc thuyết trình và giải quyết các bài tập tình huống :
o
Hình thành và phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm;
o
Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;
o
Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;
o
Phát triển kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;
2. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC
Môn quản trị học được chia thành 9 chương :
(theo giáo trình quản trị học của Bộ GD và ĐT, NXB GD năm 2008)
o
Chương I. Khái quát chung của quản trị. Khi học xong chương này, người học sẽ
được trả lời hoặc bắt đầu trả lời những câu hỏi: Quản trị là gì? Nhà quản trị là ai? Các nhà
quản trị làm gì? Các nhà quản trị giữ vai trò như thế nào trong kết quả thực hiện mục tiêu
của tổ chức? Vì sao chúng ta phải nghiên cứu khoa học quản trị và bối cảnh quản trị kinh
doanh hiện nay.
o
Chương II. Sự tiến triển của tư tưởng quản trị. Nội dung chương này sẽ đề cập đến
các nội dung: Lịch sử hình thành và phát triển của các lý thuyết quản trị; Các giai đoạn
phát triển của các lý thuyết quản trị. Thông qua đó, chúng ta có thể có một ý niêm tổng
quát về tiến trình phát triển của tư tưởng quản trị để từ đó tìm được phương pháp để quản
trị tổ chức của mình nhằm đạt mục tiêu với hiệu quả cao.
o
Chương III. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp. Nghiên cứu môi trường hoạt
động của doanh nghiệp giúp nhà quản trị: Nhận diện, phân tích và đánh gia được những
tác động của yếu tố môi trường vào tổ chức; Giúp tổ chức xác định được những cách thức
để thích nghi với sự tác động của các yếu...
ĐỀ C ƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
QUẢN TRỊ HỌC
1. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
1.1. Mục tiêu nhận thức
Về kiến thức
 !
"#$
%#&'()*+,)+)*+
-.'/0"12!
,3&'('4'5&607!
,3&'('5&607!
%#860&'(- &9:&&'(
-# &!
,3&'(2;$<&99&#9
#!
Về kỹ năng!
%*7#='>?)/879@(79
0AB&A0#C@7DE9*)89&
B&;!
F#@)87)89 *'>G!
1.2. Các mục tiêu khác
H0 * 87*A$
%*7#@9)0C
F#@'6 <97*.C
I6;97#)/&/&C
F#@*)89 *'>GC
2. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC
Môn quản trị học được chia thành 9 chương $
(theo giáo trình quản trị học của Bộ GD và ĐT, NXB GD năm 2008)
'JK!L2!LM:'J 9'4MN
&'()4O3&P)4-DQ$H)*+,)+
)*+-.'/0"1
2+R*G71MA
60 !
'JKK!S/#2''5!,6'J N&87&
6$TU*7#2)V C&<
7#2)V !I&9G#V1
*7#2''5&#W&*&'(7'J77&#
2*X&<"1>0!
'JKKK!Y'4<&2607!,1'4<
&2607G7$,86097DE&&'(-
&2 A'4CZG7:&&'(-
&#E>/&2 A5'4&!
'JKR!R>2!'J )V
'5&<&20&73
Đề cương quản trị học - Trang 2
Đề cương quản trị học - Người đăng: leha201157
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương quản trị học 9 10 152