Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Tài chính công

Được đăng lên bởi Thuylinh Phan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 719 lần   |   Lượt tải: 2 lần
4QT1,2

ĐỀ CƯƠNG TÀI CHÍNH CÔNG
I. PHẦN LÝ THUYẾT:
Những phát biểu sau đây đúng hay sai? Nếu sai hãy giải thích vì sao?
1. Các quỹ tiền tệ thuộc lĩnh vực tài chính công là các quỹ ngân sách Nhà nước và các quỹ tài
chính ngoài ngân sách Nhà nước nhưng thuộc sở hữu Nhà nước.
2. Chủ thể của tài chính công là Nhà nước, Nhà nước chỉ cần ra sức vận động, không cần ban
hành các sắc luật nhằm duy trì quyền lợi chính trị của Nhà nước và cai trị đất nước.
3. Ngoài Nhà nước ra thì các tổ chức khác trong một quốc gia cũng có quyền lập pháp và quy
định hệ thống pháp luật bắt buộc mọi pháp nhân và thể nhân phải nộp một phần chu nhập
của mình.
4. Nhà nước sử dụng tài chính công và coi nó là một trong những công cụ tài chính hữu hiệu
duy trì hoạt động và hiệu lực của bộ máy Nhà nước và can thiệp vào các lĩnh vực kinh tế.
5. Tài chính công còn cung cấp các hàng hóa và dịch vụ công cho các hoạt động kinh tế, cho
cộng đồng dân cư trong điều kiện khu vực tư chưa thể thỏa mãn đầy đủ yêu cầu này đối với
nền kinh tế xã hội.
6. Tài chính công là một công cụ tài chính được Nhà nước sử dụng để phân phối nguồn lực tài
chính cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Nhà nước,
hướng vào phục vụ lợi ích của quốc qua và lợi ích cộng đồng xã hội vì mục đích lợi nhuận.
7. Việc thụ hưởng các lợi ích từ tài chính công phụ thuộc vào khả năng, mức độ đóng góp của
các chủ thể trong xã hội.
8. Chính sách thu của tài chính công góp chẳng ảnh hưởng tới việc thúc đẩy kinh tế tăng
trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
9. Với công cụ điều tiết gián tiếp là tài chính công, Nhà nước sử dụng nó nhằm bình ổn thị
trường và giá cả bằng việc hình thành các quỹ tài chính của Nhà nước có nguồn gốc vốn do
ngân sách Nhà nước cấp.
10. Ngân sách Nhà nước là một bộ luật tài chính đặc biệt, một bản dự toán thu chi, một công
cụ quản lý.
11. Nguyên tắc đơn nhất của Ngân sách nhà nước thể hiện ở chổ mỗi năm Quốc hội phải thông
qua ngân sách Nhà nước một lần, Chính phủ thi hành ngân sách Nhà nước trong thời gian
một năm.
1

4QT1,2
12. Thu nhập công là hệ thống các quan hệ tài chính và phi tài chính phát sinh trong quá trình
hình thành các quỹ tài chính của Nhà nước.
13. Thuế chỉ chiếm một phần nhỏ, nguồn thu chính yếu của ngân sách Nhà nước là từ phí và lệ
phí.
14. Phí và lệ phí được xây dựng trên nền tảng nghĩa vụ công dân còn thuế được xây dựng trên
cơ sở trao đổi.
15. Các khoản thu của tài chính công mang tính chủ yếu mang tính bồi hoàn trực tiếp.
16. Thu nhập công gắn chặt với việc t...
4QT1,2
1
ĐỀ CƯƠNG TÀI CHÍNH CÔNG
I. PHẦN LÝ THUYẾT:
Những phát biểu sau đây đúng hay sai? Nếu sai hãy giải thích vì sao?
1. Các quỹ tiền tệ thuộc lĩnh vực tài chính công là các quỹ ngân sách Nhà nước các quỹ tài
chính ngoài ngân sách Nhà nước nhưng thuộc sở hữu Nhà nước.
2. Chủ thể của tài chính công Nhà nước, Nhà nước chỉ cần ra sức vận động, không cần ban
hành các sắc luật nhằm duy trì quyền lợi chính trị của Nhà nước và cai trị đất nước.
3. Ngoài Nhà nước ra tc tổ chức khác trong một quốc gia cũng quyền lập pháp quy
định hthống pháp luật bắt buộc mọi pháp nhân thể nhân phải nộp một phần chu nhập
của mình.
4. Nhà ớc sử dụng tài chính công coi là một trong những công cụ tài chính hữu hiệu
duy trì hoạt động và hiệu lực của bộ máy Nhà nước và can thiệp vào các lĩnh vực kinh tế.
5. Tài chính công còn cung cấp các hàng hóa và dịch vụ công cho các hoạt động kinh tế, cho
cộng đồng dân cư trong điều kiện khu vực tư chưa thể thỏa mãn đầy đủ yêu cầu y đối với
nền kinh tế xã hội.
6. Tài chính công một công cụ tài chính được Nhà nước sử dụng để phân phối nguồn lực tài
chính cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, hội của Nhà nước,
hướng vào phục vụ lợi ích của quốc qua và lợi ích cộng đồng xã hội vì mục đích lợi nhuận.
7. Việc thụ hưởng các lợi ích từ tài chính công phụ thuộc vào khả năng, mức độ đóng góp của
các chủ thể trong xã hội.
8. Chính sách thu của i chính công góp chẳng ảnh hưởng tới việc thúc đẩy kinh tế tăng
trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
9. Với công cụ điều tiết gián tiếp tài chính công, Nhà nước sử dụng nhằm bình ổn thị
trườnggiá cả bằng việc hình thành các quỹ tài chính của Nhà nước nguồn gốc vốn do
ngân sách Nhà nước cấp.
10. Ngân sách Nhà nước một bộ luật tài chính đặc biệt, một bản dự toán thu chi, một công
cụ quản lý.
11. Nguyên tắc đơn nhất của Ngân sách nhà nước thể hiện ở chổ mỗi năm Quốc hội phải thông
qua ngân sách Nhà nước một lần, Chính phủ thi hành ngân sách Nhà nước trong thời gian
một năm.
Đề cương Tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Tài chính công - Người đăng: Thuylinh Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề cương Tài chính công 9 10 708