Ktl-icon-tai-lieu

đề cương tài chính công

Được đăng lên bởi Nhan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2723 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Kế toán – Tài chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Tài chính – Ngân hàng

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần: Tài chính công
Mã học phần:
Số tín chỉ: 3
Học phần tiên quyết: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Lý thuyết tài chính tiền tệ.
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng
Bộ môn quản lý: Tài chính – Ngân hàng
Phân bổ thời gian trong học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 34
- Làm bài tập trên lớp: 5
- Thảo luận :6
- Thực hành, thực tập:
- Tự nghiên cứu: 90
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Tài chính công tập trung nghiên cứu các vấn đề về khu vực công, hoạt động và cách thức tổ
chức của khu vực công mà trong đó Nhà nước là trung tâm và là chủ thể quan trọng trong
các quá trình tài chính (tạo lập, sử dụng các nguồn lực tài chính) liên quan đến lợi ích công
cộng, phúc lợi xã hội; Phân tích hoạt động của các quỹ tài chính công (chủ yếu là NSNN),
tương tác của nó đến các đối tượng khác nhau trong xã hội; Phân tích đánh giá các tác
động mà một chích sách tài khóa có thể gây ra, tác động đến đời sống kinh tế xã hội; Đánh
giá, phân tích và lựa chọn hay các phương án chính sách phù hợp trên phương diện mục
tiêu chính sách, các hiệu ứng phụ của chính sách
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần
Chủ để 1. Những vấn đề cơ bản về khu vực công và tài chính công
Chủ để 2. Ngân sách Nhà nước
Chủ để 3. Thu công
Chủ để 4. Chi tiêu công
Chủ để 5. Cân đối NSNN và nợ công
Chủ để 6. Quỹ công ngoài NSNN
Chủ để 7. Tín dụng nhà nước
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Những vấn đề cơ bản của khu vực công và tài chính công

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

1. Khu vực công
2. Khái niệm và đặc điểm của tài chính công
3. Sự phát triển của tài chính công
4. Bản chất và chức năng của tài chính công
5. Vai trò của tài chính công

2
2
2
2
3

Thái độ
1. Lắng nghe và công nhận khái niệm khu vực công, tài chính công và các
đặc điểm của tài chính công
2. Tích cực tìm hiểu và thảo luận về sự phát triển, chức năng và vai trò
của tài chính công
Kỹ năng
1. Hiểu được khái niệm đặc điểm của khu vực công, tài chính công

2

2. Nắm vững kiến thức về sự phát triển của tài chính công

2

3. Phân tích được chức năng, vai trò của tài chính công và liên hệ với thực
tế

3

Chủ đề 2: Ngân sách nhà nước

Nội dung

Mức độ

Kiến thức
1.Khái niệm và đặc điểm NSNN

2

2. Nguyên tắc NSNN

2
2

3...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa: Kế toán – Tài chính Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn: Tài chính – Ngân hàng
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Tài chính công
Mã học phần:
Số tín chỉ: 3
Học phần tiên quyết: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Lý thuyết tài chính tiền tệ.
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng
Bộ môn quản lý: Tài chính – Ngân hàng
Phân bổ thời gian trong học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 34
- Làm bài tập trên lớp: 5
- Thảo luận :6
- Thực hành, thực tập:
- Tự nghiên cứu: 90
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Tài chính công tập trung nghiên cứu các vấn đề về khu vực công, hoạt động và cách thức tổ
chức của khu vực công trong đó Nhà nước trung tâm chủ thể quan trọng trong
các quá trình tài chính (tạo lập, sử dụng các nguồn lực tài chính) liên quan đến lợi ích công
cộng, phúc lợi hội; Phân tích hoạt động của các quỹ tài chính công (chủ yếu NSNN),
tương tác của đến các đối tượng khác nhau trong xã hội; Phân tích đánh g c tác
động một chíchch tài khóa thể gây ra, tác động đến đời sống kinh tế hội; Đánh
giá, phân tích lựa chọn hay các phương án chính sách phù hợp trên phương diện mục
tiêu chính sách, các hiệu ứng phụ của chính sách
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
đề cương tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương tài chính công - Người đăng: Nhan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
đề cương tài chính công 9 10 576