Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi vuhahaiyen
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 404 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP
Môn học: Tài chính doanh nghiệp
I. Yêu cầu:
1. SV phải nắm vững kiến thức môn học theo giáo trình Tài chính doanh nghiệp –
Trường kinh tế quốc dân.
2. Làm thành thạo các bài tập trong môn học.
3. Nắm chắc kiến thức và trả lời câu hỏi, làm được các dạng bài tập theo nội dung ôn
tập thi tôt nghiệp của môn học.
II. Kết cấu đề thi:
Mỗi đề thi có 3 câu hỏi:
1. Câu hỏi lựa chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án đã cho: A, B,C, D. Giải thích tại
sao? (3 điểm)
2. Câu hỏi phân tích, suy luận về một nội dung của tài chính doanh nghiệp. (2 điểm)
3. Bài tập tổng hợp (5 điểm)
Các dạng bài đã học và trong nội dung ôn tập thi tốt nghiệp.
III. Ví dụ một vài câu hỏi lý tuyết và gợi ý trả lời
1. Câu hỏi lựa chọn đáp án đúng nhất? Giải thích tại sao?
Bạn vừa quyết định tiết kiệm để mua một chiếc xe mới trong vòng 5 năm. Nếu bạn gửi
10 triệu đồng vào tài khoản tiết kiệm vào cuối mỗi năm trong vòng 5 năm, lãi suất
12%/năm thì bạn sẽ tích luỹ được bao nhiêu sau 5 năm.
a. 63,53 triệu đồng

c.65,50 triệu đồng

b. 62,83 triệu đồng

d. Không có đáp án đúng

Gợi ý trả lời: Chọn phương án a.
Vì: Tổng giá trị nhận được sau 5 năm khi tiết kiệm vào cuối mỗi năm là:
= 10 [( 1+0,12)5 – 1] / 0,12 = 63,53 trđ.
2. Ý nghĩa, biện pháp chủ yếu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm?
-

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ
ra để hoàn thành việc sản xuất và tiêu thụ một đơn vị sản phẩm hay một loại sản
phẩm nhất định.

-

Trong sản xuất và tiêu thụ có thể phân biệt giá thành sản xuất và giá thành toàn bộ
sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ:
1

Giá thành sản xuất = CP NVL trực tiếp + CP NC trực tiếp + CP sản xuất chung.
Giá thành toàn bộ = Giá thành sản xuất + CP bán hàng + CP quản lý DN
-

Vai trò của giá thành:

+ Giá thành đo mức hao phí sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, là căn cứ để xác định hiệu
quả kinh doanh.
+ Công cụ quan trọng để kiểm tra, giám sát chi phí hoạt động kinh doanh, xem xét hiệu
quả các biện pháp kỹ thuật.
+ Là căn cứ để xác định giá cả sản phẩm.
-

Ý nghĩa:

+ Trực tiếp làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp.
+ Tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện tốt việc tiêu thụ sản phẩm.
+ Tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất.
+ Nhu cầu vốn sẽ được giảm bớt.
-

Biện pháp hạ giá thành:

+ Đầu tư đổi mới kỹ thuật công nghệ.
+Nâng cao trình độ tổ chức sản xuất và lao động.
+ Định kỳ phân tích chi phí sản xuất và giá thành.
+ Xác định rõ chi phí hợp lý hợp lệ, những chi phí không hợp lý hợp lệ
3. Bài tập: Dạ...
1
HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP
n hc: Tài chính doanh nghiệp
I. Yêu cu:
1. SV phi nm vng kiến thc môn hc theo giáo trình i chính doanh nghip
Trường kinh tế quc dân.
2. Làm thành tho các bài tp trong n hc.
3. Nm chc kiến thc tr li câu hi, làm được các dng bài tp theo ni dung ôn
tp thi tôt nghip ca môn hc.
II. Kết cu đề thi:
Mỗi đ thi có 3 câu hi:
1. Câu hi la chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án đã cho: A, B,C, D. Gii thích ti
sao? (3 điểm)
2. Câu hi phân tích, suy lun v mt ni dung ca tài cnh doanh nghiệp. (2 điểm)
3. Bài tp tng hợp (5 điểm)
Các dạng bài đã hc và trong ni dung ôn tp thi tt nghip.
III. Ví d mt vài câu hi lý tuyết và gi ý tr li
1. Câu hi la chn đáp án đúng nht? Gii thích ti sao?
Bạn vừa quyết định tiết kiệm đmua một chiếc xe mới trong vòng 5 năm. Nếu bạn gửi
10 triệu đồng vào tài khoản tiết kiệm vào cuối mỗi năm trong vòng 5 năm, lãi suất
12%/m thì bn sẽ tích lu được bao nhu sau 5 năm.
a. 63,53 triệu đồng c.65,50 triệu đồng
b. 62,83 triu đồng d. Không có đáp án đúng
Gợi ý trả lời: Chọn phương án a.
Vì: Tổng giá trị nhận được sau 5 năm khi tiết kiệm vào cuối mỗi năm là:
= 10 [( 1+0,12)
5
1] / 0,12 = 63,53 trđ.
2. Ý nghĩa, biện pháp ch yếu tiết kim chi phí, h giá thành sn phm?
- Giá thành sn phm là biu hin bng tin ca toàn b chi phí mà doanh nghiệp đã b
ra để hoàn thành vic sn xut và tiêu th một đơn vị sn phm hay mt loi sn
phm nht định.
- Trong sn xut tiêu th có th phân bit gthành sn xut và giá thành toàn b
sn phm hàng hóa, dch vụ đã tiêu th:
Đề cương tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương tài chính doanh nghiệp - Người đăng: vuhahaiyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề cương tài chính doanh nghiệp 9 10 241