Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương tín chỉ môn quản trị chát lượng

Được đăng lên bởi Huế Ngố
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 672 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

Thái Nguyên, 2008

ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Khoá đào tạo:
Môn học:
Mã môn học:
Năm thứ:
Học kỳ:
Môn học:

Cử nhân
Quản trị chất lượng
3
2
Bắt buộc

1.Thông tin về giảng viên
1. Th.s Trần Xuân Kiên

Điện thoại: 0988880842
E-mail: trankien@tueba.edu.vn

2. Ths. Phạm Văn Hạnh
2. Mục tiêu môn học
2.1. Mục tiêu chung:
Sau khi kết thúc môn học, người học sẽ:
+ Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về chất lượng và vai trò
của chất lượng trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp hiện
nay.
+ Về kỹ năng: Từ những kiến thức được học về chất lượng, quản lí chất lượng,
hệ thống các công cụ quản lí chất lượng theo các bộ tiêu chuẩn chất lượng, sinh viên
sẽ áp dụng vào việc quản lí chất lượng sản phẩm, quản lí hoạt động của doanh nghiệp
một cách có hiệu quả.
+ Thái độ: Giúp cho sinh viên có những hiểu biết về QLCL và sử dụng những
kiến thức đã học áp dụng vào công tác quản lí chất lượng trong mọi lĩnh vực kinh tế,
kỹ thuật, văn hóa và xã hội…
2.2. Các mục tiêu khác:
Sinh viên có ý thức về môn học này như là một môn học tiên quyết, là môn học cung
cấp và trang bị kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng cho sinh viên; cần chú ý các buổi thảo
luận, các buổi luyện tập bài tập và cần thiết phải làm bài tập về nhà cũng như hoàn thành các
phần công việc được giao.
3. Những nội dung cơ bản của môn học
3.1. Nội dung chi tiết
Chương I - CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
I. Sản phẩm và phân loại sản phẩm
1.1. Khái niệm sản phẩm
1.2. Phân loại sản phẩm
II. Chất lượng sản phẩm và vai trò của chất lượng sản phẩm
2.1. Khái niệm chất lượng sản phẩm
1

2.2. Vai trò của chất lượng sản phẩm
III. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm
3.1. Những nhân tố môi trường bên trong
3.2. Những nhân tố môi trường bên ngoài
IV. Khách hàng và nhu cầu khách hàng
4.1. Khách hàng và phân loại khách hàng
4.2. Nhu cầu và phân tích kỳ vọng của khách hàng
Hệ thống câu hỏi và bài tập Chương I
Chương II - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
I. Khái niệm và vai trò của quản lý chất lượng
1.1. Khái niệm quản lý chất lượng
1.2. Vai trò của quản lý chất lượng
II. Nguyên tắc và chức năng cơ bản của quản lý chất lượng
2.1. Nguyên tắc cơ bản của quản lý chất lượng
2.2. Chức năng cơ bản của quản lý chất lượng
III. Các phương pháp quản lý chất lượng
IV. Quản lý chất lượng dịch v...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
Thái Nguyên, 2008
Đề cương tín chỉ môn quản trị chát lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương tín chỉ môn quản trị chát lượng - Người đăng: Huế Ngố
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề cương tín chỉ môn quản trị chát lượng 9 10 287