Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Được đăng lên bởi nhungnguyen26362
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
(LỚP D11QTM)
ĐỀ 1:

Một công ty có số liệu về các phương án kinh doanh như sau:
Đơn vị : $
Phương
án

Giá bán
đơn vị sản
phẩm

1
2
3
4

80
40
25
G

Tỷ lệ chi phí
khả biến
so với
doanh thu
A
70%
E
60%

Số lượng
sản phẩm
tiêu thụ
(SP)
4.000
C
15.000
15.000

Tổng
số dư
đảm
phí
80.000
D
F
H

Tổng
chi phí
cố định

Kết quả
Lãi (lỗ)

B
60.000
25.000
25.000

(10.000)
12.000
50.000
80.000

Yêu cầu:
1. Xác định giá trị các thông số từ A đến H
2. Cho biết công ty cần bán thêm bao nhiêu sản phẩm để phương án 1 không bị lỗ (các yếu tố không
đổi).
3. Giả sử phương án 2, công ty có thể giảm bớt 10% tỷ lệ chi phí khả biến so với doanh thu, cho biết
lãi của công ty thay đổi bao nhiêu (các yếu tố khác không đổi).
4. Trong phương án 3, giả sử công ty dự định bớt giá 5$/ sản phẩm và chi thêm cho quảng cáo
15.000 $, dự tính số lượng sản phẩm tăng gấp đôi so với hiện tại. Cho biết lãi công ty thay đổi như
thế nào?
5. Giả sử phương án 4, công ty có thể tăng thêm 5% tỷ lệ số dư đảm phí do:
a) Tăng giá bán đơn vị sản phẩm, cho biết giá bán đơn vị sản phẩm tăng là bao nhiêu? So với
hiện tại lãi của công ty tăng bao nhiêu (các yếu tố khác không đổi).
b) Giảm chi phí khả biến đơn vị sản phẩm. Cho biết, chi phí khả biến giảm bao nhiêu so với
hiện tại.
6. Lập báo cáo kết quả kinh doanh cho từng phương án với các tình huống đã thay đổi.

ĐỀ KIỂM TRA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
(LỚP D11QTM)
ĐỀ 2:
Sau khi xem cơ cấu chi phí (chi phí khả biến đơn vị sản phẩm là 7.500đ, tổng chi phí cố định
hàng tháng là 60.000.000đ) và xem xét khả năng thị trường, công ty sản xuất gỗ “Phương Đông” thấy
rằng, để nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp cần phải xem xét lại giá bán sản phẩm. Công ty dự kiến
bán 50.000 sản phẩm / 1 tháng và lập kế hoạch hàng tháng như sau:
(Đơn vị tính: 1.000đ)
Chỉ tiêu

1 tháng
1. Doanh thu tiêu thụ
500.000
2. Chi phí khả biến
375.000
3. Số dư đảm phí
125.000
4. Tổng chi phí cố định
60.000
5. Lãi thuần trước thuế
65.000
6. Thuế thu nhập doanh nghiệp
26.000
7. Lợi nhuận thuần
39.000
Trên cơ sở số liệu trên, giám đốc doanh nghiệp yêu cầu kế toán cho biết các thông tin sau đây:
1. Xác định giá bán, số dư đảm phí đơn vị sản phẩm, sản lượng hòa vốn của Công ty?
2. Giả sử doanh nghiệp muốn tăng số lượng bán sản phẩm là 4.000sp hàng tháng bằng cách mở
rộng quảng cáo sản phẩm. Cho biết, doanh nghiệp có thể chi cho quảng cáo là bao nhiêu để vẫn đạt
được lợi nhuận dự tính.
3. Nếu doanh nghiệp muốn đạt tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên doanh thu là 10% thì doanh thu
tiêu th...
ĐỀ KIỂM TRA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
(LỚP D11QTM)
ĐỀ 1: Một công ty có số liệu về các phương án kinh doanh như sau:
Đơn vị : $
Phương
án
Giá bán
đơn vị sản
phẩm
Tỷ lệ chi phí
khả biến
so với
doanh thu
Số lượng
sản phẩm
tiêu thụ
(SP)
Tổng
số dư
đảm
phí
Tổng
chi phí
cố định
Kết quả
Lãi (lỗ)
1 80 A 4.000 80.000 B (10.000)
2 40 70% C D 60.000 12.000
3 25 E 15.000 F 25.000 50.000
4 G 60% 15.000 H 25.000 80.000
Yêu cầu:
1. Xác định giá trị các thông số từ A đến H
2. Cho biết công ty cần bán thêm bao nhiêu sản phẩm để phương án 1 không bị lỗ (các yếu tố không
đổi).
3. Giả sử phương án 2, công ty có thể giảm bớt 10% tỷ lệ chi phí khả biến so với doanh thu, cho biết
lãi của công ty thay đổi bao nhiêu (các yếu tố khác không đổi).
4. Trong phương án 3, gi sử công ty dự định bớt giá 5$/ sản phẩm chi thêm cho quảng cáo
15.000 $, dự tính số lượng sản phẩm tăng gấp đôi so với hiện tại. Cho biết lãi công ty thay đổi như
thế nào?
5. Giả sử phương án 4, công ty có thể tăng thêm 5% tỷ lệ số dư đảm phí do:
a) Tăng giá bán đơn vị sản phẩm, cho biết giá bán đơn vị sản phẩm tăng bao nhiêu? So với
hiện tại lãi của công ty tăng bao nhiêu (các yếu tố khác không đổi).
b) Giảm chi phí kh biến đơn vị sản phẩm. Cho biết, chi phí khả biến giảm bao nhiêu so với
hiện tại.
6. Lập báo cáo kết quả kinh doanh cho từng phương án với các tình huống đã thay đổi.
ĐỀ KIỂM TRA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - Người đăng: nhungnguyen26362
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 9 10 8