Ktl-icon-tai-lieu

Đề Kinh tế học đại cương ( trắc nghiệm)

Được đăng lên bởi maitrang-hn9x-gmail-com
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 4173 lần   |   Lượt tải: 18 lần
1.

Giá thị trường:
a. Đo sự khan hiếm
b. Truyền tải thông tin
c. Tạo động cơ
d. Thể hiện đồng thời: đo sự khan hiếm- truyền tải thông tin- tạo động cơ
e. Không có ý nào đúng

2.

Vì tài nguyên thiên nhiên khan hiếm nên:
a. Xã hội luôn có người giàu và người nghèo
b. Phải thực hiện việc lựa chọn
c. Tất cả những người có thu nhập thấp đêu phải lựa chọn
d. Chính phủ phải chỉ huy nền kinh tế
e. Nhu cầu rồi sẽ k đc thỏa mãn

3.

Mục đích cuối cùng mà kinh tế học vi mô hướng tới giải quyết là:
a. Thị trường
b. Tiền
c. Chi phí
d. Lợi nhuận
e. Sự khan hiếm

4.

Việc nghiên cứu chi tiết hành vi người dân, các hãng giao dịch với nhau trong
thị trường từng loại vật liệu xây dựng thời kì bão giá là đối tượng nghiên cứu
của:
a. Kinh tế học vi mô
b. Kinh tế học vĩ mô
c. Kinh tế học thực chứng
d. Kinh tế học chuẩn tắc
e. Kinh tế hỗn hợp

5.

Việc nghiên cứu các vấn đề thất nghiệp như thất nghiệp, lạm phát, tổng cầu
là đối tượng nghiên cứu của:
a. Kinh tế học vi mô
b. Kinh tế học vĩ mô
c. Kinh tế học thực chứng
d. Kinh tế học chuẩn tắc
e. Kinh tế hỗn hợp

6.

Nhắc đến sự khan hiếm nghĩa là chúng ta đề cập tới:
a. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo
b. Thời kì có nạn đói
c. Độc quyền trong cũng ứng hang hóa
d. Tất cả mọi người đều nghèo
e. Các nguồn lực là có hạn

7.

Khi thể hiện đường giới hạn khả năng sản xuất chúng ta phải cố định các yếu
tố sau:
a. Tổng lượng tài nguyên
b. Tổng lượng tiền
c. Các mức giá
d. Sự phân bố tài nguyên cho các mục đích sử dụng
e. Số lượng các hàng hóa

8.

9.

Đường giới hạn khả năng sản xuất lồi so với gốc tọa độ biểu thị:
a. Hiệu suất tăng theo quy mô
b. Hiệu suất giảm theo quy mô
c. Việc sản xuất các hàng hóa khác nhau về cường độ sử dụng lao động hoặc
d.

cường độ sử dụng đất đai.
Việc sản xuất các hàng hóa giống nhau về cường độ sử dụng lao động hoặc

e.

cường độ sử dụng đất đai
Hiệu suất có thể tăng hoặc giảm theo quy mô

Đường giới hạn khả năng sản xuất PPF thể hiện:
a. Sự khan hiếm và chi phí cơ hội
b. Sự khan hiếm và cơ sở tiêu dùng tối ưu
c. Các điểm kết hợp hàng hóa mang lại lợi ích tiêu dùng tối ưu
d. Chi phí sản xuất các sản phẩm là có giới hạn
e. Sự khan hiếm, chi phí cơ hội và chi phí sản xuất là có giới hạn

10. Quy luật chi phí cơ hội tăng dần biểu thị:
a. Chính phủ chi phí quá nhiều gây lạm phát
b. Công đoàn hoạt động không hiệu quả
c. Xã hội phải hi sinh những lượng ngày càng
d.
e.

tăng của hàng hóa này để đạt thêm

đc những lượng bằng nhau của hàng hóa kia
Xã hội không thể đạt được điểm nằm ngoài đường giới hạn khả năng sản...
1. Giá thị trường:
a. Đo sự khan hiếm
b. Truyền tải thông tin
c. Tạo động cơ
d. Thể hiện đồng thời: đo sự khan hiếm- truyền tải thông tin- tạo động cơ
e. Không có ý nào đúng
2. Vì tài nguyên thiên nhiên khan hiếm nên:
a. Xã hội luôn có người giàu và người nghèo
b. Phải thực hiện việc lựa chọn
c. Tất cả những người có thu nhập thấp đêu phải lựa chọn
d. Chính phủ phải chỉ huy nền kinh tế
e. Nhu cầu rồi sẽ k đc thỏa mãn
3. Mục đích cuối cùng mà kinh tế học vi mô hướng tới giải quyết là:
a. Thị trường
b. Tiền
c. Chi phí
d. Lợi nhuận
e. Sự khan hiếm
4. Việc nghiên cứu chi tiết hành vi người dân, các hãng giao dịch với nhau trong
thị trường từng loại vật liệu xây dựng thời kì bão giá là đối tượng nghiên cứu
của:
a. Kinh tế học vi mô
b. Kinh tế học vĩ mô
c. Kinh tế học thực chứng
d. Kinh tế học chuẩn tắc
e. Kinh tế hỗn hợp
5. Việc nghiên cứu các vấn đề thất nghiệp như thất nghiệp, lạm phát, tổng cầu
là đối tượng nghiên cứu của:
a. Kinh tế học vi mô
b. Kinh tế học vĩ mô
c. Kinh tế học thực chứng
d. Kinh tế học chuẩn tắc
e. Kinh tế hỗn hợp
Đề Kinh tế học đại cương ( trắc nghiệm) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Kinh tế học đại cương ( trắc nghiệm) - Người đăng: maitrang-hn9x-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Đề Kinh tế học đại cương ( trắc nghiệm) 9 10 25