Ktl-icon-tai-lieu

Đề nghị khen thưởng và xét thi đua

Được đăng lên bởi Geetha Arya
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Héi ngêi cao tuæi

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp tù do h¹nh phóc
Hµ L©m, ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2012
trÝch biªn b¶n
KÝnh göi: BCH héi ngêi cao tuæi huyÖn Hµ Trung tØnh Thanh Hãa
C¨n cø vµo c«ng v©n híng dÉn soos01/CV-NCT ngµy 2- 10- 2012 cña BCH héi
ngêi cao tuæi huyÖn Hµ Trung vµ c«ng v¨n sè 13/NCT-TH ngµy 14- 4- 2011.
QuyÕt ®Þnh sè 13/NCT-TH. Ngµy 14-4-2011.QuyÕt ®Þnh sè 68/Q§-TWcuar BTVTW Héi NCT ViÖt Nam vÒ tÆng KØ niÖm Ch¬ng “V× sù nghiÖp ch¨m sãc vµ ph¸t
huy NCT”
C¨n cø vµo biªn b¶n häp BCH Héi NCT x· hµ L©m ngayf20 /10 /2012 xÐt thi ®ua
n¨m 2012 cho tËp thÓ vµ c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong c«ng t¸c ho¹t ®éngvµ x©y
dung héi v÷ng m¹nh.
BCH xÐt: §Ò nghÞ BCH Héi NCT huyÖn Hµ Trung khen tËp thÓ chi héi 1 x· Hµ
L©m ®· cã thµnh tÝch trong ho¹t ®éng vµ c«ng t¸c x©y dung chi héi v÷ng m¹nh xÊt
s¾c. xÐt khen thëng c¸ nh©n lµ: ¤ng Lª Xu©n S¾c – Phã CT Héi NCT x· Hµ L©m
vµ ®· cã thµnh tÝch trong c«ng t¸c x©y dung héi.
- §Ò nghÞ Héi NCT x· Hµ L©m ®¹t trong s¹ch v÷ng m¹nh n¨m 2012.
BCH Héi NCT x· Hµ L©m mong sù quan t©m gióp ®ì cña BCH héi NCT huyÖn
Hµ Trung.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

T/M BCH Hé NCT x· Hµ L©m.
Chñ tÞch

Lª Thä Phi

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do – H¹nh phóc
Hµ L©m, Ngµy 20 – 10 – 2012

KÝnh göi: Ban thi ®ua xa Hµ L©m
TrÝch bien b¶n häp BCH Héi NCT x· Hµ L©m
- Häp vµo håi 9h 30phuts ngµy 20 – 10 – 2012
- BCH x· Hµ L©m gåm 9 «ng bµ.
Cã mÆt: 9

V¾ng: 0
Néi dung

A. B×nh xÐt thi ®ua ho¹t ®éng Héi NCT x· Hµ L©m n¨m 2012.
§èi tîng xÐt toµn x· cã 8 chi héi.
I.

TËp thÓ BCH xÐt 6 chi héi v÷ng m¹nh vµ 2 chi héi trung b×nh – kh¸.

1.Chi héi 1 v÷ng m¹nh xuÊt s¾c ®Ò nghÞ Héi NCT huyÖn Hµ Trung khen.
2.Chi héi 2,3,4,7,8 ®Ò nghÞ x· biÓu d¬ng.
II. XÐt c¸ nh©n: §Ò nghÞ UBND x· khen:
1. Chi héi 1 : Bµ Hoµng ThÞ Nh©m.
2. Chi héi 2 : Bµ §oµn ThÞ L¸ng.
3. Chi héi 3: ¤ng Ph¹m Phó Mìn.
4. Chi héi 4: ¤ng Lª Xu©n S¾c.- §Ò nghÞ huyÖn khen.
5. Chi héi 5 : Bµ NguyÔn ThÞ Thoi.
6. Chi héi 6 : Bµ NguyÔn ThÞ LÐn.
7. Chi héi 7 : ¤ng §êng V¨n H©n.

8. Chi héi 8 : ¤ng Mai Xu©n Cê.
III.

XÐt ®Ò nghÞ Trung ¬ng Héi tÆng KØ niÖm ch¬ng.BCH xÐt tiªu chuÈn, xÐt
®èi tîng®îc 2 «ng cã thêi gian ho¹t ®éng trong BCH 2 nhiÖm k× cã thêi
gian b»ng 10 n¨m trë lªn.

BCH xÐt vµ ®Ò nghÞ Trung ¦¬ng Héi NCT ViÖt Nam tÆng kØ niªm ch¬ng “ V×
sù nghiÖp ch¨m sãc vµ ph¸t huy ngêi cao tuæi” cho 2 «ng trong BCH cã ®ñ thêi
gian c«ng t¸c vµ ho¹t ®éng trong BCH 2 nhiÖm kú lµ 10 n¨m.
1. ¤ng : Lª Xu©n S¾c – Phã CT Héi NCT x· Hµ L©m.
2. ¤ng : NguyÔn V¨n Hîi – û viªn CH chi héi trëng c...
Héi ngêi cao tuæi Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp tù do h¹nh phóc
Hµ L©m, ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2012
trÝch biªn b¶n
KÝnh göi: BCH héi ngêi cao tuæi huyÖn Hµ Trung tØnh Thanh Hãa
C¨n cø vµo c«ng v©n híng dÉn soos01/CV-NCT ngµy 2- 10- 2012 cña BCH héi
ngêi cao tuæi huyÖn Hµ Trung vµ c«ng v¨n sè 13/NCT-TH ngµy 14- 4- 2011.
QuyÕt ®Þnh sè 13/NCT-TH. Ngµy 14-4-2011.QuyÕt ®Þnh sè 68/Q§-TWcuar BTV-
TW Héi NCT ViÖt Nam vÒ tÆng KØ niÖm Ch¬ng “V× sù nghiÖp ch¨m sãc vµ ph¸t
huy NCT”
C¨n cø vµo biªn b¶n häp BCH Héi NCT x· hµ L©m ngayf20 /10 /2012 xÐt thi ®ua
n¨m 2012 cho tËp thÓ vµ c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong c«ng t¸c ho¹t ®éngvµ x©y
dung héi v÷ng m¹nh.
BCH xÐt: §Ò nghÞ BCH Héi NCT huyÖn Hµ Trung khen tËp thÓ chi héi 1 x· Hµ
L©m ®· cã thµnh tÝch trong ho¹t ®éng vµ c«ng t¸c x©y dung chi héi v÷ng m¹nh xÊt
s¾c. xÐt khen thëng c¸ nh©n lµ: ¤ng Lª Xu©n S¾c – Phã CT Héi NCT x· Hµ L©m
vµ ®· cã thµnh tÝch trong c«ng t¸c x©y dung héi.
- §Ò nghÞ Héi NCT x· Hµ L©m ®¹t trong s¹ch v÷ng m¹nh n¨m 2012.
BCH Héi NCT x· Hµ L©m mong sù quan t©m gióp ®ì cña BCH héi NCT huyÖn
Hµ Trung.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
T/M BCH Hé NCT x· Hµ L©m.
Chñ tÞch
Lª Thä Phi
Đề nghị khen thưởng và xét thi đua - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề nghị khen thưởng và xét thi đua - Người đăng: Geetha Arya
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề nghị khen thưởng và xét thi đua 9 10 875