Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài "Cải cách hành chính ở UBND xã Minh Đạo, thực trạng và giải pháp"

Được đăng lên bởi kieuquangdai-kieuquangdai
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 36790 lần   |   Lượt tải: 155 lần
7gd

Kết cấu của đề tài
Phần mở đầu:

Lý do, mục đích, ý nghĩa.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài.
Nội dung:

I/ Cơ sở lý luận và thực tiễn.
II/ Thực trạng
III/ Những giải pháp – kiến nghị
IV/ Kết luận
Tài liệu tham khảo

Báo cáo tổng kết năm 2007 của UBND xã Minh
Đạo
Giáo trình trung cấp lý luận chính trị
Báo điện tử của chính phủ: Chính phủ.VN

Phần mở đầu
Ai cũng biết rằng! Đất Nước ta đã trải qua lịch sử mấy ngàn năm dựng nước
và giữ nước. Đã giành được nhiều thắng lợi đem lại vẻ vang cho dân tộc.
Một trong những thắng lợi vẻ vang đó là thắng lợi vẻ vang của toàn dân, toàn
Đảng ta đó là thắng lợi năm 1945, giành được độc lập tự do cho dân tộc, khai sinh
ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà.
Một bộ máy Hành chính nhà nước Việt Nam ra đời từ đó. Đã lãnh đạo, xây
dựng nước ta sang một trang mới. Trải qua mấy chục năm xây dựng và phát triển,
đã đưa Nước ta từ một nước nghèo lạc hậu trở thành một nước phát triển có vị thế
trong khu vực và trên toàn thế giới. Đó chính là nhờ sự lãnh đạo tài tình của Đảng
ta, của Nhà Nước ta đã đưa ra nhiều đường lối chính sách phù hợp với tình hình
thực tế. Do vậy đã đem lại nhiều thắng lợi cho Nước ta.
Tuy nhiên trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước như hiện
nay bộ máy công quyền còn cồng kềnh và hiệu quả hoạt động chưa cao, do vậy
phải xây dựng một nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh từng
bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nước. Trước sự nghiệp đổi mới, đáp
ứng yêu cầu công cuộc phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại
hoá đòi hỏi phải có nền hành chính vững mạnh với đội ngũ cán bộ, công chức có
trình độ năng lực cao, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Nghị quyết hội nghị ban
chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ 8 khoá VII – 1995 đã chỉ
rõ những mặt còn hạn chế, yếu kém của nền hành chính nước ta đó là: bệnh quan
liêu, xa dân, buông lỏng sự quản lý của cấp trên với cấp dưới, nạn tham nhũng,
lãng phí ngày càng gia tăng , bộ máy nặng nề, cồng kềnh vận hành kém hiệu quả.
Một số nơi cán bộ công chức thiếu kiến thức, trình độ năng lực kém hoạt động
phân tán, bè phái gây mất đoàn kết thiếu kỷ cương...
2

Bộ máy hành chính của Nhà Nước ta đã vận hành nhiều năm, qua nhiều lần
cải cách, Tuy nhiên với một xã hội phát triển, với một nền kinh tế mở, nền kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một nền kinh tế hội nhập Quốc Tế.
Nhà Nước ta càng trú trọng tới việc cải cách nền hành chính hơn. Đây là một
việc cần làm của Nhà Nước và cũng là một yêu cầu khách qua...
7gd
Kết cấu của đề tài
Phần mở đầu:
Lý do, mục đích, ý nghĩa.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài.
Nội dung:
I/ Cơ sở lý luận và thực tiễn.
II/ Thực trạng
III/ Những giải pháp – kiến nghị
IV/ Kết luận
Tài liệu tham khảo
Báo cáo tổng kết năm 2007 của UBND xã Minh
Đạo
Giáo trình trung cấp lý luận chính trị
Báo điện tử của chính phủ: Chính phủ.VN
Đề tài "Cải cách hành chính ở UBND xã Minh Đạo, thực trạng và giải pháp" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài "Cải cách hành chính ở UBND xã Minh Đạo, thực trạng và giải pháp" - Người đăng: kieuquangdai-kieuquangdai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Đề tài "Cải cách hành chính ở UBND xã Minh Đạo, thực trạng và giải pháp" 9 10 503