Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Cải cách thủ tục hành chính ở tỉnh Nghệ An

Được đăng lên bởi vanbinhkg
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 4744 lần   |   Lượt tải: 36 lần
Công tác cải cách thủ tục hành chính ở Nghệ An



ĐỀ TÀI

“Công tác cải cách thủ tục hành
chính ở tỉnh Nghệ An”

Giáo viên hướng dẫn
Sinh viên thực hiện

Hoàng Hồng – QLXH 29

:
: Hoàng Hồng

1

Công tác cải cách thủ tục hành chính ở Nghệ An

A. LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................... 3
B. PHẦN NỘI DUNG ..................................................................................... 6
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA CẢI CÁCH TTHC ............................ 6
1.1 Quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng
cộng sản Việt Nam về cải cách nền HCNN .................................................... 6
1.2 Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của TTHC............................................. 7
1.3 Về nội dung cải cách TTHC ....................................................................10
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở
NGHỆ AN TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY ..........................................14
2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. .........................14
2.2 Thực trạng công tác cải cách TTHC ở tỉnh Nghệ An trong những năm
gần đây ...........................................................................................................16
2.3 Những hạn chế, tồn tại trong công tác cải cách TTHC của Tỉnh ..........23
CHƯƠNG III. QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA
PHƯƠNG TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH TTHC..................................25
3.1 Về phía Trung ương.................................................................................25
3.2 Phương hướng và một số giải pháp chủ yếu trong việc đẩy mạnh công
tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới........27
C.PHẦN KẾT LUẬN.....................................................................................30
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................31

Hoàng Hồng – QLXH 29

2

Công tác cải cách thủ tục hành chính ở Nghệ An

A. LỜI MỞ ĐẦU
Cải cách thủ tục hành chính là một công việc thuộc nội dung cải cách thể chế
hành chính, trong khi đó, cải cách thể chế hành chính là một trong bốn nội dung
của Chương trình tổng thể cải cách hành chính. Tuy nhiên, cải cách TTHC lại
được đặt ra trước cải cách hành chính, được xem như là khâu đột phá của cải
cách hành chính, và trong tiến trình cải cách hành chính, vấn đề TTHC thường
xuyên được Chính phủ quan tâm. Đó là vì TTHC hàng ngày liên quan đến công
việc nội bộ củ...
Công tác ci cách th tc hành chính Ngh An
Hoàng Hng – QLXH 29 1

ĐỀ TÀI
“Công tác ci cách th tc hành
chính tnh Ngh An
Giáo viên hướng dẫn :
Sinh viên thc hin : Hoàng Hng
Đề tài : Cải cách thủ tục hành chính ở tỉnh Nghệ An - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Cải cách thủ tục hành chính ở tỉnh Nghệ An - Người đăng: vanbinhkg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề tài : Cải cách thủ tục hành chính ở tỉnh Nghệ An 9 10 801