Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Hiệu quả sử dụng TSCĐ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1489 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyªn §Ò Thùc TËp tèt nghiÖp Ph¹m Hång Nguyªn
lêi nãi ®Çu
Khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, c¸c Doanh nghiÖp ph¶i tù trangcho
m×nh mét thèng c¬ së vËt chÊt t¬ng øng víi ngµnh nghÒ kinh doanh ®· lùa
chän. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp ph¶i cã mét sè tiÒn øng tríc ®Ó mua
s¾m. Lîng tiÒn øng tríc ®ã gäi vèn kinh doanh trong ®ã chiÕm chñ yÕu vèn
cè ®Þnh.
NhÊt trong c¹nh tranh gay g¾t cña chÕ thÞ trêng hiÖn nay, c¸c
Doanh nghiÖp muèn tån t¹i ph¸t triÓn ®îc th× b»ng mäi c¸ch ph¶i dông
®ång vèn hiÖu qu¶. Do vËy ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý Doanh nghiÖp ph¶i t×m ra
c¸c ph¬ng s¸ch nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ dông vèn nãi chung hiÖu qu¶
dông vèn cè ®Þnh nãi riªng.
C«ng ty T vÊn X©y dùng D©n dông ViÖt Nam (tªn viÕt t¾t lµ VNCC) lµ mét
®¬n vÞquy m«lîng vèn cè ®Þnh t¬ng ®èi lín. HiÖn nay tµi s¶n ®Þnh cña
C«ng ty ®· ®ang ®îc ®æi míi. Do vËy viÖc Qu¶n dông chÆt c
hiÖu qu¶ vèn ®Þnh cña C«ng ty mét trong nh÷ng yªu cÇu lín nh»m t¨ng
n¨ng suÊt lao ®éng thu ®îc lîi nhuËn cao ®¶m b¶o trang tr¶i cho mäi chi phÝ
cã l·i.
XuÊt ph¸t lý do trªn víi mong muèn trë thµnh nhµ qu¶n trong t¬ng
lai; trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty T vÊn X©y dùng D©n dông ViÖt Nam ®îc
híng dÉn gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy gi¸o trong khoa cïng tËp thÓ c¸n
bé c«ng nh©n viªn phßng KÕ to¸n - Tµi chÝnh c«ng ty T vÊn X©y dùng D©n dông
ViÖt Nam, em ®· chän ®Ò tµi: Mét gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao HiÖu qu¶
dông Vèn ®Þnh t¹i C«ng ty T vÊn X©y dùng D©n dông ViÖt Namcho luËn
v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò gåm nh÷ng phÇn chÝnh sau:
PhÇn I: Vèn cè ®Þnh vµ HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña Doanh nghiÖp.
PhÇn II: Thùc tr¹ng sö dông vèn cè ®Þnh cña C«ng ty T vÊn X©y dùng D©n
dông ViÖt Nam.
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh t¹i C«ng
ty T vÊn X©y dùng D©n dông ViÖt Nam
1
Đề tài : Hiệu quả sử dụng TSCĐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Hiệu quả sử dụng TSCĐ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Đề tài : Hiệu quả sử dụng TSCĐ 9 10 740