Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CỦA BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN SUN RIVER

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 615 lần   |   Lượt tải: 0 lần
----------

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ
CỦA BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN SUN
RIVE

Giáo viên hướng dẫn

: Võ Thị Cẩm Nga

Họ tên sinh viên

: Đặng Thủy Tiên

----------

GVHD: Võ Thị Cẩm Nga

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................................4
PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN........................................................................................6
1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BỘ PHẬN LỄ TÂN ......................................................6
1.1.1. Vai trò và nhiệm vụ tổ chức hoạt động kinh doanh của bộ phận lễ tân tại
khách sạn .............................................................................................................6
1.1.2. Các yêu cầu đối với nhân viên lễ tân ..........................................................7
1.1.3. Sơ đồ kết cấu tổ chức của khách sạn...........................................................8
1.1.4. Mối quan hệ giữa bộ phận lễ tân và các bộ phận khác trong khách sạn .......8
1.1.5. Chu trình phục vụ của bộ phận lễ tân........................................................12
1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CỦA LỄ TÂN TẠI
KHÁCH SẠN ........................................................................................................15
1.2.1. Khái niệm về chất lượng phục vụ .............................................................15
1.2.2. Chất lượng phục vụ của khách sạn............................................................15
1.2.3. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ của khách sạn ......16
1.2.4. Đặc điểm của chất lượng phục vụ dịch vụ khách sạn ................................17
1.2.5. Các yếu tố cấu thành chất lượng phục vụ khách sạn .................................18
PHẦN 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CHẤT LƯỢNG PHỤC
VỤ CỦA LỄ TÂN TẠI KHÁCH SẠN SUN RIVER TRONG THỜI GIAN QUA ....20
2.1. TỔNG QUAN VỀ KHÁCH SẠN SUN RIVER ..............................................20
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn Sun River .....................20
2.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý của khách sạn Sun River.............................21
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của bộ phận quản lý, bộ phận lễ tân tại
khách sạn sandy beach .......................................................................................23
2.1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của khách sạn Sun River........................................
----------
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
HOÀN THIỆN CHT LƯỢNG PHỤC V
CỦA BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN SUN
RIVE
Giáo vn hưng dẫn : Võ Thị Cẩm Nga
H tên sinh viên : Đặng Thủy Tiên
----------
Đề tài HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CỦA BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN SUN RIVER - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CỦA BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN SUN RIVER - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề tài HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CỦA BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN SUN RIVER 9 10 800