Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trich theo lương tại Cty TNHH Tân Trường Thành

Được đăng lên bởi trang-huyen
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 7010 lần   |   Lượt tải: 8 lần
mục lục
Lời nó đầu.........................................................................................................3
Chơng I. Lý luận chung về công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích
theo lơng trong các doanh nghiệp sản xuất
1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo
lơng trong doanh nghiệp sản xuất........................................................................4
1.1.1. ý nghĩa của việc quản lý lao động tiền lơng và các khoản trích theo lơng.
…………………..……………………….............................................................4
1.1.2. Khái niệm, ý nghĩa của tiền lơng và các khoản trích theo lơng ……......5
1.1.3 Quỹ tiền lơng, Quỹ BHXH, Quỹ BHYT, Quỹ KPCĐ........................... ..8
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng.................9
1.1.5 Các nhân ảnh hởng tới tiền lơng và các khoản trích theo lơng.................9
1.2. Các hình thức trả lơng...............................................................................11
1.2.1 Trả lơng theo thời gian............................................................................12
1.2.2. Trả lơng theo sản phẩm..........................................................................13
1.3. Hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng… ..............................15
1.3.1.Khái niệm................................................................................................15
1.3.2. Nội dung kế toán và phơng pháp kế toán ……… ………….................16
1.3.3. Hình thức sổ sách kế toán tiền lơng …….........................……….........25
Chơng II. Tình hình thực tế về công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích
theo lơng tại Công ty TNHH Tân Trờng thành
2.1. Tình hình đặc điểm chung của công ty TNHH Tân Trờng Thành............26
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty.......................................26
2.1.2. Tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất......................................................29
2.1.2.1. Tổ chức phân cấp quản lý....................................................................29
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất..................................................................31
2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Tân Trờng Thành........... 32
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán ...…………………………………….......... .32
2.1.3.2. tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản....................................….......... 34
1

2.1.3.3. Hình thức kế toán, sổ kế toán.......................
môc lôc
Lêi nã ®Çu.........................................................................................................3
Ch¬ng I. luËn chung c«ng t¸c to¸n tiÒn l¬ng c¸c kho¶n trÝch
theo l¬ng trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt
1.1. cÇn thiÕt ph¶i chøc c«ng t¸c to¸n tiÒn l¬ng c¸c kho¶n trÝch theo
l¬ng trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt........................................................................4
1.1.1. ý nghÜa cña viÖc qu¶n lao ®éng tiÒn l¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.
.. ...............................................………………… ……………………… ..............4
1.1.2. Kh¸i niÖm, ý nghÜa cña tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ……......5
1.1.3 Quü tiÒn l¬ng, Quü BHXH, Quü BHYT, Quü KPCĐ........................... ..8
1.1.4. NhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.................9
1.1.5 C¸c nh©n ¶nh hëng tíi tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.................9
1.2. C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng...............................................................................11
1.2.1 Tr¶ l¬ng theo thêi gian............................................................................12
1.2.2. Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm..........................................................................13
1.3. H¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ............................ ..15
1.3.1.Kh¸i niÖm................................................................................................15
1.3.2. Néi dung kÕ to¸n vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n ..............……… ………… ...16
1.3.3. H×nh thøc sæ s¸ch kÕ to¸n tiÒn l¬ng ......................... ......…… ……… ...25
Ch¬ng II. T×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch
theo l¬ng t¹i C«ng ty TNHH T©n Trêng thµnh
2.1. T×nh h×nh ®Æc ®iÓm chung cña c«ng ty TNHH T©n Trêng Thµnh............26
2.1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty.......................................26
2.1.2. Tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt......................................................29
2.1.2.1. Tæ chøc ph©n cÊp qu¶n lý....................................................................29
2.1.2.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt..................................................................31
2.1.3. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH T©n Trêng Thµnh........... 32
2.1.3.1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ... ........…………………………………… ...32
2.1.3.2. tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n.................................... .......... 34
1
Đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trich theo lương tại Cty TNHH Tân Trường Thành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trich theo lương tại Cty TNHH Tân Trường Thành - Người đăng: trang-huyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trich theo lương tại Cty TNHH Tân Trường Thành 9 10 311