Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác giải quyết tranh chấp đất đai

Được đăng lên bởi thanh tra gtvt
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 309 lần   |   Lượt tải: 3 lần
§Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao c«ng t¸c gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai“

Lời nói đầu
Giải quyết tranh chấp đất đai là một trong những chủ trương lớn của Đảng và
Nhà nước, nhằm giữ gìn ổn định sản xuất, đời sống, tình đoàn kết trong nội bộ nhân
dân, giữ gìn an ninh, trật tự và ngăn ngừa hành vi vi phạp pháp luật nghiêm trọng có
thể xảy ra.
Qua hơn 10 năm thi hành Luật Đất đai năm 1993 đã thu được kết quả quan
trọng trong việc bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn tài nguyên đất đai quốc gia,
đảm bảo cơ chế nhà nước thống nhất quản lý Nhà nước về đất đai. Tuy nhiên, do tác
động nhiều mặt của cơ chế thị trường, mà trực tiếp là quá trình đô thị hoá và chuyển
dịch cơ cấu theo vùng, tiểu vùng làm phát sinh tranh chấp phức tạp, kéo dài, thậm
chí có nơi đã trở thành điểm nóng.
Nguyên nhân phát sinh tranh chấp là dân không có thói quen cắm cột mốc, quá
trình canh tác bị sai lệch hoặc chuyển nhượng, tặng, cho không làm đầy đủ các thủ
tục hợp lệ. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, các cơ quan chức năng gặp không
ít khó khăn khi tìm chứng cứ để xác định tính khách quan của vụ kiện, thậm chí có
nhiều trường hợp phải suy đoán theo lập luận của các bên. Từ đó, xảy ra tình trạng
khiếu kiện vượt cấp, thư gửi nhiều nơi và qua nhiều cấp giải quyết mà các bên vẫn
khiếu nại.
Luật Đất đai năm 2004 ra đời, đánh dấu một bước tiến mới trong công tác giải
quyết tranh chấp đất đai. Luật xác định rõ: tranh chấp đất đai có thể giải quyết thông
qua hai con đường hành chính và tố tụng hành chính. Bằng thủ tục hành chính, sẽ
chỉ có hai cấp giải quyết một tranh chấp và Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền đưa ra
quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng. Với trường hợp các bên tranh chấp đã có
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy từ hợp pháp khác, nếu
không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu thì có quyền lựa chọn một trong hai
phương án: Khiếu nại lên cấp trên trực tiếp hoặc khởi kiện ra Toà.
Hoàng Văn Duyªn - Líp BDKT Qu¶n lý Nhµ níc ch¬ng tr×nh chuyªn viªn kho¸ 3

1

§Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao c«ng t¸c gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai“

Việc quy định “hai cấp” trong giải quyết tranh chấp đất đai sẽ tháo gỡ những khó
khăn đáng kể cho các cơ quan chức năng, hạn chế đến mức thấp nhất kiện tụng kéo
dài. Thế nhưng lại đặt ra cho nhà quản lý một trách nhiệm rất nặng nề. Đó là, làm
sao vừa đảm bảo tiến độ thời gian, vừa đảm bảo tính chính xác của sự việc. Muốn
vậy, trước hết cần phải có đội ngũ cán bộ chuyên môn am hiểu pháp luật, công tâm
và có ti...
§Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao c«ng t¸c gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai“
Lời nói đầu
Giải quyết tranh chấp đất đai là một trong những chủ trương lớn của Đảng và
Nhà nước, nhằm giữ gìn ổn định sản xuất, đời sống, tình đoàn kết trong nội bộ nhân
dân, giữ gìn an ninh, trật tự và ngăn ngừa hành vi vi phạp pháp luật nghiêm trọng có
thể xảy ra.
Qua hơn 10 m thi hành Luật Đất đai năm 1993 đã thu được kết quả quan
trọng trong việc bảo tồn, khai thác phát triển nguồni nguyên đất đai quốc gia,
đảm bảo chế nhà nước thống nhất quản lý Nhà nước về đất đai. Tuy nhiên, do tác
động nhiều mặt của chế thị trường, trực tiếp quá trình đô thị hoá chuyển
dịch cấu theo vùng, tiểu vùng làm phát sinh tranh chấp phức tạp, kéo dài, thậm
chí có nơi đã trở thành điểm nóng.
Nguyên nhân phát sinh tranh chấp dân không thói quen cắm cột mốc, q
trình canh tác bị sai lệch hoặc chuyển nhượng, tặng, cho không làm đầy đ các thủ
tục hợp lệ. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, các quan chức năng gặp không
ít k khăn khi m chứng cứ để xác định nh khách quan của v kiện, thậm chí có
nhiều trường hợp phải suy đoán theo lập luận của các bên. T đó, xảy ra tình trạng
khiếu kiện vượt cấp, t gửi nhiều nơi và qua nhiều cấp giải quyết c bên vẫn
khiếu nại.
Luật Đất đai năm 2004 ra đời, đánh dấu một bước tiến mới trong công tác giải
quyết tranh chấp đất đai. Luật xác định rõ: tranh chấp đất đai có thể giải quyết thông
qua hai con đường hành chính và tố tụng hành chính. Bằng thủ tục hành chính, sẽ
chỉ có hai cấp giải quyết một tranh chấp và Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền đưa ra
quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng. Với trường hợp các bên tranh chấp đã
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy từ hợp pháp khác, nếu
không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu thì quyền lựa chọn một trong hai
phương án: Khiếu nại lên cấp trên trực tiếp hoặc khởi kiện ra Toà.
Ho ng Và ăn Duyªn - Líp BDKT Qu¶n lý Nhµ níc ch¬ng tr×nh chuyªn viªn kho¸ 3
1
Đề tài : Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác giải quyết tranh chấp đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác giải quyết tranh chấp đất đai - Người đăng: thanh tra gtvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đề tài : Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác giải quyết tranh chấp đất đai 9 10 985