Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài Nghiên cứu công tác quản trị tổ chức của công ty TNHH MTV Cà phê 720

Được đăng lên bởi khuongnicolas1
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 660 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN THỨ NHẤT
MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Bất kỳ một lĩnh vực nào của xã hội cũng cần có sự tham gia của hoạt động
quản lý. Ngày nay, quản lý có ý nghĩa rất lớn đối với việc phát triển nền kinh tế, nó
đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều người. Thực tiễn cho thấy các Doanh
nghiệp kinh doanh có lãi và phát triển bền vững là những Doanh nghiệp có cơ cấu
tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp hoạt động tốt và ổn định. Có thể nói rằng,
việc tổ chức bộ máy quản lý là tiền đề dẫn đến sự thành công trong một doanh
nghiệp và sẽ giúp cho doanh nghiệp đáp ứng được những thay đổi về kinh tế, kỹ
thuật, chính trị - xã hội. Do đó, vấn đề này có ý nghĩa quan trọng nhất hiện nay, tuy
nhiên, nó cũng đặt ra cho doanh nghiệp một sự cạnh tranh quyết liệt hơn, đòi hỏi
các doanh nghiệp trong nước cần phải vượt qua những khó khăn, thử thách để tồn
tại, phát triển và khẳng định vị thế của doanh nghiệp mình trên thương trường
Công ty TNHH MTV Cà phê 720 cũng không nằm ngoài quy luật cạnh tranh
trên thị trường. Vì vậy, việc nghiên cứu, xây dựng một cơ cấu bộ máy quản lý hoàn
thiện luôn là mối quan tâm hàng đầu của Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cà
phê 720.
Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài:
“Nghiên cứu thực trạng và giải pháp công tác tổ chức bộ máy quản lý của Công
ty TNHH MTV Cà phê 720”.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
Việc thực hiện đề tài nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng công tác tổ
chức bộ máy quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Cà phê
720 có trụ sở tại Thôn 4 – xã Cưni – huyện Eakar – tỉnh Đắk Lắk.

1

1.2.2 Mục tiêu cụ thể
Việc thực hiện đề tài nghiên cứu này nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể sau
đây:
1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy
quản lý tại Công ty TNHH MTV Cà phê 720.
2. Tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ
chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH MTV Cà phê 720.
3. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy
quản lý cho Công ty TNHH MTV Cà phê 720.
1.3 Đối tượng nghiên cứu
Đề tài này tập trung nghiên cứu về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và tình
hình sử dụng lao động tại Công ty TNHH MTV Cà phê 720.
1.4 Phạm vi nghiên cứu
1.4.1 Phạm vi nghiên cứu về nội dung
 Đánh giá thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và sử dụng nguồn nhân
lực tại Công ty TNHH MTV Cà phê 720.
 Phân tích nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ máy
quản lý tại Công ty TNHH MTV Cà phê 720.
...
PHẦN THỨ NHẤT
MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Bất kỳ một lĩnh vực nào của hội cũng cần sự tham gia của hoạt động
quản lý. Ngày nay, quản lý có ý nghĩa rất lớn đối với việc phát triển nền kinh tế, nó
đang vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều người. Thực tiễn cho thấy các Doanh
nghiệp kinh doanh lãi và phát triển bền vững những Doanh nghiệp cấu
tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp hoạt động tốt ổn định. thể nói rằng,
việc tổ chức bộ máy quản tiền đề dẫn đến sự thành công trong một doanh
nghiệp sẽ giúp cho doanh nghiệp đáp ứng đưc những thay đổi về kinh tế, kỹ
thuật, chính trị - xã hội. Do đó, vấn đnày có ý nghĩa quan trọng nhất hiện nay, tuy
nhiên, cũng đặt ra cho doanh nghiệp một sự cạnh tranh quyết liệt hơn, đòi hỏi
các doanh nghiệp trong nước cần phải vượt qua những khó khăn, thử thách để tồn
tại, phát triển và khẳng định vị thế của doanh nghiệp mình trên thương trường
Công ty TNHH MTV Cà phê 720 cũng không nằm ngoài quy luật cạnh tranh
trên thị trường. Vì vậy, việc nghiên cứu, xây dựng một cơ cấu bộ máy quản lý hoàn
thiện luôn mối quan tâm hàng đầu của Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV
phê 720.
Xuất phát từ những do trên, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài:
“Nghiên cứu thực trạng và giải pháp công tác tổ chức bộ máy quản của Công
ty TNHH MTV Cà phê 720”.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
Việc thực hiện đề tài nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng công tác tổ
chức bộ máy quản sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV phê
720 có trụ sở tại Thôn 4 – xã Cưni – huyện Eakar – tỉnh Đắk Lắk.
1
Đề tài Nghiên cứu công tác quản trị tổ chức của công ty TNHH MTV Cà phê 720 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài Nghiên cứu công tác quản trị tổ chức của công ty TNHH MTV Cà phê 720 - Người đăng: khuongnicolas1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Đề tài Nghiên cứu công tác quản trị tổ chức của công ty TNHH MTV Cà phê 720 9 10 777