Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : "Nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông tiến tới xóa điểm đen trên QL9, tỉnh Quảng Trị

Được đăng lên bởi nhung-hmtgtvt
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1220 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THUYẾT MINH
PHẦN A
PHẦN MỞ ĐẦU
I- THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ ÁN
1.Tên đề án:
“NGHIÊN CỨU TÌM NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU TAI NẠN
GIAO THÔNG TIẾN TỚI XÓA ĐIỂM ĐEN TRÊN QL9, TỈNH QUẢNG TRỊ”

2.Mục tiêu của đề án:
Mục tiêu thứ nhất
- Tìm nguyên nhân dẫn đến điểm đen TNGT
- Đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu TNGT tiến tới xóa các điểm đen TNGT
trên toàn tuyến QL9
Mục tiêu thứ 2
- Phát hiện tìm ra những điểm đen mới
- Phát hiện tìm ra những điểm tiềm ẩn TNGT, trên toàn tuyến QL9
Mục tiêu thứ 3
Đề xuất các giải pháp ngăn chặn phòng tránh không để các điểm tiềm ẩn hình
thành các điểm đen TNGT mới.
2. Nhiệm vụ của đề án
Nhiệm vụ thứ nhất:
- Tiến hành điều tra thu thập số liệu, tài liệu về tình hình an toàn giao thông dọc
QL9A
- Tiến hành điều tra thu thập số liệu, tài liệu về số vụ TNGT đã xẩy ra trên QL9
từ năm 2010 trở lại đây ở Sở GTVT, Sở Công an tỉnh.
Nhiệm vụ thứ 2:
- Tiến hành điều tra khảo sát các yếu tố về môi trường tự nhiên (thời tiết khí hậu)
và môi trường xã hội (tổ chức dân cư, hoạt động dân sinh ở dọc 2 bên đường, hạ
tầng cơ sở xã hội…) ở Sở TN&MT và các cấp chính quyền địa phương có QL9
đi qua.
Nhiệm vụ thứ 3:
- Khảo sát thực địa đo vẽ địa hình đoạn đường có điểm đen đã và đang tồn tại và
điểm đen mới phát hiện tỷ lệ 1/500.
- Khảo sát thực địa kiểm tra trực quan và mô tả chất lượng mặt đường đoạn có
điểm đen và tiềm ẩn TNGT. Liệt kê các đặc điểm kết cấu hạ tầng giao thông đoạn
đường có điểm đen và điểm tiềm ẩn TNGT.
Nhiệm vụ thứ 4:
1

- Khảo sát thực địa đo đạc bằng phương pháp bức xạ từ thứ cấp phát hiện và định
vị những vị trí có tia đất và vị trí có dị thường từ.
- Phát hiện và định vị những điểm tiềm ẩn TNGT và những điểm đen mới phát
hiện trên suốt chiều dài QL9.
Nhiệm vụ thứ 5:
- Khảo sát thực địa đo đạc địa từ ở trong vùng có điểm đen và điểm tiềm ẩn
TNGT
- Khảo sát thực địa đo đạc điện từ trường đường điện cao thế, trạm phát 2ang,
trạm biến thế….nếu có
Nhiệm vụ thứ 6:
- Công tác nội nghiệp: tổng hợp, phân tích, xử lý các số liệu, tài liệu thu thập và
đo đạc được, trên cơ sở đó lý giải tìm nguyên nhân gây ra “điểm đen”, điểm tiềm
ẩn TNGT.
- Trên cơ sở nguyên nhân đã biết tìm giải pháp giảm thiểu TNGT tiến tới xóa các
điểm đen TNGT
- Đề xuất và xây dựng dự án tổng thể giảm thiểu TNGT tiến tới xóa điểm đen
4. Cấp chủ quản đề án:
Bộ Giao thông Vận tải
5. Cấp quản lý đề án:
Tổng cục Đường bộ Việt Nam
6. Đơn vị lập đề cường Đề án:
Hội Môi trường Giao thông Vạn tải Việt Nam
7. Đơn vị thực hiện đề án:
Liên danh Công ty CP Tư vấn Tổng hợp Quảng B...
THUYẾT MINH
PHẦN A
PHẦN MỞ ĐẦU
I- THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ ÁN
1.Tên đề án:
“NGHIÊN CỨU TÌM NGUYÊN NHÂN GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU TAI NẠN
GIAO THÔNG TIẾN TỚI XÓA ĐIỂM ĐEN TRÊN QL9, TỈNH QUẢNG TRỊ”
2.Mục tiêu của đề án:
Mục tiêu thứ nhất
- Tìm nguyên nhân dẫn đến điểm đen TNGT
- Đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu TNGT tiến tới xóa các điểm đen TNGT
trên toàn tuyến QL9
Mục tiêu thứ 2
- Phát hiện tìm ra những điểm đen mới
- Phát hiện tìm ra những điểm tiềm ẩn TNGT, trên toàn tuyến QL9
Mục tiêu thứ 3
Đề xuất các giải pháp ngăn chặn phòng tránh không để các điểm tiềm n hình
thành các điểm đen TNGT mới.
2. Nhiệm vụ của đề án
Nhiệm vụ thứ nhất:
- Tiến hành điều tra thu thập số liệu, tài liệu về tình hình an toàn giao thông dọc
QL9A
- Tiến hành điều tra thu thập số liệu, tài liệu v số vụ TNGT đã xẩy ra trên QL9
từ năm 2010 trở lại đây ở Sở GTVT, Sở Công an tỉnh.
Nhiệm vụ thứ 2:
- Tiến hành điều tra khảo sát các yếu tố về môi tờng tự nhiên (thời tiết khí hậu)
môi trường hội (tổ chức dân cư, hoạt động dân sinh dọc 2 bên đường, hạ
tầng sở hội…) STN&MT các cấp chính quyền đa phương QL9
đi qua.
Nhiệm vụ thứ 3:
- Khảo sát thực địa đo vẽ địa hình đoạn đường điểm đen đã đang tồn tại và
điểm đen mới phát hiện tỷ lệ 1/500.
- Khảo sát thực địa kiểm tra trực quan tả chất lượng mặt đường đoạn
điểm đen và tiềm ẩn TNGT. Liệt kê các đặc điểm kết cấu hạ tầng giao thông đoạn
đường có điểm đen và điểm tiềm ẩn TNGT.
Nhiệm vụ thứ 4:
1
Đề tài : "Nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông tiến tới xóa điểm đen trên QL9, tỉnh Quảng Trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : "Nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông tiến tới xóa điểm đen trên QL9, tỉnh Quảng Trị - Người đăng: nhung-hmtgtvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Đề tài : "Nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông tiến tới xóa điểm đen trên QL9, tỉnh Quảng Trị 9 10 455