Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH HĐH ở Việt Nam hiện nay.

Được đăng lên bởi giangdoan333
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1378 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIỚI THIỆU
Đề tài: "Phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH HĐH ở Việt Nam hiện nay".
1. Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 1.
2. Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Lan Phương
3. Mục tiêu của đề tài:
Mục tiêu của đề tài: Nêu lên thực trạng nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay, đề
xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công
nghiệp hóa hiện đại hóa của nước ta hiện nay.
4. Phạm vi nghiên cứu
Do hạn chế về mặt thời gian nên đề tài nghiên cứu cảu nhóm chúng em tập trung
vào phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay
Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng về tình hình và chất lượng nguồn nhân lực
của Việt Nam từ 1986( đổi mới) tới nay nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục.
Không gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu trong đất nước Việt Nam.
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
STT
1
2
3
4

Từ viết tắt
XHCN
CNH, HĐH
CMKT
NQTW

Nghĩa
Xã hội chủ nghĩa
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Chuyên môn kỹ thuật
Nghị quyết trung ương

BỐ CỤC:
Phần 1: Lời mở đầu
Phần 2: Nội dung
Cơ sở lí thuyết
Tổng quan về sự nghiệp CNH, HĐH.
1 Khái niệm CNH, HĐH
A
I

Tính tất yếu khách quan và tác dụng của CNH, HĐH ở nước ta
Mục tiêu nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH, HĐH ở nước ta.
1 Khái niệm nguồn nhân lực con người, vai trò của nguồn nhân con người lực trong sự
2

II

2
B
I
1
2
3
II
III

nghiệp CNH, HĐH.
Quan điểm và chủ trương của đảng về phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH,
HĐH
Phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH, HĐH ở nước ta hiện nay.
Thực trạng nguồn nhân lực nước ta
Những thế mạnh, ưu điểm nguồn nhân lực nước ta
Những mặt còn hạn chế của nguồn nhân lực nước ta
Đánh giá chung về thực trạng nguồn nhân lực ở nước ta trong quá trình công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước hiện nay.
Những nguyên nhân cơ bản dẫn đến chất lượng nguồn nhân lực nước ta còn yếu

kém.
Các giải pháp nhằm phát huy nguồn nhân lực nước ta trong sự nghiệp CNH, HĐH.
C Liên hệ: tìm hiểu về việc phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa của trường đại học Thương Mại.

Phần 3: kết luận.

Lời mở đầu
Trong thời đại ngày nay, khi loài người đã bước sang cuộc cách mạng khoa học kỹ
thuật lần thứ 3 thì khoa học kỹ thuật đã thực sự trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp như
lời Mác đã tiên đoán. Với sự phát triển mạnh mẽ của nhiều ngành khoa học và công nghệ
hiện đại, với hàm lượng chất xám chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong các sản phẩm làm ra,
con người càng tỏ rõ vai trò quyết định của mình trong tiến trình phát triể...
GIỚI THIỆU
Đề tài: "Phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH -
HĐH ở Việt Nam hiện nay".
1. Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 1.
2. Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Lan Phương
3. Mục tiêu của đề tài:
Mục tiêu của đề tài: Nêu lên thực trạng nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay, đề
xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công
nghiệp hóa hiện đại hóa của nước ta hiện nay.
4. Phạm vi nghiên cứu
Do hạn chế về mặt thời gian nên đề tài nghiên cứu cảu nhóm chúng em tập trung
vào phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay
Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng về tình hình và chất lượng nguồn nhân lực
của Việt Nam từ 1986( đổi mới) tới nay nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục.
Không gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu trong đất nước Việt Nam.
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
STT Từ viết tắt Nghĩa
1 XHCN Xã hội chủ nghĩa
2 CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
3 CMKT Chuyên môn kỹ thuật
4 NQTW Nghị quyết trung ương
BỐ CỤC:
Phần 1: Lời mở đầu
Phần 2: Nội dung
A Cơ sở lí thuyết
I Tổng quan về sự nghiệp CNH, HĐH.
1 Khái niệm CNH, HĐH
Đề tài: Phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH HĐH ở Việt Nam hiện nay. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH HĐH ở Việt Nam hiện nay. - Người đăng: giangdoan333
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Đề tài: Phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH HĐH ở Việt Nam hiện nay. 9 10 308