Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Quản lý tour du lịch trong nước

Được đăng lên bởi chicannguoipentoi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 640 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ TÀI:
Quản lý tour du lịch trong nước

Quản lý tour du lịch trong nước
MỤC LỤC :
LỜI NÓI ĐẦU ........................................................................................................1
MỤC LỤC ...............................................................................................................2
I. Mục tiêu và phạm vi đề tài................................................................................3
II. Phân tích yêu cầu đề bài ..................................................................................3
1. Yêu cầu chức năng .....................................................................................3
2. Yêu cầu về giao diện ..................................................................................4
III.Phân tích hệ thống ...........................................................................................4
1. Mô hình thực thể ERD.............................................................................4
a. Xác định các loại thực thể .............................................................4
b. Mô hình ERD .................................................................................7
2. Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ ...................................8
3. Mô tả chi tiết cho các quan hệ ...............................................................8
4. Mô tả bảng tổng kết ................................................................................14
a. Tổng kết quan hệ ............................................................................14
b. Tổng kết thuộc tính ........................................................................15
IV. Thiết kế giao diện ............................................................................................16
1. Các menu chính của giao diện ...................................................................16
2.Mô tả form ...................................................................................................20
V. Thiết kế ô xử lý ..................................................................................................37
VI. Đánh giá ưu khuyết điểm ...............................................................................46
VII. Phân công .......................................................................................................46

I. Mục tiêu và phạm vi đề tài :
Mục tiêu :
Phân tích thiết kế hệ thống thực hiện việc quản lý Tour du lịch trong nước
nhằm giúp cho việc : tổ chức Tour , quả...
ĐỀ TÀI:
Quản tour du lịch trong nước
Đề tài : Quản lý tour du lịch trong nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Quản lý tour du lịch trong nước - Người đăng: chicannguoipentoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề tài : Quản lý tour du lịch trong nước 9 10 313