Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Xây dựng hệ thống trả công trong doanh nghiệp

Được đăng lên bởi ngoquanghoang
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 3444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
L­¬ng bæng lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc kÝch thÝch con ng­êi lµm
viÖc h¨ng h¸i, nh­ng ®ång thêi còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n g©y
tr× trÖ, bÊt m·n hoÆc tõ bá c«ng ty mµ ra ®i. TÊt c¶ ®Òu tïy thuéc vµo tr×nh
®é vµ n¨ng lùc cña c¸c cÊp qu¶n trÞ. Vµ lu«n lu«n lµ vÊn ®Ò "nhøc nhèi" cña
hÇu hÕt c¸c c«ng ty ë ViÖt Nam. §©y lµ mét ®Ò tµi g©y tranh luËn s«i næi
trªn diªn ®µn quèc héi ViÖt Nam trong nhiÒu n¨m qua vµ hiÖn nay nã vÉn
cßn lµ ®Ò tµi nãng báng ®èi víi ViÖt Nam.
Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn nh­ ë ViÖt Nam th× nhu
cÇu cña con ng­êi míi chØ ®¶m b¶o ë møc ®é thÊp, tèi thiÓu vÒ ¨n, mÆc, ë,
®i l¹i, nghØ ng¬i, b¶o vÖ søc kháe vµ häc tËp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng,
nhu cÇu ®­îc thÓ hiÖn tËp trung ë lîi Ých kinh tÕ - ®éng lùc trùc tiÕp thóc
®Èy ng­êi lao ®éng lµm viÖc vµ lµm viÖc cã n¨ng suÊt, chÊt l­îng, hiÖu qu¶.
Lîi Ých kinh tÕ theo C.M¸c, lµ mét ph¹m trï kinh tÕ, biÓu hiÖn cña quan hÖ
s¶n xuÊt, ®­îc ph¶n ¸nh trong ý thøc, thµnh ®éng c¬ ho¹t ®éng nh»m tho¶
m·n mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu vËt chÊt cña c¸c chñ thÓ tham gia lao ®éng.
BÊt cø mét c¸ nh©n hay tËp thÓ lao ®éng tr­íc vµ trong khi lµm viÖc còng
®Òu suy nghÜ: m×nh ®­îc g× vµ cã quyÒn lîi nh­ thÕ nµo khi tham gia lao
®éng. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ: mçi nhµ qu¶n lý cÇn ph¶i biÕt ®iÒu tiÕt hµi hoµ c¸c
lîi Ých kh«ng ®Ó lîi Ých nµy x©m ph¹m hoÆc lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých kh«ng
®Ó lîi Ých nµy x©m ph¹m hoÆc lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých kia, mäi biÓu hiÖn coi
th­êng lîi Ých hoÆc chØ ®éng viªn chung chung nh­ thêi bao cÊp tr­íc ®©y
®Òu kh«ng cã t¸c dông ®éng viªn kÝch thÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc. §¹i
héi VII §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, sau khi ®¸nh gi¸ l¹i nh÷ng thiÕu sãt, sai
lÇm cña m×nh trong c«ng t¸c qu¶n lý, ®· kh¼ng ®Þnh ph¶i kÕt hîp hµi hoµ
c¸c lîi Ých theo nguyªn t¾c, lÊy lîi Ých cña ng­êi lao ®éng lµm c¬ së, vµ mçi
chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trong ®ã cã chÝnh
s¸ch tiÒn l­¬ng ph¶i xuÊt ph¸t tõ lîi Ých, nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ng­êi lao
®éng.
§Ó phï hîp víi kh¸i niÖm míi vÒ b¶n chÊt tiÒn l­¬ng trong nÒn kinh
tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam, cã mét yªu cÇu míi lµ ph¶i lµm cho tiªn l­¬ng
thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng cña nã: chøc n¨ng th­íc ®o gi¸ trÞ lµ c¬ së

1

®Ó ®iÒu chØnh gi¸ c¶ cho phï hîp mçi khi gi¸ c¶ (bao gåm gi¸ c¶ søc lao
®éng) biÕn ®éng. Chøc n¨ng t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng nh¨ng duy tr× n¨ng
lùc lµm viÖc l©u dµi, cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së tiÒn l­¬ng b¶o ®¶m bï ®¾p ®­îc
søc lao ®éng ®· hao phÝ cho ng­êi lao ®éng. Chøc n¨ng kÝch thÝch b¶o ®¶m
n¨ng suÊt lao ®éng cho n...
1
Lêi nãi ®Çu
L¬ng bæng mét trong nh÷ng ®éng lùc kÝch thÝch con ngêi lµm
viÖc h¨ng h¸i, nhng ®ång thêi còng mét trong nh÷ng nguyªn nh©n g©y
tr× trÖ, bÊt m·n hoÆc c«ng ty ra ®i. TÊt ®Òu tïy thuéc vµo tr×nh
®é vµ n¨ng lùc cña c¸c cÊp qu¶n trÞ. Vµ lu«n lu«n lµ vÊn ®Ò "nhøc nhèi" cña
hÇu hÕt c¸c c«ng ty ë ViÖt Nam. §©y mét ®Ò tµi g©y tranh luËn s«i næi
trªn diªn ®µn quèc héi ViÖt Nam trong nhiÒu n¨m qua hiÖn nay vÉn
cßn lµ ®Ò tµi nãng báng ®èi víi ViÖt Nam.
Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh kÐm ph¸t triÓn nh ë ViÖt Nam th× nhu
cÇu cña con ngêi míi chØ ®¶m b¶o ë møc ®é thÊp, tèi thiÓu ¨n, mÆc, ë,
®i l¹i, nghØ ng¬i, b¶o søc kháe häc tËp. Trong nÒn kinh thÞ trêng,
nhu cÇu ®îc thÓ hiÖn tËp trung ë lîi Ých kinh - ®éng lùc trùc tiÕp thóc
®Èy ngêi lao ®éng lµm viÖc lµm viÖc cã n¨ng suÊt, chÊt lîng, hiÖu qu¶.
Lîi Ých kinh theo C.M¸c, mét ph¹m trï kinh tÕ, biÓu hiÖn cña quan
s¶n xuÊt, ®îc ph¶n ¸nh trong ý thøc, thµnh ®éng ho¹t ®éng nh»m tho¶
m·n mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu vËt chÊt cña c¸c chñ thÓ tham gia lao ®éng.
BÊt mét nh©n hay tËp thÓ lao ®éng tríc trong khi lµm viÖc còng
®Òu suy nghÜ: m×nh ®îc quyÒn lîi nh thÕ nµo khi tham gia lao
®éng. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ: mçi nhµ qu¶n cÇn ph¶i biÕt ®iÒu tiÕt hµi hoµ c¸c
lîi Ých kh«ng ®Ó lîi Ých nµy x©m ph¹m hoÆc lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých kh«ng
®Ó lîi Ých nµy x©m ph¹m hoÆc lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých kia, mäi biÓu hiÖn coi
thêng lîi Ých hoÆc chØ ®éng viªn chung chung nh thêi bao cÊp tríc ®©y
®Òu kh«ng t¸c dông ®éng viªn kÝch thÝch ngêi lao ®éng lµm viÖc. §¹i
héi VII §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, sau khi ®¸nh gi¸ l¹i nh÷ng thiÕu sãt, sai
lÇm cña m×nh trong c«ng t¸c qu¶n lý, ®· kh¼ng ®Þnh ph¶i kÕt hîp hµi hoµ
c¸c lîi Ých theo nguyªn t¾c, lÊy lîi Ých cña ngêi lao ®éng lµm c¬ së, vµ mçi
chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch kinh cña §¶ng Nhµ níc trong ®ã chÝnh
s¸ch tiÒn l¬ng ph¶i xuÊt ph¸t lîi Ých, nhu cÇu kh¶ n¨ng ngêi lao
®éng.
§Ó phï hîp víi kh¸i niÖm míi b¶n chÊt tiÒn l¬ng trong nÒn kinh
thÞ trêng ë ViÖt Nam, mét yªu cÇu míi ph¶i lµm cho tiªn l¬ng
thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng cña nã: chøc n¨ng thíc ®o gi¸ trÞ
Đề tài: Xây dựng hệ thống trả công trong doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Xây dựng hệ thống trả công trong doanh nghiệp - Người đăng: ngoquanghoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đề tài: Xây dựng hệ thống trả công trong doanh nghiệp 9 10 541