Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI CUỐI KÌ TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Được đăng lên bởi Tiểu Thúy
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1698 lần   |   Lượt tải: 3 lần
UEHf - Diễn đàn sinh viên đại học Kinh tế Tp.HCM - 

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ K35 ĐHCQ UEH
1. Chọn câu Đúng:
a. Khi cán cân thương mại bội thu làm cung ngoại tệ tăng vì vậy lãi
suất ngoại tệ cũng tăng
b. Tiền tệ là sản phẩm của quá trình phát triển sản xuất và trao
đổi hàng hóa
c. Lãi suất tái cấp vốn là lãi suất NH thương mại cho các DN vay
d. Thuế thu nhập DN tăng làm giá cả hàng hóa cũng tăng
2. Chọn câu Đúng:
a. Trái phiếu DN là công cụ huy động vốn dài hạn của DN
b. Chi thường xuyên tạo ra cơ sở hạ tầng cho XH
c. Lãi suất tái cấp vôn là lãi suất hình thành trên thị trường liên NH
d. Công ty tài chính là định chế tài chính trung gian được huy động
tiền gửi không kỳ hạn
3. Chọn câu Đúng:
a. Công ty quản lý quỹ là định chế huy động vốn cho đầu tư
b. NH trung ương là cơ quan độc quyền phát hành tiền trong nền
kinh tế
c. M1 bao gồm tiền pháp định và tiền tài sản
d. Vốn pháp định là nguồn vốn hoạt động chủ yếu của các NH
thương mại
4. Chọn câu Đúng:
a. Tín dụng hổ trợ đầu tư phát triển của Nhà nước là hình thức tín
dụng theo cơ chế thị trường
b. Lãi suất tái chiết khấu là lãi suất hình thành theo quan hệ cung
cầu trên thị trường
c. Thị trường tài chính sơ cấp có vai trò kích thích tiêu dùng
d. a, b, c Sai
5. Chọn câu Đúng:
a. Phát hành cổ phiếu là hình thức huy động vốn duy nhất của DN
b. Vốn chiếm dụng là vốn, người sử dụng phải trả lãi sau thời gian
sử dụng

Let’s share to be shared!!!

UEHf - Diễn đàn sinh viên đại học Kinh tế Tp.HCM - 

c. Lãi suất tái chiết kháu là lãi suất NH thương mại thỏa thuận với
NH trung ương
d. DN là tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh nhằm tìm
kiếm lợi nhuận
6. Thành phần nào dưới đây không thuộc danh mục đầu tư của hộ gia
đình:
a. Mua bất động sản
b. Mua bảo hiểm nhân thọ
c. Mua cổ phiếu, gởi tiết kiệm
d. Mua bảo hiểm phi nhân thọ
7. NH trung ương cấp tín dụng cho:
a. Ngân sách Nhà nước, BHXH, BH y tế
b. NH thương mại, kho bạc nhà nước
c. Công ty tài chính, DN bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng
khoán
d. BHXH, BH y tế, NH thương mại, kho bạc nhà nước
8. Tham gia thị trường liên NH gồm các chủ thể:
a. NH thương mại, các tổ chức tín dụng, công ty kinh doanh chứng
khoán
b. Các định chế tài chính trung gian
c. Kho bạc nhà nươc, công ty tài chính, quỹ đầu tư, công ty bảo
hiểm, NH thương mại, NH trung ương
d. NH trung ương, các tổ chức tín dụng
9. Chọn câu Đúng:
a. Vốn kinh doanh là những phương tiện, tài sản, yếu tố vật chất mà
DN sử dụng phục vụ kinh doanh
b. Vốn kinh doanh...
UEHf - Diễn đàn sinh viên đại học Kinh tế Tp.HCM - http://uehforum.com
Let’s share to be shared!!!
ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ K35 ĐHCQ UEH
1. Chọn câu Đúng:
a. Khi cán cân thương mại bội thu làm cung ngoại tệ tăng vì vậy lãi
suất ngoại tệ cũng tăng
b. Tiền tệ là sản phẩm của quá trình phát triển sản xuất và trao
đổi hàng hóa
c. Lãi suất tái cấp vốn là lãi suất NH thương mại cho các DN vay
d. Thuế thu nhập DN tăng làm giá cả hàng hóa cũng tăng
2. Chọn câu Đúng:
a. Trái phiếu DN là công cụ huy động vốn dài hạn của DN
b. Chi thường xuyên tạo ra cơ sở hạ tầng cho XH
c. Lãi suất tái cấp vôn là lãi suất hình thành trên thị trường liên NH
d. Công ty tài chính là định chế tài chính trung gian được huy động
tiền gửi không kỳ hạn
3. Chọn câu Đúng:
a. Công ty quản lý quỹ là định chế huy động vốn cho đầu tư
b. NH trung ương là cơ quan độc quyền phát hành tiền trong nền
kinh tế
c. M1 bao gồm tiền pháp định và tiền tài sản
d. Vốn pháp định là nguồn vốn hoạt động chủ yếu của các NH
thương mại
4. Chọn câu Đúng:
a. Tín dụng hổ trợ đầu tư phát triển của Nhà nước là hình thức tín
dụng theo cơ chế thị trường
b. Lãi suất tái chiết khấu là lãi suất hình thành theo quan hệ cung
cầu trên thị trường
c. Thị trường tài chính sơ cấp có vai trò kích thích tiêu dùng
d. a, b, c Sai
5. Chọn câu Đúng:
a. Phát hành cổ phiếu là hình thức huy động vốn duy nhất của DN
b. Vốn chiếm dụng là vốn, người sử dụng phải trả lãi sau thời gian
sử dụng
ĐỀ THI CUỐI KÌ TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI CUỐI KÌ TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Người đăng: Tiểu Thúy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
ĐỀ THI CUỐI KÌ TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 9 10 304