Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI KIỂM TRA SỐ 1 Môn: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Được đăng lên bởi Huynh NV
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1141 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỀ THI KIỂM TRA SỐ 1
Môn: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access
Họ tên:.....................................................Mã SV:.....................................
Câu 1. Tạo các bảng thể hiện các quan hệ như sau:
- Thiết lập các thuộc tính caption, lookup wizard cho các trường.
- Đơn giá phải lớn hơn 0; số lượng hàng bán mặc định là 1.
- Thiết lập mối quan hệ cho các bảng.
- Nhập dữ liệu như sau: Bảng HANG 3 bản ghi; Bảng HOADON 5 bản
ghi; Bảng HANGBAN 5 bản ghi.
a. HANG
Field Name
Data Field
Description- Caption
Mahang
Text(5)
Mã hàng – Khoá chính
Tenhang
Text(35)
Tên hàng
Dongia
Double
Đơn giá
b. HOADON
Field Name
MaHD
Ngayban
TenKH
Diachi
c. HANGBAN

Data Field
Text(5)
Date/Time
Text(35)
Text(35)

Description- Caption
Mã hoá đơn – Khóa chính
Ngày bán
Tên khách hàng
Địa chỉ

Field Name
Data Field
Description- Caption
Mahang
Text(5)
Mã hàng
MaHD
Text(5)
Mã hoá đơn
Soluong
Integer
Số lượng
Câu 2. Tạo các truy vấn:
a. Đưa ra thông tin: MaHD, Ngayban, TenKH, Mahang, Tenhang,
Soluong, Dongia, Thanhtien
Thanhtien : Soluong * Dongia.
b. Đưa ra thông tin về các mặt hàng, sắp xếp danh sách giảm dần
theo đơn giá.
c. Liệt kê những hóa đơn bán hàng trong ngày 20/03/2014.

ĐỀ THI KIỂM TRA SỐ 1
Môn: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access
Họ tên:.....................................................Mã SV:...........................................
Đề 2:
Câu 1: - Tạo các bảng thể hiện các quan hệ như sau: (30 điểm)
- Thiết lập các thuộc tính caption, lookup wizard cho các trường (10
điểm)
- Tạo mối quan hệ giữa các bảng (10 điểm)
- Nhập dữ liệu cho các bảng (10 điểm):
+ Bảng NHANVIEN 5 bản ghi
+ Bảng PHONGBAN 3 bản ghi;
+ Bảng CHUCVU 3 bản ghi;
a. NHANVIEN
Field Name Data Field
Description- Caption
MaNV
Text(5)
Mã Nhân viên – Khoá chính
Hoten
Text(30)
Họ tên nhân viên
Ngaysinh
Date/Time
Ngày sinh của nhân viên
Gioitinh
Yes/No
Giới tính của nhân viên
MaCV
Text(5)
Mã chức vụ
MaPB
Text(5)
Mã phòng ban
Quequan
Text(50)
Quê quán của nhân viên (địa chỉ)
HSluong
Double
Hệ số lương
b. PHONGBAN
Field Name
MaPB
TenPB
c. CHUCVU

Data Field
Text(5)
Text(35)

Description- Caption
Mã phòng ban – Khoá chính
Tên phòng ban

Field Name Data Field
Description- Caption
MaCV
Text(5)
Mã chức vụ - Khóa chính
TenCV
Text(35)
Tên chức vụ
Câu 2 (40 điểm). Tạo các truy vấn:
- Đưa ra thông tin: MaNV, Hoten, Ngaysinh, TenPB, TenCV, HSluong,
LuongCB trong đó LuongCB = Hsluong * 1150000.
- Đưa ra danh sách nhân viên làm việc tại phòng “Kinh doanh” có lương
hơn 3 triệu.
- Hiển thị danh sá...
ĐỀ THI KIỂM TRA SỐ 1
Môn: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access
Họ tên:.....................................................Mã SV:.....................................
Câu 1. Tạo các bảng thể hiện các quan hệ như sau:
- Thiết lập các thuộc tính caption, lookup wizard cho các trường.
- Đơn giá phải lớn hơn 0; số lượng hàng bán mặc định là 1.
- Thiết lập mối quan hệ cho các bảng.
- Nhập dữ liệu như sau: Bảng HANG 3 bản ghi; Bảng HOADON 5 bản
ghi; Bảng HANGBAN 5 bản ghi.
a. HANG
Field Name Data Field Description- Caption
Mahang Text(5) Mã hàng – Khoá chính
Tenhang Text(35) Tên hàng
Dongia Double Đơn giá
b. HOADON
Field Name Data Field Description- Caption
MaHD Text(5) Mã hoá đơn – Khóa chính
Ngayban Date/Time Ngày bán
TenKH Text(35) Tên khách hàng
Diachi Text(35) Địa chỉ
c. HANGBAN
Field Name Data Field Description- Caption
Mahang Text(5) Mã hàng
MaHD Text(5) Mã hoá đơn
Soluong Integer Số lượng
Câu 2. Tạo các truy vấn:
a. Đưa ra thông tin: MaHD, Ngayban, TenKH, Mahang, Tenhang,
Soluong, Dongia, Thanhtien
Thanhtien : Soluong * Dongia.
b. Đưa ra thông tin v các mặt ng, sắp xếp danh sách giảm dần
theo đơn giá.
c. Liệt kê những hóa đơn bán hàng trong ngày 20/03/2014.
ĐỀ THI KIỂM TRA SỐ 1 Môn: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access - Trang 2
ĐỀ THI KIỂM TRA SỐ 1 Môn: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access - Người đăng: Huynh NV
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ THI KIỂM TRA SỐ 1 Môn: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access 9 10 414