Ktl-icon-tai-lieu

đề thi kinh tế quản lý

Được đăng lên bởi chinhphubkdn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GV RA ĐỀ

ĐỀ THI
(Số 6)
MÔN KINH TẾ QUẢN LÝ
Thời gian 45 phút (Được sử dụng tài liệu)

THÔNG QUA KHOA

Nguyễn Thị Thu Thủy

Câu 1. So sánh các đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ
phần.
Câu 2. Một công ty phân công 4 nhân viên ở một số chi nhánh đi công tác ở 4
thành phố khác nhau. Chi phí đi lại và lưu trú của mỗi nhân viên (tính bằng
10.000 đồng/ngày) cho trong bảng sau. Hãy chọn phương án phân công sao cho
tổng chi phí của công ty là thấp nhất. Tính tổng chi phí đó.
Nhân viên
A
B
C
D

Chi phí đi công tác (10.000 đồng/ngày)
Thành phố
Thành phố Thành phố Thành phố
I
II
III
IV
23
30
32
18
14
26
21
16
17
22
35
24
20
25
40
36

Câu 3. Vẽ sơ đồ mạng và tính thông số đỉnh của dự án gồm các công việc sau:
Công việc

Trình tự

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Từ đầu
Sau A1
Sau A1
Sau A2
Sau A3
Sau A2,A3
Sau A6

Thời gian mong
đợi (ngày)
10
12
9
15
13
8
7

GV RA ĐỀ

ĐỀ THI
(Số 7)
MÔN KINH TẾ QUẢN LÝ
Thời gian 45 phút (Được sử dụng tài liệu)

THÔNG QUA KHOA

Nguyễn Thị Thu Thủy

Câu 1. Tầm quan trọng của công tác quản lý trong các doanh nghiệp.
Câu 2. Một phân xưởng sản xuất có 4 công nhân sử dụng 4 máy để sản xuất một
loại sản phẩm. Năng suất của mỗi công nhân (tính bằng số đơn vị sản phẩm/ngày)
cho trong bảng sau. Hãy chọn phương án phân công sao cho tổng số sản phẩm
làm được trong ngày là lớn nhất. Tính tổng số sản phẩm đó.
Công nhân
A
B
C
D

Năng suất trên các máy (Đơn vị sản phẩm/ngày)
Máy I
Máy II
Máy III
Máy IV
23
30
32
18
14
26
21
22
26
22
35
24
20
25
40
36

Câu 3. Vẽ sơ đồ mạng và tính thông số đỉnh của dự án gồm các công việc sau:
Công việc

Trình tự

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Từ đầu
Từ đầu
Sau A1
Sau A2
Sau A1
Sau A4, A5
Sau A4, A5

Thời gian mong
đợi (ngày)
7
10
14
15
12
7
5

...
ĐỀ THI
(Số 6)
MÔN KINH TẾ QUẢN LÝ
Thời gian 45 phút (Được sử dụng tài liệu)
GV RA ĐỀ
Nguyễn Thị Thu Thủy
THÔNG QUA KHOA
Câu 1. So sánh các đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ
phần.
Câu 2. Một công ty phân công 4 nhân viên một số chi nhánh đi công tác 4
thành phố khác nhau. Chi phí đi lại lưu trú của mỗi nhân viên (tính bằng
10.000 đồng/ngày) cho trong bảng sau. Hãy chọn phương án phân công sao cho
tổng chi phí của công ty là thấp nhất. Tính tổng chi phí đó.
Nhân viên
Chi phí đi công tác (10.000 đồng/ngày)
Thành phố
I
Thành phố
II
Thành phố
III
Thành phố
IV
A 23 30 32 18
B 14 26 21 16
C 17 22 35 24
D 20 25 40 36
Câu 3. Vẽ sơ đồ mạng và tính thông số đỉnh của dự án gồm các công việc sau:
Công việc Trình tự Thời gian mong
đợi (ngày)
A1 Từ đầu 10
A2 Sau A1 12
A3 Sau A1 9
A4 Sau A2 15
A5 Sau A3 13
A6 Sau A2,A3 8
A7 Sau A6 7
đề thi kinh tế quản lý - Trang 2
đề thi kinh tế quản lý - Người đăng: chinhphubkdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề thi kinh tế quản lý 9 10 965