Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ

Được đăng lên bởi singlestep
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ 1

ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ
(Đại học Kinh tế)
Chọn câu đúng trong các câu a, b, c, d và đánh dấu X vào bảng trả lời
Câu 1: Hàng hóa X có Ep = -0,5. Giá hàng hóa X tăng lên 10%, vậy doanh thu của hàng hóa X sẽ:
A Tăng lên 5%
B Tăng lên 20%
C Tăng lên 4,5%
D Tất cả đều sai
Câu 2: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: QD = 100 - 2P. Tại mức giá bằng 40 để tăng doanh thu doanh nghiệp
nên:
A Giảm giá, giảm lượng
B Tăng giá, giảm lượng
C Giảm giá, tăng lượng
D Tăng giá, tăng lượng
Câu 3: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: QD = 100 - 2P. Để doanh thu của doanh nghiệp đạt cực đại thì mức
giá phải bằng:
A 20
B 25
C 30
D 50
Câu 4: Hàng hóa X ngày càng phù hợp hơn với thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng, những yếu tố khác không
đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:
A Giá tăng, lượng giảm B Giá giảm, lượng giảm C Giá giảm, lượng tăng D Giá tăng, lượng tăng
Câu 5: Giá hàng hóa thay thế cho hàng hóa X đang giảm mạnh, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng
cân bằng cho hàng hóa X sẽ:
A Giá giảm, lượng tăng B Giá giảm, lượng giảm C Giá tăng, lượng giảm D Giá tăng, lương tăng
Câu 6: Trên cùng một đường cầu tuyến tính dốc xuống theo qui luật cầu, tương ứng với mức giá càng cao thì độ
co giãn của cầu theo giá sẽ:
A Không đổi
B Càng thấp
C Không biết được
D Càng cao
Câu 7: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Tại mức giá bằng 20 để tăng doanh thu doanh nghiệp
nên:
A Tăng giá, tăng lượng B Giảm giá, giảm lượng C Giảm giá, tăng lượng D Tăng giá, giảm lượng

Câu 8: Độ co dãn của cầu theo giá

= - 3 có nghĩa là:

A. Khi giá tăng lên 1% thì lượng cầu giảm đi 3%

B. Khi giá tăng lên 3% thì lượng cầu giảm đi 3%
C. Khi giá tăng lên 1 đơn vị thì lượng cầu giảm đi 3 đơn vị
D. Khi giá giảm đi 1% thì lượng cầu giảm đi 3%
Câu 9: Khi hệ số co dãn của cầu theo thu nhập âm thì hàng hóa đó là:
A. Hàng hóa thứ cấp
B. Hàng hóa thiết yếu
C. Hàng hóa cao cấp
1

ĐỀ 1

D. Hàng hóa độc lập
Câu 10:
Đường bàng quan có dạng cong lồi về phía gốc tọa độ là do:
A. Quy luật lợi ích cận biên giảm dần.
B. Quy luật chi phí cơ hội tăng dần
C. Quy luật hiệu suất sử dụng các yếu tố đầu vào giảm dần
D. Quy luật cung cầu
Câu 11: Độ dốc của đường ngân sách phụ thuộc vào:
A. Số lượng người tiêu dùng
B. Thu nhập và giá cả tương đối của các hàng hóa.
C. Giá cả của hàng hóa có liên quan.
D. Hàng hóa đó là thứ cấp hay cao cấp.
Câu 12: Đẳng thức nào dưới đây thể hiện sự tối đa hóa lợi ích đối với hai hàng hóa A và B:
A. MUA/A = MUB/B
B. MUA = MUB
C. MUA/PA = MUB/PB
D. cả B và C

Câu 13: Người ...
ĐỀ 1
ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ
(Đại học Kinh tế)
Chọn câu đúng trong các câu a, b, c, d và đánh dấu X vào bảng trả lời
Câu 1: Hàng hóa X có Ep = -0,5. Giá hàng hóa X tăng lên 10%, vậy doanh thu của hàng hóa X sẽ:
A Tăng lên 5% B Tăng lên 20%
C Tăng lên 4,5% D Tất cả đều sai
Câu 2: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Q
D
= 100 - 2P. Tại mức giá bằng 40 để tăng doanh thu doanh nghiệp
nên:
A Giảm giá, giảm lượng B Tăng giá, giảm lượng
C Giảm giá, tăng lượng D Tăng giá, tăng lượng
Câu 3: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Q
D
= 100 - 2P. Để doanh thu của doanh nghiệp đạt cực đại thì mức
giá phải bằng:
A 20 B 25 C 30 D 50
Câu 4: Hàng hóa X ngày càng phù hợp hơn với thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng, những yếu tố khác không
đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:
A Giá tăng, lượng giảm B Giá giảm, lượng giảm C Giá giảm, lượng tăng D Giá tăng, lượng tăng
Câu 5: Giá hàng hóa thay thế cho hàng hóa X đang giảm mạnh, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng
cân bằng cho hàng hóa X sẽ:
A Giá giảm, lượng tăng B Giá giảm, lượng giảm C Giá tăng, lượng giảm D Giá tăng, lương tăng
Câu 6: Trên cùng một đường cầu tuyến tính dốc xuống theo qui luật cầu, tương ứng với mức giá càng cao thì độ
co giãn của cầu theo giá sẽ:
A Không đổi B Càng thấp C Không biết được D Càng cao
Câu 7: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Tại mức giá bằng 20 để tăng doanh thu doanh nghiệp
nên:
A Tăng giá, tăng lượng B Giảm giá, giảm lượng C Giảm giá, tăng lượng D Tăng giá, giảm lượng
Câu 8: Độ co dãn của cầu theo giá = - 3 có nghĩa là:
A. Khi giá tăng lên 1% thì lượng cầu giảm đi 3%
B. Khi giá tăng lên 3% thì lượng cầu giảm đi 3%
C. Khi giá tăng lên 1 đơn vị thì lượng cầu giảm đi 3 đơn vị
D. Khi giá giảm đi 1% thì lượng cầu giảm đi 3%
Câu 9: Khi hệ số co dãn của cầu theo thu nhập âm thì hàng hóa đó là:
A. Hàng hóa thứ cấp
B. Hàng hóa thiết yếu
C. Hàng hóa cao cấp
1
ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ - Trang 2
ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ - Người đăng: singlestep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ 9 10 772