Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi lý thuyết nghề

Được đăng lên bởi 13115361
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1090 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 2 (2008 – 2011)
NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
Mã đề thi: KTDN - LT 21
Hình thức thi: Viết
Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề thi)
ĐỀ BÀI
Câu 1:(3 điểm)
Trình bày những trình tự và căn cứ chủ yếu để lập kế hoạch tài chính? Lập kế hoạch tài
chính có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tính bài
tập sau: Tìm số vốn đầu tư ban đầu biết rằng giá trị đạt được sau 8 năm là 413,3738trđ,
lãi suất năm là 9,5%/năm.
Câu 2: (2 điểm)
Trình bày khái niệm và giải thích công thức tính lãi đơn, lãi kép? Tính bài tập sau:
Công ty H mua một thiết bị sản xuất và phải trả tiền một lần vào cuối năm thứ 5 kể từ
ngày mua với số tiền thanh toán là 520 triệu đồng. Nếu bên bán cho phép công ty trả
đều vào đầu mỗi năm với số tiền (cả gốc và lãi) mỗi lần bằng nhau trong vòng 10 năm
(lần trả đầu tiên ngay sau khi nhận thiết bị) thì số tiền thanh toán mỗi lần là bao nhiêu?
Câu 3: ( 5 điểm)
Tại một DN có tài liệu sau:
I. Về tài sản cố định
1. Theo kiểm kê ngày 31/12 năm báo cáo. Tổng nguyên giá TSCĐ của DN là
12.000.000.000đ
2. Khấu hao luỹ kế đến 31/12 năm báo cáo là 2.000.000.000đ
3. Tình hình biến động TSCĐ năm kế hoạch như sau:
- Tháng 3 mua và đưa vào sử dụng 1 TSCĐ có nguyên giá 600.000.000đ
- Tháng 6 thanh lý 1 TSCĐ nguyên giá 160.000.000đ
- Tháng 10 đưa 1 phân xưởng mới vào sử dụng với tổng giá trị là 720.000.000đ
- Tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân năm là 10% và toàn bộ số TSCĐ trên được
mua sắm từ nguồn vốn CSH là 40%, vốn tự có 30% và vốn đi vay là 30%.
II. Về sản xuất kinh doanh
1. Mua nguyên vật liệu
- Trong năm DN đã mua 14.000kg nguyên liệu X với giá chưa có thuế VAT ghi
trên hoá đơn GTGT là 20.000đ/kg
- Nhập kho 20.000kg nguyên liệu Y với giá chưa thuế VAT trên hoá đơn GTGT
là 30.000đ/kg

2. Sản xuất
- Trong năm DN đã dùng 2 loại nguyên liệu trên để sản xuất 2 loại sản phẩm A và
B. Số lượng sản phẩm A là 6.000 sản phẩm, sản phẩm A là 4.000sp
- Chi phí để sản xuất và tiêu thụ 1 đơn vị sản phẩm như sau:
Chi phí
Sản phẩm A
Sản phẩm B
1. Nguyên vật liệu tiêu hao
- Nguyên liệu X
1kg/sp
2 kg/sp
- Nguyên liệu Y
1,5 kg/sp
1,5 kg/sp
2. Tiền lương và các khoản có tính chất
46.000đ/sp
57.500 đ/sp
lương của CNTTSX
3. Chi phí SXC phân bổ
7000 đ/sp
8000 đ/sp
4. Chi phí bán hàng
3000 đ/sp
2500 đ/sp
5. Chi phí quản lý DN
4000 đ/sp
4000 đ/sp
3. Về tiêu thụ
- Trong năm DN đã tiêu thụ hết số sản phẩm sản xuất. trong đó...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 !!"!##$
%&'(
)*%+,-.&-./)*
)01234%(5+#
Hình thức thi: Viết
Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề thi)
67
Câu 1:(3 điểm)
Trình bày những trình tự căn cứ chủ yếu để lập kế hoạchi chính? Lập kế hoạch tài
chính ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tính bài
tập sau: Tìm số vốn đầu ban đầu biết rằng giá trị đạt được sau 8 năm 413,3738trđ,
lãi suất năm là 9,5%/năm.
Câu 2: (2 điểm)
Trình bày khái niệm và giải thích công thức tính lãi đơn, lãi kép? Tính bài tập sau:
Công ty H mua một thiết bị sản xuất và phải trả tiền một lần vào cuối năm thứ 5 kể từ
ngày mua với số tiền thanh toán là 520 triệu đồng. Nếu bên bán cho phép công ty trả
đều vào đầu mỗi năm với số tiền (cả gốc và lãi) mỗi lần bằng nhau trong vòng 10 năm
(lần trả đầu tiên ngay sau khi nhận thiết bị) thì số tiền thanh toán mỗi lần là bao nhiêu?
Câu 3: ( 5 điểm)
Tại một DN có tài liệu sau:
8923:4;<=1>
1. Theo kiểm ngày 31/12 năm báo cáo. Tổng nguyên giá TSCĐ của DN
12.000.000.000đ
2. Khấu hao luỹ kế đến 31/12 năm báo cáo là 2.000.000.000đ
3. Tình hình biến động TSCĐ năm kế hoạch như sau:
- Tháng 3 mua và đưa vào sử dụng 1 TSCĐ có nguyên giá 600.000.000đ
- Tháng 6 thanh lý 1 TSCĐ nguyên giá 160.000.000đ
- Tháng 10 đưa 1 phân xưởng mới vào sử dụng với tổng giá trị là 720.000.000đ
- Tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân năm 10% toàn bộ số TSCĐ trên được
mua sắm từ nguồn vốn CSH là 40%, vốn tự có 30% và vốn đi vay là 30%.
892;<?@A3B4C
1. Mua nguyên vật liệu
- Trong năm DN đã mua 14.000kg nguyên liệu X với giá chưa thuế VAT ghi
trên hoá đơn GTGT là 20.000đ/kg
- Nhập kho 20.000kg nguyên liệu Y với giá chưa thuế VAT trên hoá đơn GTGT
là 30.000đ/kg
Đề thi lý thuyết nghề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi lý thuyết nghề - Người đăng: 13115361
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đề thi lý thuyết nghề 9 10 746