Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi mẫu Mô Hình Toán KInh Tế

Được đăng lên bởi kinhvanhoa94
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC KINH TÃÚ HUÃÚ
BÄÜ MÄN HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN KINH TÃÚ

---

M« h×nh To¸n kinh tÕ

Thêi gian 90 phót

---

Bµi 1
Møc cÇu vÒ s÷a hiÖu Dutch Lady (D) t¹i ®Þa ph−¬ng K cã liªn quan tíi møc gi¸ (p) cña
lo¹i s÷a nµy vµ møc gi¸ (q) cña lo¹i s÷a hiÖu ¤ng Thä, thu nhËp (Y) cña ®Þa ph−¬ng vµ
cã d¹ng:
D = 0,03Y+ 0,0071Y2 - 0,02p - 0,04q
Møc cung vÒ s÷a Dutch Lady (S) cña h·ng t¹i ®Þa ph−¬ng lµ:
S = - a + 0,3p trong ®ã a lµ tham sè (a > 0).
a. Cã thÓ coi s÷a Dutch Lady lµ hµng ho¸ xa xØ ®−îc kh«ng? V× sao? (1 ®iÓm)
b. TÝnh t¸c ®éng cña gi¸ s÷a ¤ng Thä tíi cÇu s÷a Dutch Lady. Tõ ®ã, cho biÕt mèi
quan hÖ kinh tÕ gi÷a 2 lo¹i s÷a (hµng ho¸) trªn. (1 ®iÓm)
c. XÐt t¸c ®éng cña thu nhËp tíi møc gi¸ c©n b»ng. (1 ®iÓm)
Bµi 2
Cho ma trËn hÖ sè chi phÝ toµn bé d¹ng gi¸ trÞ (C) vµ ma trËn hÖ sè c¸c yÕu tè ®Çu vµo
s¬ cÊp (B) cña n¨m t nh− sau:

1.18 0.3 0.21
 0.11 1.4 0.34
C= 

0.16 0.6 1.37 

0,05 0,15 0,1 
 0,1 0,05 0,1 


B=  0,15 0,1 0,15


 0,3 0,05 0,1 

Cho vecto gi¸ trÞ s¶n phÈm cuèi cïng cña c¸c ngµnh trong n¨m t lµ (200 100 200)
a. X¸c ®Þnh quü l−¬ng cña ngµnh 2, biÕt l−¬ng lµ yÕu tè ®Çu vµo s¬ cÊp th− 3 (1 ®iÓm)
b. Chi phÝ trung gian cña ngµnh 1 b»ng bao nhiªu? (1 ®iÓm)
c. §Ó ngµnh 3 t¨ng gi¸ trÞ s¶n phÈm cuèi cïng lªn 2 ®¬n vÞ th× quÜ l−¬ng cña ngµnh nµy
ph¶i thay ®æi nh− thÕ nµo? (1 ®iÓm)
Bµi 3
Cho bµi to¸n qui ho¹ch tuyÕn tÝnh
f(x) = -x1 - 6x2 - 3x3 +2x4 ⇒ min
-3x2 + x3 -2x4 = 14
x1
-x3 + 2x4 ≥ 10
xj ≥ 0 (j = 1, n )
a. Gi¶i bµi to¸n b»ng ph−¬ng ph¸p ®¬n h×nh (1.5 ®iÓm)
b. Trong tr−êng hîp f(x) ⇒ max, bµi to¸n cã gi¶i ®−îc hay kh«ng? V× sao? (0.5 ®iÓm)
c. Dùa vµo c¸c ®Þnh lý ®èi ngÉu vµ kÕt qu¶ ë c©u a, h·y nhËn xÐt vÒ ph−¬ng ¸n vµ
ph−¬ng ¸n tèi −u cña bµi to¸n ®èi ngÉu (1 ®iÓm)
d. ViÕt bµi to¸n ®èi ngÉu khi {xj ≥ 0 víi j = 1, n } ®−îc thay b»ng {x1, x2 ≥ 0, x3 ≤ 0} vµ
chØ ra c¸c cÆp r»ng buéc ®èi ngÉu (1 ®iÓm)

...
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC KINH TÃÚ HUÃÚ
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC KINH TÃÚ HUÃÚ TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC KINH TÃÚ HUÃÚ
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC KINH TÃÚ HUÃÚ
M« h×nh To¸n kinh tÕ
BÄÜ MÄN HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN KINH TÃÚ
Thêi gian 90 phót
------
Bµi 1
Møc cÇu vÒ s÷a hiÖu Dutch Lady (D) t¹i ®Þa ph−¬ng K cã liªn quan tíi møc gi¸ (p) cña
lo¹i s÷a nµy vµ møc gi¸ (q) cña lo¹i s÷a hiÖu ¤ng Thä, thu nhËp (Y) cña ®Þa ph−¬ng vµ
cã d¹ng:
D = 0,03Y+ 0,0071Y
2
- 0,02p - 0,04q
Møc cung vÒ s÷a Dutch Lady (S) cña h·ng t¹i ®Þa ph−¬ng lµ:
S = - a + 0,3p trong ®ã a lµ tham sè (a > 0).
a. Cã thÓ coi s÷a Dutch Lady lµ hµng ho¸ xa xØ ®−îc kh«ng? V× sao? (1 ®iÓm)
b. TÝnh t¸c ®éng cña gi¸ s÷a ¤ng Thä tíi cÇu s÷a Dutch Lady. Tõ ®ã, cho biÕt mèi
quan hÖ kinh tÕ gi÷a 2 lo¹i s÷a (hµng ho¸) trªn. (1 ®iÓm)
c. XÐt t¸c ®éng cña thu nhËp tíi møc gi¸ c©n b»ng. (1 ®iÓm)
Bµi 2
Cho ma trËn chi phÝ toµn d¹ng gi¸ trÞ (C) ma trËn c¸c yÕu ®Çu vµo
s¬ cÊp (B) cña n¨m t nh− sau:
C =
37.16.016.0
34.04.111.0
21.03.018.1
B=
1,005,03,0
15,01,015,0
1,005,01,0
1,015,005,0
Cho vecto gi¸ trÞ s¶n phÈm cuèi cïng cña c¸c ngµnh trong n¨m t lµ (200 100 200)
a. X¸c ®Þnh quü l−¬ng cña ngµnh 2, biÕt l−¬ng lµ yÕu tè ®Çu vµo s¬ cÊp th− 3
(1 ®iÓm)
b. Chi phÝ trung gian cña ngµnh 1 b»ng bao nhiªu? (1 ®iÓm)
c. §Ó ngµnh 3 t¨ng gi¸ trÞ s¶n phÈm cuèi cïng lªn 2 ®¬n vÞ th× quÜ l−¬ng cña ngµnh nµy
ph¶i thay ®æi nh− thÕ nµo? (1 ®iÓm)
Bµi 3
Cho bµi to¸n qui ho¹ch tuyÕn tÝnh
f(x) = -x
1
- 6x
2
- 3x
3
+2x
4
min
-3x
2
+ x
3
-2x
4
= 14
x
1
-x
3
+ 2x
4
10
x
j
0 (j =
n,1
)
a. Gi¶i bµi to¸n b»ng ph−¬ng ph¸p ®¬n h×nh (1.5 ®iÓm)
b. Trong tr−êng hîp f(x) max, bµi to¸n cã gi¶i ®−îc hay kh«ng? V× sao?
(0.5 ®iÓm)
c. Dùa vµo c¸c ®Þnh ®èi ngÉu kÕt qu¶ ë c©u a, h·y nhËn xÐt ph−¬ng ¸n
ph−¬ng ¸n tèi −u cña bµi to¸n ®èi ngÉu (1 ®iÓm)
d. ViÕt bµi to¸n ®èi ngÉu khi {x
j
0 víi j =
n,1
} ®−îc thay b»ng {x
1
, x
2
0, x
3
0} vµ
chØ ra c¸c cÆp r»ng buéc ®èi ngÉu (1 ®iÓm)
Đề thi mẫu Mô Hình Toán KInh Tế - Người đăng: kinhvanhoa94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi mẫu Mô Hình Toán KInh Tế 9 10 776