Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn Kinh tế Lượng

Được đăng lên bởi cat_luv_mouse
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 583 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT
BỘ MÔN TOÁN & TKKT

Học kỳ II. Năm học 2010 – 2011
(Không được sử dụng tài liệu)

Môn: KINH TẾ LƯỢNG
Thời lượng: 90 phút
Mã đề: 01

Câu I (4 diểm)
1. Xét mô hình hồi quy:

Y  1   2 X 2   3 X 3  ....   K X K   .

Hãy cho biết tại sao khi ta đưa thêm biến không có ý nghĩa giải thích vào trong mô hình thì
sẽ làm tăng khả năng các biến có ý nghĩa trở nên không có ý nghĩa?
2. Xét hai mô hình:
(U):

Y  1   2 X 2   3 X 3  ....   K X K   ;

(R):

Y  1   2 X 2   3 X 3  ....   K  J X K  J   ; 0 < J < K – 1; J và K nguyên.

Kiểm định Wald với cặp giả thuyết

H 0 :  K  J 1  ...   K  0 ;
H1: Không phải H0.
Hãy chứng minh rằng giá trị kiểm định F luôn nhận giá trị dương.
3. Theo phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS), chúng ta đã biết rằng: ˆk  k   Cnk  n .

 

Hơn nữa, việc chứng minh tính chất E ˆk   k đòi hỏi thêm giả thuyết A1 : E n  0 . Hãy cho
biết nếu thay giả thuyết A1 trên bằng giả thuyết E n  a ( với a là một hằng số), thì việc chứng

 

minh tính chất E ˆk   k còn thực hiện được không? Vì sao?
4. Giả sử chúng ta đang xét mô hình hồi quy nhằm giải thích chi tiêu theo thu nhập của người dân ở
Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có bộ dữ liệu A điều tra từ sinh viên ở kí túc xá của Đại Học Quốc
Gia. Và bộ dữ liệu B điều tra từ cư dân ở quận 3. Khi đó, độ chính xác của ước lượng theo dữ liệu nào sẽ
cao hơn?

Câu II (6 điểm)
Một công ty kinh doanh sản phẩm A trên thị trường. Để tìm hiểu mối quan hệ giữa Y: số lượng
sản phẩm A công ty bán được trong 1 tuần (đơn vị sản phẩm), P: giá bán 1 sản phẩm ( đơn vị 10
ngàn đồng) , và QC : chi phí cho quảng cáo của công ty trong 1 tuần (đơn vị triệu đồng), người
Trang | 1

ta tiến hành thu thập số liệu trong 20 tuần và thực hiện ước lượng mô hình bằng Eview, ta có kết
quả sau:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/06/11 Time: 11:29
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable
C
P
QC
QC*QC

Coefficient
1034.061
-126.5758
159.1637
-32.34955

Std. Error
155.9508
24.23925
65.40219
8.552167

t-Statistic
6.630687
-5.221933
2.433615
-3.782614

Prob.
0.0000
0.0001
0.0270
0.0016

R-squared
0.862990
Adjusted R-squared 0.837301
S.E. of regression 62.67245

Mean dependent var 459.9500
S.D. dependent var 155.3761
Akaike
info 11.29058
criterion
Sum squared resid 62845.38
Schwarz criterion 11.48972
Log likelihood
-108.9058
F-statistic
33.59336
Durbin-Watson stat 2.823871
Prob(F-statistic)
0.000000
1. Dựa vào bảng kết...
Trang | 1
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T LUT ĐỀ KIM TRA CUI K
B MÔN TOÁN & TKKT Hc k II. Năm học 2010 2011
(Không đưc s dng tài liu)
Môn: KINH T LƯỢNG
Thời lượng: 90 phút
Mã đ: 01
Câu I (4 dim)
1. Xét mô hình hi quy:
KK
XXXY ....
33221
.
Hãy cho biết tại sao khi ta đưa thêm biến không có ý nghĩa giải thích vào trong mô hình thì
s làm tăng khả năng các biến có ý nghĩa trở nên không có ý nghĩa?
2. Xét hai mô hình:
(U):
KK
XXXY ....
33221
;
(R):
JKJK
XXXY ....
33221
; 0 < J < K 1; J và K nguyên.
Kiểm định Wald vi cp gi thuyết
01
: ... 0
K J K
H


;
H
1
: Không phi H
0
.
Hãy chng minh rng giá tr kiểm định F luôn nhn giá tr dương.
3. Theo phương pháp bình phương nhỏ nht (OLS), chúng ta đã biết rng:
ˆ
k k nk n
C

.
Hơn nữa, vic chng minh tính cht
ˆ
kk
E

đòi hỏi thêm gi thuyết
1
:0
n
AE
. Hãy cho
biết nếu thay gi thuyết
1
A
trên bng gi thuyết
n
Ea
( vi a mt hng s), thì vic chng
minh tính cht
ˆ
kk
E

còn thc hiện được không? Vì sao?
4. Gi s chúng ta đang xét mô hình hi quy nhm gii thích chi tiêu theo thu nhp của người dân
Thành ph H Chí Minh. Chúng ta b d liu A điều tra t sinh viên kí túc của Đại Hc Quc
Gia. Và b d liu B điều tra t dân quận 3. Khi đó, độ chính xác của ước lượng theo d liu nào s
cao hơn?
Câu II (6 đim)
Mt công ty kinh doanh sn phm A trên th trường. Để tìm hiu mi quan h gia Y: s ng
sn phẩm A công ty bán được trong 1 tuần (đơn vị sn phm), P: giá bán 1 sn phẩm ( đơn vị 10
ngàn đồng) , QC : chi phí cho qung cáo ca công ty trong 1 tuần (đơn vị triệu đồng), người
Đề thi môn Kinh tế Lượng - Trang 2
Đề thi môn Kinh tế Lượng - Người đăng: cat_luv_mouse
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi môn Kinh tế Lượng 9 10 444