Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi mon tài chính nâng cao

Được đăng lên bởi Dat Nguyen Tan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Héi ®ång thi tuyÓn KTV
vµ kÕ to¸n viªn hµnh nghÒ
cÊp nhµ níc
---------------------

§Ò thi viÕt n¨m 2009

M«n thø 2- Tµi chÝnh vµ qu¶n lý
tµi chÝnh n©ng cao

Đề chẵn
C©u 1 (1 ®iÓm): So sánh IRR và NPV trong thẩm định tài chính dự án đầu tư.
Có phải NPV và IRR cũng cho kết luận giống nhau không? Tại sao?
C©u 2 (1,5 ®iÓm): Đối với một công ty đang hoạt động bình thường có tình hình
tài chính lành mạnh và có uy tín trên thị trường, chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu hay chi
phí sử dụng nợ vay của công ty cao hơn? Tại sao?
C©u 3 (1,5 ®iÓm): Có ý kiến cho rằng: Thông qua mức độ ảnh hưởng của đòn
bẩy kinh doanh người ta có thể đánh giá mức độ rủi ro kinh doanh của một doanh
nghiệp. Hãy bình luận và cho ví dụ minh hoạ?
Câu 4(1,5 đ): Công ty cổ phần Y phát hành trái phiếu với thời hạn 5 năm, lãi
suất ghi trên trái phiếu (lãi suất coupon) là 10%/năm, mệnh giá là 1.000.000 đồng, giá
phát hành là 1.100.000 đồng. Trái phiếu này đã lưu hành được 2 năm.
1. Hôm nay, nếu chị Hương đòi hỏi mức sinh lời đối với trái phiếu là 12%/năm và
dự tính sẽ nắm giữ đến khi đáo hạn thì chị Hương nên mua trái phiếu này với giá bao
nhiêu ?
2. Anh Nam đã mua trái phiếu của công ty này với giá phát hành trên cách đây 2
năm và đã nhận tiền lãi 2 lần, bây giờ anh Nam bán trái phiếu này với giá 1.150.000
đồng. Hãy xác định lãi suất hoàn vốn đối với khoản đầu tư của anh Nam?
3. Giả sử, anh Cường mua trái phiếu với giá 1.050.000 đồng, anh Cường chỉ nắm
giữ 1 năm rồi bán đi với giá 1.100.000 đồng. Hãy tính lãi suất kỳ hạn đầu tư vào trái
phiếu đối với anh Cường?
Biết rằng : Bỏ qua thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lãi trái phiếu và chênh lệch
giá khi đầu tư trái phiếu.
Câu 5 (2,5 đ): Doanh nghiệp M đang dự định đầu tư xây dựng phân xưởng mới
chuyên sản xuất sản phẩm A, thời gian hoạt động của dự án là 5 năm. Có tài liệu sau:
1. Dự toán vốn đầu tư vào tài sản cố đinh (TSCĐ) là 6.000 triệu đồng (bỏ vốn
ngay 1 lần). Trong đó: Nhà cửa và vật kiến trúc là 2.000 triệu đồng, máy móc thiết bị
là: 4.000 triệu đồng.
2. Vòng quay vốn lưu động thuần dự tính đạt 5 vòng/năm. Khi kết thúc dự án vốn
lưu động sẽ được thu hồi toàn bộ.

3. Dự kiến sản lượng sản xuất và tiêu thụ trong 5 năm lần lượt như sau: 15.000 sản
phẩm (sp), 16.000 sp, 17.000 sp, 18.000 sp, 16.000 sp. Giá bán đơn vị sản phẩm ổn
định là 750.000 đồng (chưa bao gồm thuế gián thu).
4. Dự kiến tổng chi phí cố định kinh doanh (chưa kể khấu hao TSCĐ) hàng năm
là: 1.000 triệu đồng. Tổng chi phí biến đổi hàng năm bằng 65% doanh thu thuần.
5. TSCĐ là nhà ...
Héi ®ång thi tuyÓn KTV
vµ kÕ to¸n viªn hµnh nghÒ
cÊp nhµ níc
---------------------
Đề chẵn
§Ò thi viÕt n¨m 2009
M«n thø 2- Tµi chÝnh vµ qu¶n lý
tµi chÝnh n©ng cao
C©u 1 (1 ®iÓm): So sánh IRR NPV trong thẩm định tài chính dự án đầu .
Có phải NPV và IRR cũng cho kết luận giống nhau không? Tại sao?
C©u 2 (1,5 ®iÓm): Đối với một công ty đang hoạt động bình thường có tình hình
tài chính lành mạnh và có uy tín trên thị trường, chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu hay chi
phí sử dụng nợ vay của công ty cao hơn? Tại sao?
C©u 3 (1,5 ®iÓm): ý kiến cho rằng: Thông qua mức độ ảnh hưởng của đòn
bẩy kinh doanh người ta có thể đánh g mức độ rủi ro kinh doanh của một doanh
nghiệp. Hãy bình luận và cho ví dụ minh hoạ?
Câu 4(1,5 đ): Công ty c phần Y phát hành trái phiếu với thời hạn 5 m, i
suất ghi trên trái phiếu (lãi suất coupon) 10%/năm, mệnh giá 1.000.000 đồng, giá
phát hành là 1.100.000 đồng. Trái phiếu này đã lưu hành được 2 năm.
1. m nay, nếu chị Hương đòi hỏi mức sinh lời đối với trái phiếu là 12%/năm và
dự tính sẽ nắm giữ đến khi đáo hạn thì chị Hương nên mua trái phiếu này với g bao
nhiêu ?
2. Anh Nam đã mua trái phiếu của công ty này với giá phát hành trên cách đây 2
năm và đã nhận tiềni 2 lần, bây giờ anh Nam n trái phiếu này với g 1.150.000
đồng. Hãy xác định lãi suất hoàn vốn đối với khoản đầu tư của anh Nam?
3. Giả sử, anh Cường mua trái phiếu với giá 1.050.000 đồng, anh Cường chỉ nắm
giữ 1 m rồi bán đi với giá 1.100.000 đồng. y tính lãi suất kỳ hạn đầu vào trái
phiếu đối với anh Cường?
Biết rằng : Bỏ qua thuế thu nhập nhân đối với tiềni trái phiếu chênh lệch
giá khi đầu tư trái phiếu.
Câu 5 (2,5 đ): Doanh nghiệp M đang dự định đầu tư xây dựng phân xưởng mới
chuyên sản xuất sản phẩm A, thời gian hoạt động của dự án là 5 năm. Có tài liệu sau:
1. Dự toán vốn đầu vào tài sản c đinh (TSCĐ) 6.000 triệu đồng (b vốn
ngay 1 lần). Trong đó: Nhà cửa vật kiến trúc 2.000 triệu đồng, máy móc thiết bị
là: 4.000 triệu đồng.
2. Vòng quay vốn lưu động thuần dự tính đạt 5 vòng/năm. Khi kết thúc dự án vốn
lưu động sẽ được thu hồi toàn bộ.
Đề thi mon tài chính nâng cao - Trang 2
Đề thi mon tài chính nâng cao - Người đăng: Dat Nguyen Tan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi mon tài chính nâng cao 9 10 88