Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Quản Lý Đô Thị

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ths-GVC. Phan ¸nh HÌ - BM qlnn vÒ KT - CS HVHcQG TP. HCM

Qu¶n lý Nhµ níc vÒ §« thÞ

1

                     Caâu hoûi oân taäp
M«n häc: QLNN vÒ ®« thÞ
1- Ph©n tÝch nguån gèc h×nh thµnh ph¸t triÓn ®« thÞ vµ vai trß cña ®« thÞ
trong ph¸t triÓn KT - XH ë níc ta?
2- Ph©n tÝch qu¸ tr×nh ®« thÞ hãa vµ c¸c ph¬ng híng ph¸t triÓn chung
trong nh÷ng thËp kû tíi ë ViÖt Nam?
3- Ph©n tÝch môc ®Ých, nh÷ng yªu cÇu cña QLNN khi tiÕn hµnh ph©n lo¹i
vµ ph©n cÊp qu¶n lý ®« thÞ ë ViÖt Nam?
4- Ph©n tÝch vai trß, nhiÖm vô cña Nhµ níc vµ chÝnh quyÒn c¸c ®« thÞ
trong qu¶n lý ®« thÞ hiÖn nay?
5- Ph©n tÝch c¬ cÊu hÖ thèng ®« thÞ ë níc ta hiÖn nay? T¹i sao ph¶i t¨ng
cêng ph¸t triÓn ë ®« thÞ võa vµ nhá? Nªu c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn môc
tiªu ®ã?
6- ThÕ nµo lµ ph¸t triÓn hÖ thèng ®« thÞ hîp lý trªn ®Þa bµn c¶ níc vµ
vïng l·nh thæ? Ph©n tÝch nh÷ng ®Þnh híng chung ®Ó thùc hiÖn môc
tiªu?
7- T¹i sao ph¶i h¹n chÕ sù tËp trung d©n c, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµo néi
thµnh c¸c ®« thÞ lín? C¸c gi¶i ph¸p chung cÇn thùc hiÖn ®Ó ®¹t ®Þnh híng ®ã?
8- V× sao di d©n tõ n«ng th«n ra c¸c ®« thÞ lín cã xu híng gia t¨ng? Nªu
vµ ph©n tÝch c¸c gi¶i ph¸p QLNN ®Ó h¹n chÕ hiÖn tîng nµy?
9- Vai trß cña quy ho¹ch x©y dùng trong c«ng t¸c qu¶n lý ®« thÞ? Ph©n
tÝch thùc tr¹ng vµ ph¬ng híng hoµn thiÖn vÒ QLNN vÒ QHXD.
10- Môc ®Ých QLNN trong cÊp phÐp x©y dùng ®« thÞ? Nªu c¸c gi¶i ph¸p
vµ híng ®æi míi ®Ó hoµn thiÖn QLNN vÒ trËt tù x©y dùng ®« thÞ?
11- Ph©n tÝch nh÷ng nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng phæ biÕn x©y dùng kh«ng
phÐp, tr¸i phÐp vµ nªu híng ®æi míi trong QLNN ®Ó thiÕt lËp trËt tù
kû c¬ng x©y dùng trong c¸c ®« thÞ?
12- Tr×nh bµy c¸c chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p Nhµ níc khuyÕn khÝch t¹o ®iÒu
kiÖn cho ngêi d©n ®« thÞ cã nhµ ë? Nªu c¸c gi¶i ph¸p ®¸p øng nhµ ë
trong c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng hiÖn nay?
13- Ph©n tÝch thùc tr¹ng vµ ph¬ng híng hoµn thiÖn c«ng t¸c QLNN vÒ ®Òn
bï thu håi ®Êt vµ gi¶i phãng mÆt b»ng t¹i c¸c ®« thÞ?
14- Ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n g©y ïn t¾c vµ tai n¹n giao th«ng t¹i c¸c ®«
thÞ lín? Ph¬ng híng gi¶i quyÕt cña c¸c c¬ quan Nhµ níc ®Ó kh¾c phôc

Ths-GVC. Phan ¸nh HÌ - BM qlnn vÒ KT - CS HVHcQG TP. HCM

Qu¶n lý Nhµ níc vÒ §« thÞ

2

t×nh tr¹ng trªn?
15- Ph©n tÝch tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan QLNN vÒ cÊp níc ®« thÞ vµ
nªu c¸c gi¶i ph¸p ®Ó h¹n chÕ thÊt tho¸t níc s¹ch ë ®« thÞ hiÖn nay?
16- Thùc tr¹ng tho¸t níc ë c¸c ®« thÞ lín ë VN ®ang ®Æt ra nh÷ng vÊn ®Ò
g×? QLNN trong lÜnh vùc nµy cÇn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng gi¶i ph¸p g×?
17- Ph©n tÝch tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn ®« thÞ trong qu¶n lý m«i trêng
vÖ sinh ®« th...
Ths-GVC. Phan ¸nh HÌ - BM qlnn vÒ KT - CS HVHcQG TP. HCM
Qu¶n lý Nhµ níc vÒ §« thÞ
Caâu hoûi oân taäp
M«n häc:
QLNN vÒ ®« thÞ
1- Ph©n tÝch nguån gèc h×nh thµnh ph¸t triÓn ®« thÞ vai trß cña ®« thÞ
trong ph¸t triÓn KT - XH ë níc ta?
2- Ph©n tÝch qu¸ tr×nh ®« thÞ hãa c¸c ph¬ng híng ph¸t triÓn chung
trong nh÷ng thËp kû tíi ë ViÖt Nam?
3- Ph©n tÝch môc ®Ých, nh÷ng yªu cÇu cña QLNN khi tiÕn hµnh ph©n lo¹i
vµ ph©n cÊp qu¶n lý ®« thÞ ë ViÖt Nam?
4- Ph©n tÝch vai trß, nhiÖm cña Nhµ níc chÝnh quyÒn c¸c ®« thÞ
trong qu¶n lý ®« thÞ hiÖn nay?
5- Ph©n tÝch cÊu thèng ®« thÞ ë níc ta hiÖn nay? T¹i sao ph¶i t¨ng
cêng ph¸t triÓn ë ®« thÞ võa nhá? Nªu c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn môc
tiªu ®ã?
6- ThÕ nµo ph¸t triÓn thèng ®« thÞ hîp trªn ®Þa bµn níc
vïng l·nh thæ? Ph©n tÝch nh÷ng ®Þnh híng chung ®Ó thùc hiÖn môc
tiªu?
7- T¹i sao ph¶i h¹n chÕ tËp trung d©n c, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµo néi
thµnh c¸c ®« thÞ lín? C¸c gi¶i ph¸p chung cÇn thùc hiÖn ®Ó ®¹t ®Þnh h-
íng ®ã?
8- sao di d©n n«ng th«n ra c¸c ®« thÞ lín xu híng gia t¨ng? Nªu
vµ ph©n tÝch c¸c gi¶i ph¸p QLNN ®Ó h¹n chÕ hiÖn tîng nµy?
9- Vai trß cña quy ho¹ch x©y dùng trong c«ng t¸c qu¶n ®« thÞ? Ph©n
tÝch thùc tr¹ng vµ ph¬ng híng hoµn thiÖn vÒ QLNN vÒ QHXD.
10- Môc ®Ých QLNN trong cÊp phÐp x©y dùng ®« thÞ? Nªu c¸c gi¶i ph¸p
vµ híng ®æi míi ®Ó hoµn thiÖn QLNN vÒ trËt tù x©y dùng ®« thÞ?
11- Ph©n tÝch nh÷ng nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng phæ biÕn x©y dùng kh«ng
phÐp, tr¸i phÐp nªu híng ®æi míi trong QLNN ®Ó thiÕt lËp trËt
kû c¬ng x©y dùng trong c¸c ®« thÞ?
12- Tr×nh bµy c¸c chÝnh s¸ch biÖn ph¸p Nhµ níc khuyÕn khÝch t¹o ®iÒu
kiÖn cho ngêi d©n ®« thÞ nhµ ë? Nªu c¸c gi¶i ph¸p ®¸p øng nhµ ë
trong c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng hiÖn nay?
13- Ph©n tÝch thùc tr¹ng vµ ph¬ng híng hoµn thiÖn c«ng t¸c QLNN vÒ ®Òn
bï thu håi ®Êt vµ gi¶i phãng mÆt b»ng t¹i c¸c ®« thÞ?
14- Ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n g©y ïn t¾c tai n¹n giao th«ng t¹i c¸c ®«
thÞ lín? Ph¬ng híng gi¶i quyÕt cña c¸c quan Nhµ níc ®Ó kh¾c phôc
1
Đề thi Quản Lý Đô Thị - Trang 2
Đề thi Quản Lý Đô Thị - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi Quản Lý Đô Thị 9 10 193