Ktl-icon-tai-lieu

đề thi quản trị tài chính tổng hợp

Được đăng lên bởi Cậucóthấy Màucủa Hạnhphúc
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1421 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề thi quản trị tài chính tổng hợp
Đề 1:
Question 1
Nếu bán hàng với điều kiện CBD, người bán
sẽ
Chọn một câu trả lời
a. Mở tín dụng cho người mua trên
một tài khoản mở
b. Yêu cầu người mua trả tiền trước
khi hàng hóa được gửi đi
c. Mở tín dụng cho người mua trên tài
khoản hối phiếu
d. Yêu cầu người mua trả tiền ngay
khi giao hàng
Question 2
Nếu những yếu tố khác không đổi, càng tăng
tài sản lưu động thì khả năng thanh
toán________, tốc độ vòng quay tài
sản______, khả năng sinh lợi của tài
sản________
a. Tăng, tăng
b. Giảm, giảm
c. Giảm, Tăng
d. Tăng, giảm
Question 3
Trong 5C, _________liên quan đến mức độ
sẵn sàng của khách hàng trong việc đáp ứng
các khoản nợ tín dụng
a. Character - Đặc điểm
b. Conditions - Các điều kiện
c. Capacity - năng lực
d. Collateral - Vật ký quỹ
Question 4
Một công ty có thể đưa ra một lề an toàn
như thế nào nếu không thể mượn trong ngắn
hạn để đáp ứng nhu cầu
a. Tăng mức tài sản cố định (đặc biệt
là nhà xưởng và thiết bị)
b. Kéo dài kỳ đáo hạn của các công cụ
tài trợ
c. Duy trì mức tài sản lưu động thấp
(đặc biệt là tiền mặt và các khoản
tương đương)

€£¥

Sưu tầm: Huỳnh Công Danh_35K16.1
d. Rút ngắn kỳ đáo hạn của các công
cụ tài trợ
Question 5
Trong 5C ___________ liên quan đến tổng
giá trị đã được đầu tư vào doanh nghiệp, từ
đó cho thấy rủi ro và mức độ cam kết của
các chủ sở hữu.
a. Capacity - năng lực
b. Collateral - Vật ký quỹ
c. Capital: Vốn
d. Character - Đặc điểm
Question 6
Trong 5C, __________ là những tài sản mà
khách hàng có thể cầm cố như là vật bảo
đảm cho mức tín dụng cấp cho họ
a. Capital: Vốn
b. Credit- Uy tín
c. Collateral - Vật ký quỹ
d. Capacity - năng lực
Question 7
Lợi ích chính của loại cam kết hạn mức tín
dụng so với vay vốn thông thường là
a. Công ty có thể lập kế hoạch về nhu
cầu vay mà với điều kiện phải dự đoán
chính xác số tiền vay trong mỗi tháng.
b. Hạn mức thường được lập cho thời
gian dài
c. Cam kết chắc chắn từ phía ngân
hàng
d. Trong thời hạn hợp đồng, công ty
không phải thương lượng lại với ngân
hàng khi cần vay
Question 8
Thông tin để đánh giá mức độ tín nhiệm tín
dụng không phải được lấy từ
a. Kinh nghiệm quá khứ của riêng
công ty với khách hàng
b. Báo cáo tài chính do khách hàng
nộp lại
c. Các ngân hàng
d. Các tổ chức đánh giá tín dụng

Ngành quản trị tài chính – Khoa quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế Đà Nẵng
1

Đề thi quản trị tài chính tổng hợp
e. Các danh hiệu và giải thưởng mà
khách hàng có được
Question 9
Một công ty hiện có doanh số $500,000 với
mất mát nợ xấu là 3%. Công ty xem ...
Đề thi quản trị tài chính tổng hợp €£¥ Sưu tầm: Huỳnh Công Danh_35K16.1
Ngành quản trị tài chính – Khoa quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế Đà Nẵng
1
Đề 1:
Question 1
Nếu bán hàng với điều kiện CBD, ngườin
sẽ
Chọn một câu trả lời
a. Mở tín dụng cho người mua trên
một tài khoản m
b. u cầu người mua trả tiền trước
khi hàng hóa được gửi đi
c. Mở tín dụng cho người mua trên tài
khoản hối phiếu
d. u cầu người mua trả tiền ngay
khi giao hàng
Question 2
Nếu những yếu tố khác không đổi, càng tăng
tài sản lưu động thì khả năng thanh
toán________, tốc độ vòng quay tài
sản______, khả năng sinh lợi của tài
sản________
a. Tăng, tăng
b. Giảm, giảm
c. Giảm, Tăng
d. Tăng, giảm
Question 3
Trong 5C, _________liên quan đến mức độ
sẵn sàng của khách hàng trong việc đáp ứng
các khoản nợ tín dụng
a. Character - Đặc điểm
b. Conditions - Các điều kiện
c. Capacity - năng lực
d. Collateral - Vật ký quỹ
Question 4
Một công ty có thể đưa ra một lề an toàn
như thế nào nếu không thể mượn trong ngắn
hạn đ đáp ứng nhu cầu
a. Tăng mức tài sản cố định (đặc biệt
là nhà xưởng và thiết bị)
b. Kéo dài kỳ đáo hạn của các công cụ
tài trợ
c. Duy trì mức tài sản lưu động thấp
(đặc biệt là tiền mặt và các khoản
tương đương)
d. Rút ngắn kỳ đáo hạn của các công
cụ tài trợ
Question 5
Trong 5C ___________ liên quan đến tổng
giá trị đã được đầu tư vào doanh nghiệp, từ
đó cho thấy rủi ro và mức độ cam kết của
các chủ sở hữu.
Question 6
Trong 5C, __________ là những tài sản mà
khách hàng có thể cầm cố như là vật bảo
đảm cho mức tín dụng cấp cho họ
a. Capital: Vốn
b. Credit- Uy tín
c. Collateral - Vật ký quỹ
d. Capacity - năng lực
Question 7
Lợi ích chính của loại cam kết hạn mức tín
dụng so với vay vốn thông thường là
a. Công ty có thể lập kế hoạch về nhu
cầu vay mà với điều kiện phải dự đoán
chính xác số tiền vay trong mỗi tháng.
b. Hạn mức thường được lập cho thời
gian dài
c. Cam kết chắc chắn từ phía ngân
hàng
d. Trong thời hn hợp đồng, công ty
không phải thương lượng lại với ngân
hàng khi cần vay
Question 8
Thông tin đ đánh giá mức độ tín nhiệm tín
dụng không phải được lấy từ
a. Kinh nghiệm quá khứ của riêng
công ty với khách hàng
b. Báo cáo tài chính do khách hàng
nộp lại
c. Các ngân hàng
d. Các tổ chức đánh giá tín dụng
đề thi quản trị tài chính tổng hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi quản trị tài chính tổng hợp - Người đăng: Cậucóthấy Màucủa Hạnhphúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
đề thi quản trị tài chính tổng hợp 9 10 858